Vanliga exempel på kommunernas skyldighet att lämna uppgifter om byggande

1. Kommunala byggarbeten av projektkaraktär

En kommun beställer en entreprenad som gäller nybyggnad eller reparationsbyggande, exempelvis byggande eller sanering av en skolbyggnad. Entreprenaden utförs delvis av ett utomstående företag och delvis av kommunens egna anställda. Någon särskild huvudsaklig genomförare av byggprojektet har inte utsetts. Arbetet är en byggtjänst enligt mervärdesskattelagen och entreprenadens värde överskrider 15 000 euro.

Anmälan av uppgifter om entreprenader

 • Kommunen lämnar uppgifterna om entreprenaden den beställt.

Anmälan av uppgifter om arbetstagare

 • Byggarbetsplatsen är en gemensam byggarbetsplats eftersom där samtidigt arbetar såväl kommunanställda och personer anställda av ett utomstående företag.
 • Eftersom någon huvudsaklig genomförare av byggprojektet inte utsetts ska kommunen i egenskap av byggherre lämna uppgifterna om arbetstagarna som arbetar på byggarbetsplatsen till Skatteförvaltningen. Kommunen lämnar uppgifterna för alla som arbetar på byggarbetsplatsen oavsett om de har kommunen själv eller ett utomstående företag som arbetsgivare. Skyldigheten att lämna uppgifter börjar genast när byggarbetet inleds.

2. Kommunalt jord- och vattenbyggande

En kommun beställer en entreprenad som gäller vägar eller nät, exempelvis vägbeläggning. Arbetet är en byggtjänst enligt mervärdesskattelagen. Entreprenaden utförs av ett utomstående företag. Entreprenadavtalet gäller en totalentreprenad som omfattar 50 olika byggobjekt. I avtalet nämns en totalentreprenadsumma som överskrider 15 000 euro. Någon särskild huvudsaklig genomförare av byggprojektet har inte utsetts.

 1. Kommunen (i egenskap av byggherre) uppger hela kommunens område som byggarbetsplatsens entreprenadområde varmed byggobjekten utgör en enda byggarbetsplats
 2. Kommunen (i egenskap av byggherre) definierar 50 olika byggarbetsplatser så att varje byggobjekt utgör en egen byggarbetsplats.

Situation A

Anmälan av uppgifter om entreprenader

 • Kommunen lämnar entreprenaduppgifterna för vart och ett av de 50 byggobjekten som en enda byggarbetsplats.

Anmälan av uppgifter om arbetstagare

 • Kommunen lämnar uppgifter om arbetstagare om byggarbetsplatsen blir en gemensam byggarbetsplats,
 • I sådana fall där ett geografiskt utbrett område definierats som en och samma byggarbetsplats bildas vanligen en gemensam byggarbetsplats. Orsaken är att det inom entreprenadområdet ofta även arbetar ett annat företag som utför liknande byggverksamhet (t.ex. annat vägreparationsarbete). Inom ett och samma entreprenadområde kan det finnas bara en huvudsaklig genomförare av byggprojektet och uppgifterna om alla arbetstagare inom entreprenadområdet ska finnas i en och samma byggarbetsplatsförteckning. I detta fall har ingen huvudsaklig genomförare av byggprojektet utsetts och därför är kommunen i egenskap av byggherre skyldig att lämna uppgifterna om alla arbetstagare inom entreprenadområdet.

Situation B

Anmälan av uppgifter om entreprenader

 • Kommunen lämnar uppgifterna om entreprenaderna specificerade enligt byggarbetsplats. Det saknar betydelse om andelen för en enskild byggarbetsplats underskrider 15 000 euro eftersom den totala entreprenadsumman överskrider gränsvärdet.

Anmälan av uppgifter om arbetstagare

 • I detta fall bildas vanligen inte någon gemensam byggarbetsplats, vilket innebär att uppgifter om arbetstagare inte behöver lämnas. Om det bildas en gemensam byggarbetsplats och andelen för en enskild byggarbetsplats överskrider 15 000 euro ska kommunen lämna uppgifterna om arbetstagarna specificerade enligt byggarbetsplats.

