Anmälningar om byggande – bostadsaktiebolagens skyldigheter

Den som beställer byggarbeten ska samla in uppgifter om byggentreprenaderna. Den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet ska samla in uppgifter om arbetstagarna. Skyldigheten gäller också bostadsaktiebolag.

Bostadsaktiebolaget är skyldigt att lämna uppgifter om byggentreprenader, om

  • bostadsaktiebolaget har beställt byggentreprenaden
  • entreprenaden är en byggtjänst enligt mervärdesskattelagen och
  • entreprenadens värde överskrider 15 000 euro utan mervärdesskatt.

Anmälan behöver inte lämnas om fastighetsskötsel och underhållsarbete som baserar sig på årsavtalet eller om små reparationsarbeten vid fastighetsskötseln och underhållsarbetet.

Bostadsaktiebolaget är skyldigt att lämna uppgifter om arbetstagare, om

  • bostadsaktiebolaget har rollen som byggherre på en gemensam byggarbetsplats och någon huvudsaklig genomförare av byggprojektet inte har utsetts och
  • flera än en arbetsgivare eller egenföretagare är verksamma samtidigt eller utan dröjsmål efter varandra på bostadsaktiebolagets byggarbetsplats och
  • värdet på byggarbetsplatsens entreprenader som bostadsaktiebolaget beställt överskrider 15 000 euro utan mervärdesskatt.

Flera än en arbetsgivare eller egenföretagare som arbetar mot ersättning är verksamma samtidigt på den gemensamma byggarbetsplatsen

En byggarbetsplats är också gemensam om arbetsgivarna verkar där i följd och deras verksamheter har ett tidsmässigt eller avtalsbaserat samband.

Bostadsaktiebolagets fastighet i sin helhet kan bilda en gemensam byggarbetsplats eller en gemensam byggarbetsplats kan bildas av en del av fastigheten, t.ex. av en byggnad. Om byggföretagen är verksamma i olika delar av fastigheten, t.ex. i olika byggnader, bildas en gemensam byggarbetsplats nödvändigtvis inte.

En gemensam byggarbetsplats bildas om företagen är på byggarbetsplatsen utan dröjsmål efter varandra även om byggarbetena egentligen inte har något samband med varandra. Om byggarbetena har ett samband med varandra, bildas en gemensam byggarbetsplats även om det tidsmässiga dröjsmålet skulle vara längre.

Den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet på en byggarbetsplats anmäler uppgifter om arbetstagare till Skatteförvaltningen

Den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet ska anmäla uppgifter om alla arbetstagare som arbetar på en gemensam byggarbetsplats, också uppgifter om sådana arbetstagare som gör något annat än byggarbete. Om någon huvudsaklig genomförare av byggprojektet inte har utsetts, är bostadsaktiebolaget som byggherre skyldigt att lämna uppgifterna.  Det är då bostadsaktiebolagets styrelse som ansvarar för anmälningen.

Om man redan från början vet att en byggarbetsplats kommer att bli gemensam, uppkommer skyldigheten att lämna uppgifter genast när byggarbetet startar, även om där inledningsvis arbetar bara ett enda företag. Blir byggarbetsplatsen oplanerat en gemensam byggarbetsplats under byggarbetets gång börjar skyldigheten att lämna uppgifter när man får vetskap om den kommande förändringen.

Mer information om en gemensam byggarbetsplats (endast på finska, www.avi.fi)

Obs! Disponenter eller personer med firmateckningsrätt som antecknats i handelsregistret kan sköta bostadsaktiebolags ärenden genom personlig autentisering.

Läs mer om anmälan av uppgifter om arbetstagare på nätet