Om skattekortstjänsten

Användning av webbtjänsten

Vad kan du använda skattekortstjänsten till?

Kan jag förbli inloggad i tjänsten av misstag?

Vad kostar det att använda webbtjänsten?

Kan man få ett färdigt skattekort på nätet nu?

Och om jag endast vill veta min skatteprocent?

Webbtjänstens faser och användning

 

Informationssäkerhet

Hur vet skattemyndigheten att jag är den person som ändrar mitt skattekort?

Hur vet jag att jag inte utsätts för bedrägeri?

Hur har informationssäkerheten ordnats? Hurdan förbindelse använder webbtjänsten?

Vad är kakfiler, dvs. cookies? Ska jag tillåta sådana?

 

Teknik

Teckensnittet är för stor i webbläsaren. Anvisningstexten täcker den blankett som ska fyllas i. Vad ska jag göra?

Länken öppnas inte även om jag klickar på den eller postanstalten visas inte när jag angett postnumret. Vad ska jag göra?

Tekniska krav för webbtjänsten Skattekort på nätet

Kan jag skicka ett färdigt skattekort till en egen skrivare från tjänsten?

Behöver jag bredband?

Är det säkert att beställa ett skattekort från t.ex. en dator i biblioteket?

Varför får jag ett felmeddelande om att Safari inte kan öppna sidan eller att webbläsaren inte kan öppna skyddad förbindelse?

Användning av webbtjänsten

Vad kan du använda skattekortstjänsten till?

I skattekortstjänsten www.skatt.fi/skattekort kan du beställa ett nytt skattekort för dig själv, då din inkomst eller dina avdrag ändrats avsevärt (t.ex. för att du slutar arbeta eller börjar arbeta). Du kan också beställa en ny förskottsskatt eller ändra din nuvarande förskottsskatt.

I tjänsten kan du beställa ett nytt skattekort för:

 • löneinkomster
 • sjöarbetsinkomster
 • förmåner som arbetslöshets- och moderskapsdagpenningar
 • arvoden för familje- och närståendevårdare
 • arbets- och bruksersättningar
 • pensioner 
 • utdelning från andra än offentligt noterade bolag

I tjänsten kan du beställa ny förskottsskatt, ändra den nuvarande förskottsskaten eller ansöka om undanröjande av förskottsskatt på

 • hyresintäkt
 • inkomst av näringsverksamhet
 • inkomst av jordbruk
 • inkomst av renskötsel
 • inkomst av sammanslutning.

I följande situationer ska du vända dig till skattebyrån:

 • om du ansöker om freelance skattekort för första gången
 • om du vill ha ett skattekort enbart för studiepenning
 • om du vill deklarera inkomster från ett annat land
 • om du vill ha ett skattekort för stipendium
 • om du vill ha ett skattekort för utdelning av offentligt noterade bolag (utdelning av börsbolag), utdelning som grundar sig på arbetsinsats, anställningsoptioner, arvoden för idrottare eller för försäkringslön
 • om du är begränsat skattskyldig i Finland
 • om du tidigare inte haft ett skattekort och du är äldre än 16 år.

I dessa situationer kan du ringa servicenumret 029 497 001 i skattekortsärenden, 029 497 005 i ärenden som gäller förskottsskatt för företagare och 029 497 017 i ärenden som gäller förskottsskatt för jordbrukare. Du kan också besöka skattebyrån.

Kan jag förbli inloggad i tjänsten av misstag?

Om du loggat in i tjänsten och inte använder den på 60 minuter går din session ut och då loggar webbtjänsten Skattekort på nätet ut dig automatiskt. Efter detta behöver du logga in på nytt.

Vad kostar det att använda webbtjänsten?

Du kan använda tjänsten avgiftsfritt. Bankerna tar ut en avgift enligt de egna pristabellerna för användning av nätbankskoder. Ett chipförsett identitetskort är också avgiftsbelagt, men dess användning är avgiftsfri.

Kan man få ett färdigt skattekort på nätet nu?

