Byggarbetets beställare – lämna uppgifter om entreprenaden

Har du köpt byggtjänster, det vill säga fungerat som beställare av byggarbete? Du kan vara exempelvis en byggherre, huvudentreprenör, sidoentreprenör eller en underentreprenör.

Som beställare av byggarbete ska du lämna uppgifter om beställda entreprenader till Skatteförvaltningen.

Bostadsaktiebolag som beställare av byggarbete – läs anvisningarna. 

Hushåll behöver inte lämna anmälan om entreprenader. Läs anvisningen om anmälan om byggande för hushåll.

För vilka arbeten ska anmälan om entreprenad lämnas?

Lämna uppgifter om entreprenaden om ditt företag köper följande byggarbeten av ett annat företag:

  • husbygge och förberedande arbete, rivning eller monteringsarbete som anknyter till husbygget eller annan byggtjänst enligt mervärdesskattelagen
  • uppförande och nedmontering av byggställningar
  • uthyrning av arbetskraft för byggarbete.

Lämna uppgifter när det enskilda entreprenadavtalets värde utan moms överstiger 15 000 euro.

Du ska lämna en separat anmälan om entreprenad. Avtalet kan vara muntligt eller skriftligt.

Byggarbetets beställare – gör så här

1

Första anmälan om entreprenad

Lämna första anmälan om entreprenad när byggarbetet inleds på byggarbetsplatsen. Om du betalar för arbetet i förskott ska du anmäla redan för den månad under vilken du har betalat förskottet.

2

Så här lämnar du entreprenaduppgifter

Lämna uppgifter om entreprenader senast den 5:e dagen i den andra månaden efter redovisningsmånadens utgång. Exempelvis uppgifterna för juli ska du lämna senast den 5 september.

Observera tidtabell! 
I Lomake.fi kan du lämna anmälningar om byggande fram till 21.10.2019. Från och med november 2019 kan du lämna uppgifterna i MinSkatt. 

Det blir ett avbrott i Ilmoitin.fi, så du kan inte lämna in uppgifter 22.10−31.12.2019. Du kan lämna anmälningar igen efter avbrottet från och med 1.1.2020.

Du kan lämna anmälningarna om byggande för september–december undantagsvis först 5.2.2020.

Enskilda uppgifter kan du lämna enkelt i Lomake.fi. 

Lämna uppgifterna om entreprenader i Lomake.fi

Stora uppgiftsmängder kan du lämna på en gång i Ilmoitin.fi.

Lämna uppgifter om entreprenader via Ilmoitin.fi

Om du inte kan lämna uppgifter elektroniskt kan du lämna dem på papper.

Om någon annan lämnar uppgifter på dina vägnar måste du ge fullmakt för det. Mer information om att ge fullmakt.

3

Sista anmälan om entreprenad

Lämna den sista anmälan om entreprenaden för den månad när du betalar entreprenadens sista faktura. 

4

Korrigera en anmälan

Om du behöver korrigera uppgifter ska du lämna en ersättande anmälan. Använd anmälningskoden för den anmälan som ska korrigeras. Ange både de korrigerade uppgifterna och de uppgifter som var rätt i den tidigare anmälan.

!

Lämna uppgifter om arbetstagarna

Utöver att lämna uppgifter om entreprenader ska du också månatligen lämna uppgifter till den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet på byggarbetsplatsen. Du ska lämna uppgifter om företagets arbetstagare som arbetar på den gemensamma byggarbetsplatsen till den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet. 

Kom överens med byggarbetsplatsens huvudsakliga genomförare av byggprojektet om hur du lämnar uppgifterna.

Kom ihåg att lämna uppgifter om arbetstagare så länge som entreprenadavtalet är i kraft.

Den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet: lämna uppgifter om arbetstagare till Skatteförvaltningen

Vanliga frågor om att anmäla

Det räcker inte att du lämnar en anmälan endast då verksamheten inleds. Du ska lämna uppgifter om entreprenaden för alla de månader under vilka entreprenören fakturerar för arbetet. Uppgifterna ska även lämnas när arbetet har upphört om entreprenören ännu fakturerar för byggarbetsplatsen.

Ange den dag då byggarbetet inleds som entreprenadens startdatum. Om entreprenadens slutdatum inte ännu är känt ska du ange ett uppskattat slutdatum. Precisera slutdatumet för entreprenaden när du vet datumet.

Flera byggarbetsplatser kan ingå i ett och samma entreprenadavtal. Varje enskild beställning utgör ett avtal om det avtalas separat om priset. Lämna uppgifterna ifall det enskilda entreprenadavtalets värde utan moms överstiger 15 000 euro.

Avtalet kan baseras på ackord- eller timdebitering.

Du behöver inte lämna en anmälan om entreprenad om byggarbetet på byggarbetsplatsen har avbrutits. Lämna en anmälan följande gång när byggarbetet på byggarbetsplatsen startar på nytt.

Ange användningen av hyrt arbete i anmälan om entreprenad om entreprenadens värde utan moms överstiger 15 000 euro. Ange som startdag för användningen av hyrt arbete den dag då arbetet på byggarbetsplatsen börjar.

Kom också ihåg att ange uppgifter om hyrda arbetstagare på byggarbetsplatsen till den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet. Lämna uppgifter för alla arbetsmånader.

Använd det nya FO-numret i anmälningarna efter fusionen.

Om du korrigerar uppgifter som du har lämnat före fusionen ska du lämna uppgifterna med det gamla FO-numret.

Du behöver inte lämna en anmälan om entreprenad angående efterarbeten och reparationsarbeten om entreprenören redan har fakturerat hela entreprenadbeloppet.

Lämna en anmälan om entreprenad om entreprenören fakturerar den sista raten av entreprenaden först efter att garantitiden har gått ut.

Om du under garantitiden beställer tilläggsarbete som inte hör till den ursprungliga entreprenaden anses det utgöra ett separat avtal. Om tilläggsarbetets värde överstiger gränsen på 15 000 euro ska du lämna en egen anmälan om entreprenad för tilläggsarbetet.

Vad avser mervärdesskattelagen med byggtjänst?

Byggtjänster enligt mervärdesskattelagen är bland annat följande byggtjänster:

Husbygge

  • nybyggnad
  • förberedande arbeten på byggplatsen, rivning av byggnader och byggnadsstädning
  • montering och underhåll av utrustning som är fast ansluten till byggnaden (t.ex. hissar samt allmänna övervaknings- och alarmsystem)
  • byggnadsmonteringar (t.ex. VVS-, el- och takarbeten)
  • slutbehandling av byggnader (t.ex. rappning, målning och inglasning)

Byggande av nät

  • nät för vatten, avlopp, datatrafik, gas, värme och elkraft

Byggande av trafikförbindelser

  • vägar, gator, järnvägar, vattenvägar, kanaler och flygfält.