Uppgifter om entreprenader och arbetstagare lämnas på nätet

Den som beställer byggarbeten ska samla in uppgifter om byggentreprenaderna. Den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet ska samla in uppgifter om arbetstagarna.

Ta först reda på om du är skyldig att lämna uppgifter om entreprenader eller arbetstagare. Uppgifterna om entreprenader respektive arbetstagare lämnas på olika grunder.

Anvisningarna på denna sida gäller förutom alla former av företag och samfund även exempelvis kommuner.

Lämna alltid uppgifterna senast den femte i månaden

Lämna uppgifterna till Skatteförvaltningen antingen på en webblankett via Suomi.fi eller via Ilmoitin.fi. I tjänsten Ilmoitin.fi kan du lämna filer som skapats i dataprogram. Tjänsten kan användas antingen med webbläsaren eller via ett programvarugränssnitt.

Lämna uppgifterna för respektive månad senast den femte i den andra månaden som följer på den månad som redovisas. Till exempel uppgifterna för juli ska lämnas senast den 5 september.Uppgiftslämnaren får alltid en bekräftelse på att anmälan kommit in.

För att lämna uppgifterna behövs en Katso-kod eller personlig autentisering

Ett ombud vars auktorisering har gjorts i tjänsten Suomi.fi-fullmakter och som sköter ärenden på företags eller samfunds vägnar behöver för att logga in till de elektroniska tjänsterna ha en Katso-kod eller personlig autentisering. Om företaget redan har en Katso-kod med rollen ”uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ” kan företaget använda denna också för att lämna uppgifter om byggande. I annat fall används Katso-rollen ”lämnare av jämförelseuppgifter”. Ytterligare information och anvisningar om Katso-koder finns på adressen skatt.fi/katso.

Katso-anvisning för utländska aktörer.

Självständiga näringsidkare och primärproducenter kan också logga in med bankkoder eller med ett chipförsett personkort (EID-kort).

Beställare av byggarbeten: lämna uppgifter om entreprenaden

Kom ihåg att alltid använda finländskt FO-nummer, om sådant finns.

Stora mängder data lämnas behändigast via ilmoitin.fi.

Om det är fråga om endast ett fåtal uppgifter kan de lämnas på en webblankett.

Huvudsaklig genomförare: lämna uppgifter om arbetstagarna

Stora mängder data lämnas behändigast via ilmoitin.fi.

Om det är fråga om endast ett fåtal uppgifter kan de lämnas på en webblankett.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken