Anmälningar om byggande – kommunernas skyldigheter

Skyldigheten att lämna entreprenad- och arbetstagaruppgifter gäller även kommuner. Skyldigheten att lämna uppgifter gäller fr.o.m. den 1 juli 2014. Uppgifterna ska lämnas till Skatteförvaltningen elektroniskt.

Kommunen är skyldig att lämna uppgifter om byggentreprenader, om

  • kommunen beställt entreprenaden och
  • entreprenaden är en byggtjänst enligt mervärdesskattelagen och
  • entreprenadens värde överskrider 15 000 euro utan mervärdesskatt.

Skyldigheten att lämna uppgifter gäller även sådana entreprenader som kommunen beställt av egna, organisatoriskt separata resultatenheter (med eget FO-nummer).

Underhåll och reparationer på en fastighet omfattas av skyldigheten att lämna uppgifter. Inom kommunsektorn kan underhåll ha en vidare innebörd. Som underhåll betraktas även vissa åtgärder som inte är byggtjänster enligt mervärdesskattelagen. Skyldigheten att lämna uppgifter om byggande gäller enbart sådant underhåll som avses i mervärdesskattelagen.

Kommunen är skyldig att lämna uppgifter om arbetstagare, om

  • kommunen har rollen som byggherre på en gemensam byggarbetsplats och någon huvudsaklig genomförare av byggprojektet inte har utsetts och
  • flera än en arbetsgivare eller egenföretagare är verksamma samtidigt eller utan dröjsmål efter varandra på kommunens byggarbetsplats och
  • värdet på byggarbetsplatsens entreprenader som kommunen beställt överskrider 15 000 euro utan mervärdesskatt.

En kommuns byggarbetsplats är gemensam om minst två utomstående företag utför byggarbete på byggarbetsplatsen. En gemensam byggarbetsplats bildas även om kommunens egna arbetstagare och ett utomstående företag arbetar på samma byggarbetsplats.

Om man redan från början vet att en byggarbetsplats kommer att bli gemensam uppkommer skyldigheten att lämna uppgifter genast när byggarbetsplatsen startar, även om där inledningsvis arbetar bara antingen kommunens egna arbetstagare eller ett enda utomstående företag. Blir byggarbetsplatsen oplanerat en gemensam byggarbetsplats under byggarbetets gång börjar skyldigheten att lämna uppgifter när man får vetskap om den kommande förändringen.