3. Underhåll och servicearbeten i kommunens fastigheter

En kommun ingår ett årsavtal om underhåll och reparation av alarmsystemen i sina hundra fastigheter. Arbetet är en byggtjänst enligt mervärdesskattelagen. Arbetet utförs av ett utomstående företag. Företaget utför en gång om året underhållsarbeten i var och en av fastigheterna. Reparationsarbeten utförs efter behov.

 1. För underhållsarbeten har kontraktet ett fast belopp som överskrider 15 000 euro. Kontraktet definierar arbetsobjekten, antalet åtgärder och giltighetstiden för kontraktet. Värdet av kontraktet är känt då detta ingås.
 2. Kommunen beställer reparationsarbetena separat. För dessa har en timdebitering avtalats och kontraktets slutliga värde beror på antalet utförda timmar.

Situation A

Anmälan av uppgifter om entreprenader

 • Kommunen lämnar uppgifterna om entreprenaderna specificerade enligt arbetsobjekt (100 st.). Det saknar betydelse om andelen för en enskild byggarbetsplats underskrider 15 000 euro eftersom den totala kontraktssumman överskrider gränsvärdet.

Anmälan av uppgifter om arbetstagare

 • I detta fall bildas vanligen inte någon gemensam byggarbetsplats, vilket innebär att uppgifter om arbetstagare inte behöver lämnas.

Situation B

Anmälan av uppgifter om entreprenader

 • I detta fall ska varje enskild reparationsåtgärd betraktas som ett separat kontrakt. Om beställningens värde underskrider 15 000 euro behöver uppgifter om entreprenaden inte lämnas. Om värdet för en enskild entreprenad överskrider 15 000 euro lämnar kommunen entreprenaduppgifterna för de arbetsobjekt som ingår i kontraktet i fråga.

Anmälan av uppgifter om arbetstagare

 • I detta fall bildas vanligen inte någon gemensam byggarbetsplats, vilket innebär att uppgifter om arbetstagare inte behöver lämnas.
 • Om det bildas en gemensam byggarbetsplats och kontraktets värde överskrider 15 000 euro ska kommunen lämna arbetstagaruppgifterna för de arbetsobjekt som bildar den gemensamma byggarbetsplatsen i fråga.

4. Samtidiga separata reparationer i en fastighet

En kommun beställer reparationen av luftkonditioneringssystemet i en skola hos ett utomstående företag. Arbetet är en byggtjänst enligt mervärdesskattelagen och entreprenadens värde överskrider 15 000 euro. Samtidigt har kommunen beställt en annan reparationsentreprenad av ett annat företag. Denna gäller vattenskador i källaren och dess värde överskrider 15 000 euro. Därtill utför kommunens egna tekniska personal sedvanliga reparationer i skolfastigheten. Undervisningen fortlöper i skolbyggnaden, måltiderna likaså. Någon särskild huvudsaklig genomförare av byggprojekten har inte utsetts.

Anmälan av uppgifter om entreprenader

 • Kommunen lämnar uppgifterna för vardera av de entreprenader den beställt.

Anmälan av uppgifter om arbetstagare

 • Om byggarbetsplatsen för reparationen av luftkonditioneringssystemet kan avskiljas från byggarbetsplatsen för reparationen av vattenskadan i källaren bildas inte någon gemensam byggarbetsplats vilket innebär att uppgifter om arbetstagare inte behöver lämnas.
 • Om byggarbetsplatsen för reparationen av luftkonditioneringssystemet inte kan avskiljas från byggarbetsplatsen för reparationen av vattenskadan i källaren bildas en gemensam byggarbetsplats. Om denna gemensamma byggarbetsplats
  • kan avskiljas från skolans övriga verksamhet (t.ex. med ett stängsel) ska kommunen lämna uppgifterna för alla personer som arbetar på den gemensamma byggarbetsplatsen. Kommunen lämnar i så fall även uppgifterna för alla de egna arbetstagare som arbetar på byggarbetsplatsområdet.
  • inte kan avskiljas från skolans övriga verksamhet ska kommunen lämna uppgifterna enbart för de arbetstagare som utför byggarbete, inte för exempelvis lärare eller mathållningspersonal.