Ordlista

A  B  F  H  I  M  O  S  T

A

Allmännyttigt bruk

Kommunfullmäktige kan fastställa en separat fastighetsskatteprocent som ska tillämpas på en byggnad som ägs av ett allmännyttigt samfund och på den markgrund på vilken byggnaden ligger. Förutsättning för en separat skatteprocent är att byggnaden på fastigheten är huvudsakligt i allmänt eller allmännyttigt bruk. Samfundets allmännyttighet avgörs på basis av bestämmelserna i inkomstskattelagen.

B

Byggnad

En byggnad är en för boende, arbete, lagring eller annan användning avsedd konstruktion, struktur eller anläggning som är fast eller avsedd att vara stationär och som på grund av sina egenskaper förutsätter övervakning från myndigheternas sida av orsaker som har att göra med t.ex. säkerhet, hälsa, landskapet, trivsel eller miljöaspekter.

F

Fastighet

Tomt, lägenhet eller annan i Finland belägen självständig enhet av jordinnehav som antecknats eller borde antecknas som fastighet i fastighetsregistret. I fastighetsbeskattningen jämställs med fastigheter även byggnader och konstruktioner som finns på arrendemark, outbrutna områden samt byggnadsmark som hör till ett gemensamt område eller gemensam skog.

Förvärvssätt

Sätt på vilket fastigheten byter ägare. Förvärv utgörs av t.ex. köp. byte, gåva, avvittring och arv.

H

Huvudsaklig användning

Fastighetsskatteprocentsatsen på byggnader bestäms per byggnad på grundval av den huvudsakliga och egentliga användningen av byggnaden. Om byggnaden används för flera olika ändamål (t.ex. om en del av byggnaden används för boende och en del som kontor), bestäms skatteprocentsatsen enligt byggnadens huvudsakliga användning.

I

Impediment

Sådant område i gårdsbruket som i regel inte ger avkastning inom jord- eller skogsbruket.

M

Markgrund

I fastighetsbeskattningen kan fastigheten vara indelad i flera markgrunder. Om t.ex. samma fastighet består av områden som värderas på olika sätt, indelas fastigheten i flera markgrunder. Markgrundens nummer visas i form K0001 på beskattningsbeslutet.

O

Outbrutet område

Ett område med bestämda gränser inom en fastighet. Ett outbrutet område bildas i allmänhet då en del av en fastighet byter ägare t.ex. genom köp. En sådan fastighetsdel är ett outbrutet område då den ännu inte bildats till en självständig fastighet.

S

Småhus

Med småhus avses egnahemshus, parhus och radhus där ingången till bostadslägenheterna i allmänhet ordnats direkt från marknivån utan separata trappuppgångar.

T

Tomt

Fastighet som bildats enligt en bindande tomtindelning och har antecknats som tomt i fastighetsregistret.