Vanligaste exempel på bostadsaktiebolagens skyldighet att lämna anmälan om byggande

Bygg- och saneringsarbete i ett bostadsaktiebolag

Bostadsaktiebolaget beställer målningen av trapporna från en målarfirma. Målarfirman beställer en del av arbetena från en annan målarfirma.

Bostadsaktiebolaget låter göra en hissrenovering på samma gång. Hissrenoveringen beställs från ett reparationsbolag. Den normala fastighetsskötseln sköts av ett fastighetsservicebolag med vilket bostadsaktiebolaget har ingått ett avtal.

Målningen och hissreparationen är byggtjänster enligt mervärdesskattelagen. Värdet på vardera entreprenaden överskrider 15 000 euro. Någon särskild huvudsaklig genomförare av byggprojektet har inte utsetts.

Anmälan om entreprenadsuppgifter

 • Bostadsaktiebolaget anmäler uppgifter om den beställda hissrenoveringen och om den beställda målningsentreprenaden. Bostadsaktiebolaget behöver inte lämna en anmälan om de arbeten som fastighetsservicebolaget har gjort, eftersom fastighetsskötsel och underhållsarbete inte är sådant arbete som omfattas av skyldigheten att lämna uppgifter.

Målarfirman som genomför målningsarbetet anmäler uppgifterna om den underentreprenad som den köpt.

Anmälan om arbetstagaruppgifter

 • Byggarbetsplatsen bildar en gemensam byggarbetsplats, eftersom det på byggarbetsplatsen först arbetar målarfirmans arbetstagare och genast efter det reparationsfirmans arbetstagare.
 • Eftersom någon huvudsaklig genomförare av byggprojektet inte har utsetts ska bostadsaktiebolaget i egenskap av byggherre lämna uppgifterna om arbetstagare som arbetar på den gemensamma byggarbetsplatsen till Skatteförvaltningen. Bostadsaktiebolaget anmäler uppgifterna om målarfirmans arbetstagare, arbetstagare i det företag som utför målarfirmans underentreprenad, arbetstagare i hissreparationsbolaget och de fastighetsservicebolagets arbetstagare som arbetar på byggarbetsplatsen.

Gemensam byggarbetsplats bildas inte på byggområdet

Bostadsaktiebolaget beställer en basturenovering från en byggfirma. Bastun finns i källaren vid trappa A. Taket på vindutrymmen vid trappa B läcker och bostadsaktiebolaget anställer ett företag för att reparera taket samtidigt som bastuutrymmet saneras.

Den normala fastighetsskötseln sköts av ett fastighetsservicebolag med vilket bostadsaktiebolaget har ingått ett avtal.

Båda renoveringsarbeten är byggtjänster enligt mervärdesskattelagen. Värdet på vardera entreprenaden överskrider 15 000 euro. Någon särskild huvudsaklig genomförare av byggprojektet har inte utsetts.

Anmälan om entreprenadsuppgifter

 • Bostadsaktiebolaget anmäler uppgifterna om den beställda entreprenaden för renovering av bastu och uppgifterna om den beställda takentreprenaden. Bostadsaktiebolaget behöver inte lämna en anmälan om de arbeten som fastighetsservicebolaget har gjort, eftersom fastighetsskötsel och underhållsarbete inte är sådant arbete som omfattas av skyldigheten att lämna uppgifter.

Anmälan om arbetstagaruppgifter

 • Gemensam byggarbetsplats bildas inte på byggområdet, eftersom byggarbetsplatsen för renovering av bastuutrymmen vid trappa A kan separeras från byggarbetsplatsen för reparation av taket på vinden vid trappa B. Uppgifterna om arbetstagare i någotdera företaget behöver då inte anmälas om arbetet i de båda separata byggarbetena utförs av en enda arbetsgivare eller en egenföretagare.
 • Man ska dock ta hänsyn till att både renovering av bastuutrymmen och renovering av vindutrymmen kan båda bilda en självständig gemensam byggarbetsplats om arbeten utförs av flera än en arbetsgivare eller egenföretagare. Då ska uppgifterna om arbetstagare anmälas.
 • Bostadsaktiebolaget kan också definiera att båda projekten utgör ett entreprenadsområde och utse en gemensam genomförare av byggprojektet.

Gemensam byggarbetsplats bildas inte tidsmässigt

Bolagsaktiebolaget har vid sin bolagsstämma beslutat att det ska renovera balkongerna och modernisera tvättstugan under året. Bolaget beställer arbeten från två olika byggfirmor, av vilka den ena renoverar balkongerna och den andra moderniserar tvättstugan. Balkongerna renoveras under mars-juni och tvättstugan i slutet av året under november-december.

Båda renoveringsarbeten är byggtjänster enligt mervärdesskattelagen. Värdet på vardera entreprenaden överskrider 15 000 euro. Någon särskild huvudsaklig genomförare av byggprojekten har inte utsetts.

Anmälan om entreprenadsuppgifter

 • Bostadsaktiebolaget anmäler uppgifterna om den beställda balkongentreprenaden och entreprenaden om renovering av tvättstugan.

