Katso-ordlista

A–J     K–L    M–R    S–Ö
Användarnamn

När man skapar en Katso-kod eller -underkod, skapar systemet ett användarnamn som ansluter sig till koden.

Auktorisering

Auktorisering betyder att en organisation kan bevilja en person eller en annan organisation rätt att agera i organisationens namn i vissa ärenden. Behörigheter som har anslutits till auktoriseringen anger de ärenden som den auktoriserade kan sköta i organisationens namn. Auktoriseringen gäller vanligen tills vidare, men man kan också ange en giltighetstid för koden.
Personer som auktoriseras bör ha en Katso-kod eller den organisations Katso-underkod som auktoriserar personen. Om man auktoriserar en annan organisation, måste denna organisation ha en huvudanvändare. Endast personer som har behörighet som huvudanvändare kan bevilja auktoriseringar. Den som tar emot auktoriseringen måste bekräfta auktoriseringen innan den kan träda i kraft. Auktoriseringarna beviljas och upphävs samt bekräftas eller förkastas i Katso.

Behörighet

Auktorisering har alltid en eller flera behörigheter (roller). Behörigheterna definieras alltid av tjänsteleverantören och behörigheterna är således leverantörsspecifika. Med hjälp av behörigheterna bestäms de egenskaper till vilka användaren får åtkomst i servicetjänsterna. Alla behörigheter kan inte beviljas underkoder.

Behörighetsgrupp

Huvudanvändaren kan skapa behörighetsgrupper som är samlingar av existerande behörigheter. Behörighetsgrupperna gör det lättare att ansluta de vanligaste behörighetskombinationerna till auktoriseringen.

Certifiering av en Katso-underkod till en Katso-kod

Underkodens innehavare kan certifiera underkoden till en Katso-kod. Innehavaren ska autentisera sig antingen elektroniskt i Katso-systemet eller legitimera sig på ett Katso-kundregistreringsställe, se sidan Ställen för Katso-kundregistrering. Om underkodens innehavare redan har en Katso-kod, kopplas auktoriseringarna från underkoden till den existerande Katso-koden  eller man skapar en ny kod till vilken auktoriseringarna överförs.

Engångslösenord

Katso-koden har ett engångslösenord. Tjänsten frågar efter engångslösenord och då anges det första oanvända lösenordet i listan. Skriv ut och aktivera engångslösenordslistorna i punkt Jag vill redigera uppgifterna och auktoriseringarna i anslutning till Katso-koden under Kodhantering i Katso.

Firmateckningsrätt

Rätt att underteckna dokument i namn av ett företag, en förening e.d. samfund.

Huvudanvändare

En person som har firmateckningsrätt kan vara organisationens huvudanvändare. Man lägger till denna persons Katso-kod behörighet som huvudanvändare samt ett 16 tecken långt (4x4 tecken) huvudanvändarens lösenord. Huvudanvändaren kan hantera organisationsuppgifter (t.ex. skapa underkoder samt bevilja och ta emot auktoriseringar) och han har alla roller med vilka han eller hon kan agera i organisationens namn. Organisationen kan ha flera huvudanvändare.

Huvudman

Auktoriserande organisation i fullmakten för elektronisk kommunikation.

Huvudmannens representant

Person med firmateckningsrätt = person med rätt att representera huvudmannen

Initialiserad Katso-kod

Katso-koden kan ha initialiserats färdigt varefter man antingen informerar användaren om att koden kan tas i bruk eller uppgifterna om koden skickas till användaren (användarnamn, lösenord, engångslösenordslista). Användaren bör aktivera koden innan den kan användas. Koden aktiveras när användaren verifierar sin identitet. Om användaren fick uppgifterna, verifierar han sin identitet med hjälp av dem. Annars verifierar användaren sin identitet med ett chipförsett personkort eller bankkoder.

Katso OTP (One time password)

Användaren behöver ett användarnamn, lösenord och engångslösenord för inloggningen i servicetjänsterna. Mera information om inloggningsikonerna finns på sidan Katso-inloggningsikoner.

Katso PWD (Password)

Användaren behöver ett användarnamn och lösenord för inloggningen i servicetjänsterna. Mera information om inloggningsikonerna finns på sidan Katso-inloggningsikoner.

Katso-kod

Kod som innehåller ett användarnamn, lösenord och engångslösenord. Mera information om Katso-koden finns på sidan Kodtyperna i Katso.

