Uträkning av avskrivningar

Du kan använda tabellen som hjälp när du beräknar avskrivningsbeloppet. Avskrivningen beräknas inte av tjänsten, utan du behöver beräkna beloppet själv. Beräkna avskrivningen endast för de uthyrda byggnadsdelarna. När du har angett uppgifterna, klicka på knappen Beräkna för att överföra avskrivningsbeloppet till punkt Skatteårets avskrivningar och beräkna beloppen av beskattningsbar hyresinkomst och förlust från hyresverksamhet.

OBS! Om du äger endast en del av hyresobjektet, t.ex. makarna äger hyresobjektet tillsammans, kom ihåg att ange endast den andel av uppgifterna som motsvarar din ägarandel.

Avskrivningsprocent

Välj avskrivningsprocenten. Maximiavskrivning på bostads-, kontors- o.d. byggnader är 4 %, på butiks-, lager-, fabriks-, verkstads- o.d. byggnader 7 % och på lös egendom som hör till fastigheten 25 %.

Ursprunglig anskaffningsutgift av byggnad och/eller lös egendom

Ange ursprunglig anskaffningsutgift av byggnad och/eller lös egendom. Till byggnadens ursprungliga anskaffningsutgift hör inte anskaffningspriset på tomt eller utgifter för anskaffningen, anslutningsavgifter eller ersättningar för byggande av gata eller avlopp.

Oavskriven anskaffningsutgift vid skatteårets ingång

Ange den oavskrivna anskaffningsutgiften vid skatteårets ingång.

Ökning under skatteåret

Anteckna skatteårets ökningar, t.ex. ombyggnadskostnader.

Oavskriven anskaffningsutgift

Beräkna och ange den oavskrivna anskaffningsutgiften.

Skatteårets avskrivning

Beräkna och anteckna skatteårets avskrivning.

Oavskriven anskaffningsutgift vid skatteårets utgång

Beräkna och ange den oavskrivna anskaffningsutgiften vid skatteårets utgång.