Mera information om tjänsten ALVEU

Vad kan du använda ALVEU för?

I ALVEU kan du ange

 • återbetalning av moms till utlänningar: Ett finskt företag kan ansöka om återbäring av momsen på varor och tjänster som företaget anskaffat från andra EU-länder för sin affärsverksamhet.

Tjänstens tekniska krav

För att använda tjänsten behöver du

 • internet-anslutning
 • Skatteförvaltningens elektroniska servicetjänster fungerar bäst med de nyaste webbläsarprogrammen (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera samt Google Chrome).
 • acceptera kakfiler, dvs. Cookies
 • javascript måste vara aktiv

För inloggningen i tjänsten behöver du

 • katso-organisationskod
 • enskilda näringsidkare kan logga in med sina nätbankkoder eller elektroniskt kort

Faser och använding av ALVEU

Det finns fyra huvudfase i tjänsten:

Fas 1: Kunduppgifter

Kunduppgifter

 • uppgifter som har skapats på basis av din autentisering:
  • FO-nummer, namn, hemland
 • uppgifter som du anger första gången när du skapar en ansökan
  • e-postadress
  • gatuadress
  • postnummer
  • postanstalt
  • telefonnummer
  • Verksamhetens art

I kolumnen Angivna uppgifter visas dina kunduppgifter, om du har tidigare använt tjänsten och lämnat in en återbäringsansökan. Knappen Redigera öppnar en specifikationssida där du kan ange felande eller ändrade uppgifter.

I den här fasen kan du läsa de mottagna meddelandena under länken Meddelanden.

 

Fas 2: Ansökans grunduppgifter – Skapa ny ansökan

Uppgifter om ansökan

 • ansökningsperiod
 • land från vilket återbäring söks
 • språket för de fritt formulerade texterna

Beskrivning av affärsverksamheten, för vilken anskaffningarna har gjorts

 • verksamhetens art

Uppgifter om ombud. Ange dessa endast om du har ett ombud.

 • ID och typ momsnummer
 • skatteregisternummer
 • annan ID
 • namn
 • hemland
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • gatuadress
 • postnummer
 • postanstalt

Bankförbindelse i EU-land

 • kontoinnehavarens namn
 • kontoinnehavarens roll
  • eget konto
  • ombudets konto
 • IBAN-kontonummer
 • BIC-kod
 • kontots myntenhet

Fas 2: Ansökans grunduppgifter – Välj ansökan som ska ändras

I den här fasen kan du välja en sådan inlämnad eller icke slutförd ansökan i listan som du vill ändra. Länken Redigera bredvid varje ansökan öppnar en specifikationssida där du kan ange felande eller ändrade uppgifter. Kom ihåg att nya fakturor kan inte bifogas redan inlämnade ansökningar. Du kan ytterligare söka efter ansökningar med följande uppgifter:

 • ansökningsperiod
 • land från vilket återbäring söks
 • nummer på ansökan

Det är möjligt att upphäva en icke slutförd ansökan genom att klicka på länken Upphäv bredvid ansökan.

 

Fas 3: Specifikation av fakturor och importdokument

Systemet ger automatiskt ett ordningsnummer för varje faktura/importdokument.

Ange följande uppgifter:

 • fakturans eller importdokumentets nummer
 • fakturans eller importdokumentets datum
 • beskrivning av importdokumentets ID på det valda språket (om importdokumentet inte har nummer, skriv en beskrivning på det valda språket)
 • år det fråga om en förenklad
 • fakturasäljarens namn, momsnummer eller skatteregisternummer, land, gatuadress, postnummer och postanstaltde
 • köpta varornas eller tjänsternas art (kod och underkod) eller beskrivning av varornas/tjänsternas art på det valda språket
 • priset exkl. moms
 • momsbeloppet andel som berättigar till avdrag i %.
 • momsbelopp som ansöks i återbäring
 • myntenhet

Fakturor eller importdokument samt ombudets fullmakt som bifogad fil

 • filens namn
 • filtyp
  • de tillåtna filtyperna är: tiff, jpeg och pdf. Vi rekommenderar pdf
 • beskrivning av filens innehåll

När du skapar en ny ansökan, lägg till specifikationsuppgifterna om fakturorna eller importdokumenten med länken Lägg till ny faktura eller Lägg till nytt importdokument. Under länken öppnas ett nytt fönster där du kan ange uppgifterna om fakturan eller importdokumentet. De angivna fakturorna och importdokumenten visas som en lista i fönstret.