Katso-underkod

Katso-kod med endast ett användarnamn och ett lösenord; dvs. utan engångslösenord. Huvudanvändaren kan skapa underkoder och ge dem till önskade användare. Underkodens innehavare kan inte hantera uppgifter som ansluter sig till koden. Endast huvudanvändaren har åtkomst till dem. Alla behörigheter kan inte beviljas underkoder. Underkoden kan certifieras till Katso-kod. Mera information om Katso-underkoden finns på sidan Kodtyperna i Katso.

Kodhantering

Kodens innehavare kan ändra lösenordet i punkt Jag vill redigera uppgifterna och auktoriseringarna i anslutning till Katso-koden under Kodhantering i Katso.

  • uppdatera kontaktuppgifter
  • välja standardspråket
  • byta kodens lösenord
  • skriva ut och aktivera listan för engångslösenord
  • upphäva koden
  • hantera auktoriseringar.

Huvudanvändaren kan ytterligare uppdatera organisationens uppgifter, skapa underkoder och behörighetsgrupper, bevilja auktoriseringar samt ändra huvudanvändarens lösenord.

Lösenord

Såväl Katso-koden som underkoden har ett 8–1024 tecken långt, fast lösenord.Lösenordet ska ha stora bokstäver, små bokstäver och siffror. Lösenordet kan ha också specialtecken.

Katso-kodens innehavare kan ändra lösenordet i punkt Jag vill redigera uppgifterna och auktoriseringarna i anslutning till Katso-koden under Kodhantering i Katso. Endast huvudanvändaren kan ändra underkodens lösenord.

Ombud

Organisation (t.ex. bokföringsbyrå) som fått en fullmakt för elektronisk kommunikation från sin huvudman.

Ombudets representant

Ombudets huvudanvändare som i första hand sköter ärendet för huvudmannen (t.ex. bokföringsbyråns huvudanvändare).

Sekundär huvudanvändare

Organisationens huvudanvändare kan bevilja behörigheten som sekundär huvudanvändare till en sådan anställd i organisationen som har en Katso-kod. Man lägger till den sekundära huvudanvändarens Katso-kod behörighet som administrativ användare samt ett 16 tecken långt (4x4 tecken) administrativa ändarens lösenord.

Sekundär användare kan administrera organisationens uppgifter (t.ex. skapa underkoder samt bevilja och ta emot auktoriseringar). Organisationen kan ha flera sekundära huvudanvändare.

Uppgift om behörigheten förmedlas till servicetjänsterna och de bestämmer om man kan använda denna behörighet för att sköta ärenden i respektive tjänst.

Servicetjänst

Med servicetjänst avses här en tjänst där man anlitar Katso-koder. Tjänstens typ kan vara regelbunden, fri eller licensbelagd.

 • Regelbundna tjänster
  Alla servicetjänster som myndigheterna definierat som regelbundna är automatiskt tillgängliga för organisationen.
 • Fria tjänster
  Organisationen kan ta i bruk servicetjänster som tjänsteleverantören definierat som fria i webbtjänsten Katso.
 • Licensbelagda tjänster
  Organisationen kan ta i bruk servicetjänster som tjänsteleverantören definierat som licensbelagda i webbtjänsten Katso. Ibruktagning av tjänsten förutsätter att man har en av tjänsteleverantören beviljad licens.
Spärra koden

Kodinnehavaren kan tillfälligt spärra koden. Om spärren aktiveras, måste användaren ange kodens användarnamn samt innehavarens personbeteckning och efternamn. Du kan öppna en låst kod i webbtjänsten Katso under punkt Jag vill öppna min låsta kod eller få åtkomst till koden som jag har glömt.

Tjänsteleverantör

En organisation vars egna servicetjänster omfattas av Katso-systemet. Kan vara en myndighet eller en annan organisation.

Upphäv koden

Kodinnehavaren kan upphäva koden. Endast myndigheten kan aktivera upphävda koder. I stället för upphävandet kan användningen spärras tills vidare i punkt Jag vill låsa min kod tills vidare under Kodhantering i Katso.

Upplåsning av en låst kod

Koden upplåses då innehavaren verifierar sin identitet med antingen sina personliga nätbankkoder eller ett chipförsett personkort. Koden kan låsas om

  1. man försöker flera gånger att logga in med ett felaktigt lösenord
  2. koden inte har använts för en längre tid (15 månader)
  3. kodens innehavare har själv spärrat koden tills vidare (spärra koden)
  4. myndigheten har spärrat koden.

I fråga om punkterna 1-3 kan innehavaren själv upplåsa koden, men om orsaken är 4 kan koden låsas upp endast av myndigheten.