Ja. Du kan själv skriva ut ett skattekort för t.ex. lön och bisyssla om det inte är nödvändigt att en handläggare vid Skatteförvaltningen granskar din beställning. Om du bestämmer att skriva ut skattekortet med en egen skrivare, ska du välja "Jag skriver ut skattekorten själv" i fasen Leveranssätt och inlämnande av uppgifterna.

Observera att du inte kan skriva ut skattekortet innan du matat in de inkomster och avdrag som behövs för kalkylen. Det är inte möjligt att skriva ut ett skattekort utan en ny kalkyl.

Och om jag endast vill veta min skatteprocent?

Du kan räkna din skatteprocent även med skatteprocenträknaren. Med den kan du dock inte beställa ett nytt skattekort, utan du ska öppna webbtjänsten Skattekort på nätet och lämna de uppgifter som behövs för att räkna skatteprocenten.

Webbtjänstens faser och användning

Använd knapparna Fortsätt, Föregående, OK eller Avbryt när du växlar mellan de olika faserna av tjänsten Skattekort på nätet. Använd inte piltangenterna bakåt/back eller nästa/next i webbläsaren. I vissa webbläsarversioner kan sessionen avbrytas om du använder piltangenterna.

Tjänsten har fyra huvudfaser.

Fas 1: Kunduppgifter och skattekort

Du ser dina kunduppgifter, uppgifter om ditt senaste skattekort och uppgifer om den debiterade förskottsskatten. Om en tilläggsskatteprocent räknats för ditt senaste skattekort, kan du beställa endast ett skattekort för bisyssla med en tilläggsprocent om du så önskar. I så fall flyttas du direkt till fasen Skicka beställningen.

Fas 2: Inkomster och avdrag

Du ser ditt senaste skattekort och uppgifter om din förskottsskatt i kolumnen Uppgift från det föregående beslutet. Du kan ändra, anmäla eller ta bort uppgifter via länkarna Redigera i kolumnen Uppgift till det nya beslutet. Via länken Redigera öppnas en sida med specifikationer, där du kan ange de uppgifter som ändrats. Ange alltid dina förvärvsinkomster och den förskottsinnehållning som verkställts på förvärvsinkomsterna under början av året. Om siffrorna i kolumnen Uppgift från det föregående beslutet är korrekta, är det inte nödvändig att ange uppgifter. Du kan ange endast sådana uppgifter som följs av länken Redigera.

Fas 3: Beräkningens resultat

Du ser en uträkning av skatteprocenten för slutet av året, om det varit möjligt att räkna skatteprocenten i tjänsten. Du ser uppgifter om den debiterade förskottsskatten, om förskottsskatt fastställts för dig.

Fas 4: Leveranssätt och inlämnande av uppgifterna

Du ser information om skattekorten. Om du så önskar kan du skriva ut skattekortet med en egen skrivare, om du har tillgång till ett program som kan läsa och skriva ut filer i pdf-format, och om beställningen inte behöver granskas av en handläggare vid Skatteförvaltningen. Om du önskar kan du ändra den adress till vilken de nya skattekorten ska sändas, om du vill få skattekortet per post. Du kan skicka skattekortsbeställningen genom att klicka på knappen Skicka uppgifterna. Uppgifterna i skattekortsbeställningen är inte tillgängliga för Skatteförvaltningen innan du skickat skattekortsbeställningen.

Avslutning

När du slutar använda tjänsten, ska du komma ihåg att logga ut från tjänsten.

Du ser uppgifter om ditt senaste skattekort i kolumnen Uppgift från det senaste beslutet i fasen Inkomster och avdrag.

Om du beställt ett nytt skattekort (ändringsskattekort) eller ändrat förskottsskatten under innevarande år, ser du de inkomst- och avdragsuppgifter som du meddelat för den nya skatteprocenten eller förskottsskatten i kolumnen Uppgift från det föregående beslutet.