Du kan hämta och ladda ned specifikationsuppgifterna för fakturorna eller importdokumenten från din egen fil. Uppgifterna i filen ska specificeras i samma ordning som i exempelfilen. De importerade filerna ska vara av CSV-format (semikolonseparerat format) (*.csv) som är ett sätt att spara ett textdokument med MSOffice Excel.

Exempelfil

Textformatering rekommenderas för cellerna. Formatera cellerna innan du fyller i dem och spara filen.

Datumet ska anges i formen dd.mm.åååå eller dd/mm/åååå. Om du uppger decimaltal i kolumnerna N–Q, ska du skilja åt decimalen med ett komma, exempelvis 200,22. Använd inte punkt för att skilja åt decimaler. I kolumnerna S–W ska man uppge de koder som beskriver anskaffningarnas art. Om den kod som beskriver anskaffningens art uppges med både huvud- och underkod (exempelvis 1.7) i återbäringslandet, ska du använda punkt för att skilja åt siffrorna. Artkoden uppges då alltså i formen x.y eller x.y.z. Använd inte komma i de koder som beskriver anskaffningens art.

Du kan ange högst fem artkoder för köpta varor och tjänster per faktura eller importdokument. Ange artkoderna i kolumnerna S–W i tabellen. Om du använder kod 10 (Övriga), ska du lägga till en fritt formulerad förklaring till den i kolumn X. Själva koden 10 kan vara i vilken som helst av kolumnerna S–W.

Som artkod för den fil du laddar upp kan du endast välja artkoder som det valda återbäringslandet tillåter. Du kan kontrollera de tillåtna koderna i fas 3 på sidan ”Lägg till en ny faktura” i webbtjänsten ALVEU. Webbtjänsten föreslår vid denna punkt koderna endast för det land som du valt som ansökningsland i fas 2.

När filen är färdig ska du spara den, men stäng den inte före uppladdningen. Annars kan Excel konvertera cellerna tillbaka till talformat om du angett endast siffror, eller till datumformat om du placerat punkter mellan siffrorna, t.ex. i fråga om underkoderna för art (2.2.2). Då går det inte att ladda upp filen.

Maximiantalet sammanlagda specifikationsuppgifter av fakturor eller importdokument i en fil är 100 stycken. Du kan importera uppgifterna av en eller flera filer till ansökan, men filerna ska importeras en i sänder. Innehållet av varje fil undersöks och om det finns fel i uppgifterna, visas också korrigeringsförslagen. Felen behöver korrigeras innan du kan importera en ny fil eller spara eller skicka ansökan.

Om du ändrar en tidigare ansökan, välj den faktura eller det importdokument som du vill ändra eller ta bort i listan för fakturorna och importdokument.

Knappen Redigera bredvid ansökan eller importdokumentet i förteckningen öppnar en specifikationssida där du kan ange felande eller ändrade uppgifter.

Länken Ta bort tar bort fakturans eller importdokumentets uppgifter från ansökan.

I den här fasen kan du bifoga filer på ansökan med länken Infoga fil.

 

Fas 4: Skicka ansökan

Kontrollera sammandraget av ansökningsuppgifterna innan du lämnar in ansökan. Om det finns någonting som du vill korrigera, kan du ännu ändra de angivna uppgifterna.

Skicka uppgifterna till skatteförvaltningen med knappen Skicka. När du har skickat uppgifterna, visas ett sammandrag som du kan skriva ut med länken Utskriftsversion i den övre kanten. Du kan också spara uppgifterna som halvfärdiga, då uppgifterna inte skickas ut till Skatteförvaltningen. De som halvfärdiga sparade uppgifterna förvaras upp till återbäringsansökningens sista inlämningsdag varefter de tas bort. Du kan även logga ut utan att spara uppgifter.

Avsluta

Glöm inte att logga ut när du är färdig.

OBS! Om du loggar ut mitt i användningen med knappen Logga ut i den övre kanten till höger, sparas uppgifterna inte i Skatteförvaltningens system.

Info och hjälp

Manualen finns i sidans högre kant. Mera information får du under länken Hjälp.

Beslut om återbäringsansökan

Skatteförvaltningen tar emot uppgifterna och vidarebefordrar dem till det EU-land som du antecknade på återbäringsansökan. Myndigheten i respektive EU-land skickar ett meddelande till dig om att ansökan har kommit fram och ett beslut om 4-8 månader från den dag då ansökan togs emot.

Ansvaret om riktigheten av uppgifterna

Elektronisk autentisering i ALVEU och inlämnande av uppgifter i tjänsten motsvarar inlämnandet av ansökningsblanketten enligt det tidigare förfarandet. Kom ihåg att du svarar för de angivna uppgifterna.