Konstnärens eller frilansens inkomster och utgifter

Beräkna inkomsterna och utgifterna enligt kontant- dvs. kassaprincipen. Inkomstposten utgör inkomst för det skatteår under vilket den lyfts, insätts på ditt konto eller annars fåtts i din besittning. Utgift utgör kostnad för det år under vilket den har betalats.

Om du har andra inkomster än löneinkomster och om du inte är bokföringsskyldig, ska du göra sådana anteckningar av vilka och av vilka bifogade verifikationerna inkomsterna och kostnaderna för dem, momsbeloppen och skattegrunderna samt understöden för förvärvsverksamheten framgår tillräckligt specificerade.  En momsskyldig upphovsman till konstverk deklarerar sina försäljningsinkomster utan momsens andel och utgifterna utan andelen av den moms som ska dras av.

Om du har utgifter som hänför sig till såväl de förhandsifyllda inkomsterna som de inkomster som ska deklareras här, fördela inkomsterna enligt det till vilket de hänför sig. Fördela inkomsterna i punkt Hänförande av utgifterna till inkomster från konstnärlig verksamhet och frilansverksamhet samt andra inkomster som listas nedan.

Konstgren eller yrke

Anteckna här den konstgren eller det yrke av vilken eller vilket du har fått inkomsterna som du deklarerat här, t.ex. redaktör, fotograf, bildkonstnär, skulptör, pianolärare, sånglärare.

Inkomster från konstnärlig verksamhet och frilansverksamhet

Inkomster från konstnärlig verksamhet eller frilansverksamhet

Anteckna här eurobeloppet av inkomster från självständig konstnärlig verksamhet eller från undervisning på en konstgren, för vilka förskottsinnehållning inte har verkställts.

Skattepliktiga stipendier, understöd och pris

Ange eurobeloppet av de skattepliktiga stipendier, understöd och pris som du fått.

Skattefria stipendier, understöd och pris

Ange eurobeloppet av de skattefria stipendier, understöd och pris som du fått.

Utgifter från konstnärlig verksamhet och frilansverksamhet

Utgifter för arbetsrum

Ange eurobeloppet av utgifterna. Anteckna som avdrag den del av vederlaget eller hyran som hänför sig till arbetsrummets andel. I brist på annan utredning kan som avdrag för arbetsrum beviljas de belopp som nämns i hjälpartiklarna, se punkt Avdrag för arbetsrum.

Om du har haft ett arbetsrum, välj om det varit i anslutning i din egen bostad eller ett separat hyrt arbetsrum.

Utgifter för material och tillbehör

Anteckna här de utgifter för material och tillbehör som du behövt för konstnärlig verksamhet eller frilansverksamhet.

Utgifter för telefon och datatrafik

Anteckna här eurobeloppet för användning av telefon och annan datatrafik. Om du har fördelat utgifter mellan privat bruk och förvärvsverksamhet, spara kalkylen över fördelningen i dina anteckningar.

Facklitteratur och medlemsavgifter

Anteckna här eurobeloppet för anskaffning av facklitteratur, tidningar, noter, grammofonskivor m.m. Anteckna här också de medlemsavgifter som inte har förhandsifyllts och som hänför sig till de inkomster som ska deklareras här.

Arbetsresor

Anteckna här de resekostnader som har förorsakats av inkomstens förvärvande. Spara i dina anteckningar uppgifter om resornas tidpunkter, resemål, avstånd i kilometer och om fortskaffningsmedel som har använts.

Du kan anteckna här också kostnaderna för exkursioner. Spara reseprogrammet samt motiveringar till resans ändamål i dina anteckningar. Resor mellan bostad och arbetsplats som hänför sig till löneinkomsterna dras av på sidan Utgifter för resor mellan bostad och arbetsplats.

Övriga utgifter

Anteckna här övriga utgifter för inkomstens förvärvande som ansluter sig till konstnärlig verksamhet och frilansverksamhet, såsom t.ex. utgifter för anskaffning av sådana maskiner och anordningar vilkas brukstid är högst tre år eller vilkas anskaffningsutgift är ringa. Anteckna här också utgifterna för eventuella skyddskläder eller uppträdandekläder.

Avskrivningar

Ange maskinens namn, anskaffningsår och oavskriven anskaffningsutgift vid ingången av skatteåret. Beräkna och anteckna eurobeloppet av skatteårets avskrivning enligt högst 25 % av den oavskrivna anskaffningsutgiften.

Hänförande av utgifterna till inkomster från konstnärlig verksamhet och frilansverksamhet samt andra inkomster som listas nedan

Utgifter som hänför sig till konstnärlig verksamhet och frilansverksamhet

Ange eurobeloppet av utgifterna som hänför sig till konstnärlig verksamhet och frilansverksamhet.

Utgifter som hänför sig till skattepliktiga stipendier, understöd och pris

Ange eurobeloppet av utgifterna som hänför sig till skattepliktiga stipendier, understöd och pris.

Utgifter som hänför sig till löner på sidan Löner och naturaförmåner

Ange eurobeloppet av utgifterna som hänför sig till löner på sidan Löner och naturaförmåner.

Utgifter som hänför sig till arbetsersättningar på sidan Löner och naturaförmåner

Ange eurobeloppet av utgifterna som hänför sig till arbetsersättningar på sidan Löner och naturaförmåner.

Utgifter som hänför sig till skattefria stipendier, understöd och pris

Ange eurobeloppet av utgifterna som hänför sig till skattefria stipendier, understöd och pris.