Om du inte beställt ett nytt skattekort under innevarande år, har Skatteförvaltningen använt skattekortsuppgifterna från föregående år eller uppgifterna från senaste slutförda beskattning i kalkylen av skatteprocenten. Om dessa uppgifter inte varit tillgängliga, har schablonmässiga uppskattningar använts i uträkningen för skattekortet. Skatteförvaltningen gör årligen en uträkning för ett nytt skattekort endast för lön och pension. Detta betyder att det nya skattekortet har räknats för lön, även om du fick en förmån under föregående år. Följaktligen är inte de inkomst- och avdragsuppgifter som syns i kolumnen Uppgift från det senaste beslutet nödvändigtvis aktuella.

De uppgifter som ligger till grund för förskottsskatten finns här.

Anmäl nya eller ändrade uppgifter i de fält som finns i kolumnen Uppgift till det nya beslutet.

Granska de uppgifter som visas i kolumnen Uppgift från det senaste beslutet. Om uppgifterna inte är korrekta, ska du meddela de ändrade uppgifterna i kolumnen Uppgift till det nya beslutet. Anteckna siffrorna i euro i fälten utan blanksteg och skilj cent från euro med en punkt. Till exempel 5 700 euro och 50 cent – skriv 5700,50. Om du vill ta bort en siffra som visas i kolumnen Uppgift från det senaste beslutet, skriv 0,00.

Avbrytande av tjänsten och sparande av uppgifter

Du kan avbryta användningen av tjänsten när som helst. Om du loggar ut från tjänsten via länken Logga ut som finns uppe till höger i tjänsten, sparas inte uppgifterna i Skatteförvaltningens system.

Du kan också avbryta användningen av tjänsten via länken Avbryt/Spara, som finns nere på sidan, då du kan spara de uppgifter som du anmält fram till denna tidpunkt för senare användning. Uppgifterna sparas i webbtjänsten för en vecka varefter de tas bort.

Hjälpartiklar

Hjälpartiklarana för tjänsten finns i sidans högra marginal. Om du behöver ytterligare information om beskattningsfrågor kan du gå till guiden Skatteinfo till personkunden via Info-länkarna som finns i tjänsten, eller via länken Skatteinfo till personkunden, som finns uppe till höger på sidan.

Informationssäkerhet

Hur vet skattemyndigheten att jag är den person som ändrar mitt skattekort?

Webbtjänsten kan användas med nätbankskoder eller med ett chipförsett identitetskort (EID-kort). Din identitet fastställs vid autentiseringen. Sedan letar tjänsten efter dina förhandsuppgifter för beställningen av skattekort. Alla autentiseringar är personliga, och följaktligen får sådana inte ges till en annan person, inte ens till en familjemedlem, då man sköter ärenden via en e-tjänst.

Hur vet jag att jag inte utsätts för bedrägeri?

Skatteförvaltningen begär aldrig dina nätbankskoder eller lösenord per post, e-post eller telefon. Du behöver dessa uppgifter endast då du legitimerar dig i tjänsten Skattekort på nätet.

Hur har informationssäkerheten ordnats? Hurdan förbindelse använder webbtjänsten?

Användningen av webbtjänsten sker över en krypterad förbindelse. Alla personliga uppgifter som visas i webbtjänsten är skyddade.

Vad är kakfiler, dvs. cookies? Ska jag tillåta sådana?

Webbtjänsten använder kakfiler, dvs. cookies för att kunna trygga en webbläsarspecifik informationssäkerhet vid användning av tjänsten. Det är nödvändigt att tillåta kakfilerna, dvs. cookies för att kunna använda tjänsten.

Teknik

Teckensnittet är för stor i webbläsaren. Anvisningstexten täcker den blankett som ska fyllas i. Vad ska jag göra?

Granska att

- den sida som visas i fönstret förstorats:

 välj den mittersta knappen uppe till höger i fönstret

- Visa - Textstorlek - Normal har valts på menyraden i webbläsare

- skärmupplösningen är inställd på 1024 x 768 bildpunkter.