Anmälan om arbetstagaruppgifter

 • En gemensam byggarbetsplats bildas inte. Tidsmässigt utförs arbeten inte utan dröjsmål efter varandra.
 • En gemensam byggarbetsplats bildas inte, eftersom det finns flera månader mellan entreprenaderna och entreprenaderna avser olika arbeten. Då behöver uppgifterna om arbetstagare i någotdera företaget inte anmälas.
 • Man ska dock ta hänsyn till att både renovering av balkongerna och renovering av tvättstugan kan båda bilda en självständig gemensam byggarbetsplats om arbeten utförs av flera än en arbetsgivare eller egenföretagare.

Bostadsaktiebolaget och aktieägaren är samtidigt verksamma

Bostadsaktiebolaget har i sin bolagsstämma beslutat att göra en linjesanering. Bostadsaktiebolaget beställer arbeten från två olika företag, från en byggfirma och en rörfirma. Samtidigt beslutar två aktieägare att renovera sina egna lägenheter. Den ena aktieägaren byter platser på köket och badrummet. Entreprenaden kostar 22 000 euro. Den andra aktieägaren låter reparera sin balkong och låter installera en balkonginglasning. Entreprenaden kostar 8 000 euro.

Båda renoveringsarbeten som bostadsaktiebolaget har beställt är byggtjänster enligt mervärdesskattelagen. Värdet på vardera entreprenaden överskrider 15 000 euro. Någon särskild huvudsaklig genomförare av byggprojektet har inte utsetts.

De entreprenader som aktieägarna beställer omfattas inte av samma skyldighet att lämna uppgifter som bostadsaktiebolagen.

Aktieägarnas skyldighet att lämna uppgifter avgörs av om byggarbeten behöver bygglov. Byggarbeten som båda aktieägare låter utföra förutsätter bygglov, varför aktieägarna är skyldiga att lämna uppgifter.

Anmälan om entreprenadsuppgifter

 • Bostadsaktiebolaget anmäler uppgifterna om de entreprenader som det har beställt från byggfirman och rörfirman.
 • Aktieägarna anmäler själv uppgifterna om de entreprenader som de har beställt.

Anmälan om arbetstagaruppgifter

 • Arbetsplatsen bildar en gemensam byggarbetsplats eftersom byggfirmans och rörfirmans arbetstagare är samtidigt verksamma på byggarbetsplatsen. Våtrummen (köken, badrummen, toaletterna och basturna) i lägenheterna har definierats som entreprenadsområde för linjesaneringen. Också de arbetstagare som renoverar aktieägarens badrum och kök arbetar därför på den gemensamma byggarbetsplatsen. Den andra aktieägarens balkong hör däremot inte till det gemensamma entreprenadsområdet som har definierats i förhand i entreprenadsavtalet.
 • Eftersom någon huvudsaklig genomförare av byggprojektet inte utsetts ska bostadsaktiebolaget i egenskap av byggherre lämna uppgifterna om arbetstagare som arbetar på den gemensamma byggarbetsplatsen till Skatteförvaltningen. Bostadsaktiebolaget anmäler uppgifterna om byggfirmans och rörfirmans arbetstagare som utför linjesanering och uppgifterna om arbetstagare som renoverar aktieägarens kök och badrum. Uppgifter om de arbetstagare som renoverar balkongen behöver bostadsaktiebolaget inte anmäla.
 • Företaget som renoverar badrummet och köket anmäler sina arbetstagare till bostadsaktiebolaget.
 • Aktieägarna anmäler inte uppgifterna om arbetstagare till Skatteförvaltningen, eftersom de inte själv har anställt arbetstagare.

Underhålls- och servicearbeten i ett bostadsaktiebolag

Bostadsaktiebolaget har ingått ett avtal med ett fastighetsservicebolag. Enligt årsavtalet sköter servicebolaget städningen av trapporna, snöskottningen o.d. uppgifter och de sedvanliga reparationsåtgärderna. Värdet på avtalet är 30 000 euro. Fastighetsservicebolaget fakturerar månatligen med ett fast pris. Om bostadsaktiebolaget beställer från servicebolaget mer arbete än vad som ingår i avtalets fasta pris, är priset på arbete 50 euro/timme.

I juni utbröt en brand i bostadsaktiebolagets lagerutrymmen, varför bostadsaktiebolaget beställer från servicebolaget en renovering av lagerutrymmen. Arbetet tar 80 timmar, alltså värdet på beställningen uppgår till 4 000 euro.

Anmälan om entreprenadsuppgifter

 • De fastighetsskötsels- och underhållsarbeten som ingår i årsavtalet mellan fastighetsservicebolaget och bostadsaktiebolaget behöver inte anmälas, eftersom fastighetsskötsel och underhållsarbete inte omfattas av skyldigheten att lämna uppgifter.
 • Renovering av lagerutrymmen är en byggtjänst enligt mervärdesskattelagen. Beställningen av arbete betraktas separat från årsavtalet. Eftersom beställningens värde underskrider 15 000 euro behöver uppgifter om entreprenaden inte lämnas.

Anmälan om arbetstagaruppgifter

 • En gemensam byggarbetsplats bildas inte eftersom fastighetsservicebolaget utför byggarbete som enda företag när det renoverar vinden.