Katso-autentisering – fullmakt för elektronisk kommunikation – Vanliga frågor

Här har vi samlat svar på några av de vanligaste frågorna som gäller fullmakt för elektronisk kommunikation.

 1. Vad är en fullmakt för elektronisk kommunikation?
 2. Vilka behörigheter ingår i fullmakten för elektronisk kommunikation?
 3. Kommer fullmakten för elektronisk kommunikation att ersätta Katso-auktoriseringarna?
 4. Hur träder fullmakten för elektronisk kommunikation i kraft?
 5. Huvudmannens representant har accepterat fullmakten för elektronisk kommunikation och jag har fått ett e-postmeddelande om att fullmakten har aktiverats. Varför kan jag ändå inte lämna in momsdeklarationen för min huvudman?
 6. Kan man använda fullmakten också i andra än Skatteförvaltningens servicetjänster?
 7. Hur länge används förfarandet med elektroniska kommunikationens fullmakt?
 8. Kan vem som helst i kundföretaget acceptera fullmakten för elektronisk kommunikation?
 9. Vad är ombudsstatus för någonting?
 10. Måste man skapa Katso-koderna på nytt?
 11. Måste man förnya auktoriseringarna som beviljats med Katso-koder eller börja använda fullmakten för elektronisk kommunikation?
 12. Kunden har gett en status som omfattar behörighetsgruppen Skatt - Alla till bokföringsbyrån. Har bokföringsbyrån åtkomst till alla Skatteförvaltningens servicetjänster?
 13. Vad ska jag göra om jag får felmeddelandet "Materialet kan inte handläggas" när jag försöker ladda ned Excel-tabellen till Katso?
 14. Vad ska jag göra om jag får ett meddelande om ett felaktigt postnummer när jag laddar ned Excel-tabellen?
 15. Vad ska jag göra om jag får ett meddelande om ett tomt material även om uppgifterna om huvudmän finns i tabellen?
 16. Vad gör jag om jag inte kan ladda ned Excel-tabellen utan bara får en rad olika felmeddelanden?
 17. Hur lägger man till behörigheter till den fullmakt för elektronisk kommunikation som skapas med hjälp av Excel-tabellen?
 18. Är det bokföringsbyråns uppgift att skicka den Excel-tabell som ansluter sig till fullmakten för elektronisk kommunikation till skatteförvaltningen?

1. Vad är en fullmakt för elektronisk kommunikation?

Huvudmannen kan bevilja sitt ombud en auktorisering genom en fullmakt för elektronisk kommunikation. Ombudet skapar ett förslag till fullmakt som huvudmannens representant godkänner.

2. Vilka behörigheter ingår i fullmakten för elektronisk kommunikation?

Man kan lägga vilken som helst Katso-behörighet till fullmakten för elektronisk kommunikation. Ombudet avtalar med huvudmannen om de behörigheter som läggs till fullmakten. En fullmakt kan innehålla behörigheter av endast en tjänsteleverantör, t.ex. om man behöver uträtta ärenden för huvudmannen i Skatteförvaltningens och FPA:s servicetjänster, behöver man ha en egen fullmakt för båda tjänsterna.
S.k. systembehörigheter (Katso - Företagets anställd, Katso - sekundär huvudanvändare) kan inte läggas till fullmakten.

3. Kommer fullmakten för elektronisk kommunikation att ersätta Katso-auktoriseringarna?

Nej. Fullmakten för elektronisk kommunikation kan användas vid sidan om vanliga Katso-auktoriseringar.

4. Hur träder fullmakten för elektronisk kommunikation i kraft?

Huvudmannens representant kontrollerar behörigheterna och giltigheten av de behörigheter som ombudet lagt till fullmakten samt godkänner eller förkastar fullmakten. Huvudmannens ombud kan läsa fullmaktsuppgifter om representanten verifierar sin identitet elektroniskt (personliga nätbankkoder eller ett elektroniskt identitetskort) eller besöker Skatteförvaltningens Katso-kundregistreringsställe. Fullmakten träder i kraft när myndigheten har kontrollerat firmateckningsrätten av den person som accepterade fullmakten.

5. Huvudmannens representant har accepterat fullmakten för elektronisk kommunikation och jag har fått ett e-postmeddelande om att fullmakten har aktiverats. Varför kan jag ändå inte lämna in momsskattedeklarationen för min huvudman?

Auktorisering som antecknats i fullmakten för elektronisk kommunikation är tillgänglig när huvudmannens representant som har firmateckningsrätt har accepterat den och myndigheten kontrollerat firmateckningsrätten. Behörigheten ska ännu allokeras till Katso-koden och tas emot på samma sätt som andra behörigheter som ingår i auktoriseringarna.

6. Kan man använda fullmakten också i andra än Skatteförvaltningens servicetjänster?

Ja. Man kan lägga vilken som helst Katso-behörighet till fullmakten för elektronisk kommunikation. En fullmakt kan innehålla behörigheter av endast en tjänsteleverantör, t.ex. om man behöver uträtta ärenden för huvudmannen i Tullens och FPA:s servicetjänster, behöver man ha en egen fullmakt för båda tjänsterna.