Länken öppnas inte även om jag klickar på den eller postanstalten visas inte när jag angett postnumret. Vad ska jag göra?

Om du har Internet Explorer 11har du kanske problem med de funktionaliteter i e-tjänsten som förutsätter JavaScript. Problemet kan lösas genom att använda IE11 i kompatibilitetsvyn.

Lägg till webbadressen vero.fi och skatt.fi i kompatibilitetsvyn med alternativet Verktyg/Inställningar för kompatibilitetsvyn. Skriv adresserna vero.fi och skatt.fi i rutan Lägg till den här webbplatsen och klicka på knappen Lägg till.

Alternativt kan du använda en annan webbläsare (t.ex. Firefox, Chrome).

Tekniska krav för webbtjänsten Skattekort på nätet

För att använda webbtjänsten behöver du:

 • en internetanslutning
 • en webbläsare. Tjänsten stöder de vanligaste webbläsarna. Skatteförvaltningens e-tjänster fungerar bäst med de nyaste Microsoft Internet Explorer-, Mozilla Firefox-, Safari- och Google Chrome-webbläsarna.
 • Cookies, dvs. kakfiler ska tillåtas.
 • Javascript måste vara på.

För att logga in i webbtjänsten behöver du:

 • personliga nätbankskoder eller
 • ett chipförsett identitetskort.

En person som använder webbtjänsten autentiseras alltid med webbtjänsten Tunnistus.fi, då han eller hon loggar in till webbtjänsten.

Du kan inte logga in i webbtjänsten med Katso-koder.

För att skriva ut ett skattekort behöver du:

Ett program som kan läsa och skriva ut pdf-filer.

Du kan skriva ut ett skattekort om din dator har ett program som möjliggör läsning och utskrift av pdf-filer. Det vanligaste programmet för att öppna och skriva ut pdf-filer är Adobe Acrobat Reader. Du kan ladda ner det avgiftsfria Adobe Reader-programmet via Adobes webbplats på adressen get.adobe.com/fi/reader/

Andra program som du kan använda är bl.a. Evince (GTK+), Foxit Reader (Windows/Linux) och KPDF (Qt).

Kan jag skicka ett färdigt skattekort till en egen skrivare från tjänsten?

Du kan välja mellan att skriva ut skattekortet själv med en egen skrivare och att det skickas hem till dig per post eller till en annan adress som du meddelat. Det är möjligt att skriva ut ett skattekort då skattekortsbeställningen inte behöver handläggas av en handläggare vid Skatteförvaltningen. Du kan skriva ut sidor från tjänsten med webbläsarens utskriftsfunktion.

Behöver jag bredband?

Tjänsten fungerar i huvudsak utan märkbart dröjsmål med en hastighet på 0,5 megabit (512 kbit/s). Om du anser att tjänsten fungerar exceptionellt långsamt, kontakta kundsupporten för webbtjänsten (029 497 044).

Är det säkert att beställa ett skattekort från t.ex. en dator i biblioteket?

Om du använder webbtjänsten Skattekort på nätet från en allmän datorterminal, t.ex. i ett bibliotek, är det väldigt viktigt att du tar bort uppgifter som sparats i webbläsarens cookies, cacheminnet och sidhistoriken.

Varför får jag ett felmeddelande om att Safari inte kan öppna sidan eller att webbläsaren inte kan öppna skyddad förbindelse?

Det går tyvärr inte att logga in i e-tjänsterna med följande kombinationer av operativsystem/ webbläsare:

 • Windows XP + Internet Explorer
 • Mac OS X 10.6.8 / Safari 5.1.10
 • Mac OS X 10.6.8 / Firefox 36.0
 • Mac OS X 10.7.5 / Safari 6.1.6

Inloggning i e-tjänsterna fungerar bl.a. med följande kombinationer av operativsystem/ webbläsare:

 •  Mac OS X 10.6.8 / Chrome 39
 • Mac OS X 10.7 / Firefox 25
 • Mac OS X 10.7.5 / Firefox 35.0.1