7. Hur länge används förfarandet med elektroniska kommunikationens fullmakt?

Förfarandet gäller tills vidare.

8. Kan vem som helst i kundföretaget acceptera fullmakten för elektronisk kommunikation?

Den som godkänner fullmakten ska ha firmateckningsrätt. Myndigheten kontrollerar firmateckningsrätten innan fullmakten aktiveras.

9. Vad är ombudsstatus för någonting?

En organisation som har en giltig Katso-kod med behörighet som huvudanvändare kan under vissa kriterier ansöka om ombudsstatus hos myndigheten. Statusen har behörighet KATSO - Ombud. Med hjälp av behörigheten kan organisationens Katso-huvudanvändare ladda ned en Excel-tabell till Katso för att skapa en fullmakt för elektronisk kommunikation för flera huvudmän.

10. Måste man skapa Katso-koderna på nytt?

Användaren kan ha endast en Katso-kod. Katso-koden är alltid personlig och kopplad till personbeteckningen. Koden kan inte skapas på nytt för en och samma person.
Behörigheterna att uträtta ärenden som ansluter sig till Katso-koden definieras genom auktoriseringar.

11. Måste man förnya auktoriseringarna som beviljats med Katso-koder eller börja använda fullmakten för elektronisk kommunikation?

Auktoriseringar som beviljats med Katso-koder behöver förnyas endast om giltighetstiden så förutsätter. Anlitande av nya servicetjänster kan kräva nya behörigheter och för dem ska man bevilja en ny auktorisering.

12. Kunden har gett en status som omfattar behörighetsgruppen Skatt - Alla till bokföringsbyrån. Har bokföringsbyrån åtkomst till alla Skatteförvaltningens servicetjänster?

Ja. Behörigheten Skatt - Alla omfattar alla de Skatteförvaltningens behörigheter som var tillgängliga vid den tidpunkt då auktoriseringen beviljades. Om Skatteförvaltningen senare tar i bruk en ny behörighet i sina servicetjänster, ska kunden auktorisera bokföringsbyrån separat för denna behörighet.

Tabell över huvudmän (Excel)

13. Vad ska jag göra om jag får felmeddelandet "Materialet kan inte handläggas" när jag försöker ladda ned Excel-tabellen till Katso?

Systemet stöder inte de nyaste Excel-formaterna (.xlsx). Kontrollera att filtillägget är xls och spara filen (Excel 2000: Arkiv - Spara som…/Excel 2003: Office-knapp - Spara som…) vid behov i xls-format. Du kan välja filnamnet fritt.

14. Vad ska jag göra om jag får ett meddelande om ett felaktigt postnummer när jag laddar ned Excel-tabellen?

Postnumret ska alltid bestå av fem tecken och formateringen av postnummerkolumnen ska vara ”Text”. Om formateringen är någonting annat och förnollorna inte visas i formelfältet, kan du ändra formateringen till ”Text” (aktivera hela kolumnen genom att klicka på namnraden, Excel 2000: Välj Celler i Format-menyn och vidare Text på fliken Tal/Excel 2003: välj i menyfliksområdet Celler > Format > Formatera celler och Text på fliken Tal) eller genom att korrigera postnumren som börjar med noll genom att ange dem på nytt eller genom att lägga till de förnollor som saknar.
Om det är fråga om ett utländskt postnummer som är kortare än fem tecken, lägg till ett nödvändigt antal nollor i början av postnumret.

15. Vad ska jag göra om jag får ett meddelande om ett tomt material även om uppgifterna om huvudmän finns i tabellen?

Om det finns ett fel i kolumnen A, visas meddelandet "Materialet är tomt". Korrekt värde i kolumn A är 10 eller alternativt kan kolumnen lämnas tom.

16. Vad gör jag om jag inte kan ladda ned Excel-tabellen utan bara får en rad olika felmeddelanden?

Ta i bruk ett helt nytt tabellformulär på sidan Skapa en fullmakt med ombudsstatus och kopiera uppgifterna om huvudmän via urklipp till den nya tabellen. Klistra helst in uppgifterna med Klistra in special och Klistra in värden. Formateringarna i den felaktiga tabellen får inte klistras in i den nya tabellen.

17. Hur lägger man till behörigheter till den fullmakt för elektronisk kommunikation som skapas med hjälp av Excel-tabellen?

Lägg till endast huvudmannens och representantens uppgifter i tabellen. Behörigheterna läggs till fullmakten i Katso-tjänsten samtidigt som Excel-tabellen laddas ned.

18. Är det bokföringsbyråns uppgift att skicka den Excel-tabell som ansluter sig till fullmakten för elektronisk kommunikation till Skatteförvaltningen?

Nej. Ombudets representant (t.ex. bokföringsbyråns huvudanvändare) laddar ned Excel-tabellen till Katso i hanteringsgränssnittet.