Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Economic Impact Payment från USA i beskattningen av personer bosatta i Finland

Har getts
12.4.2021
Diarienummer
VH/1721/00.01.00/2021

Beskrivning av ärendet

Amerikanska medborgare som är permanent bosatta i Finland har 2020 fått prestationer med namnet Economic Impact Payment från USA. Economic Impact Payment baserar sig på den amerikanska lagen Corona Aid, Relief and Economic Support Act ‑ (s.k. CARES Act).

Economic Impact Payment-stödet betalas direkt till personen på konto eller med check. Tekniskt sker betalningen via skattesystemet i USA som så kallad skatteåterbäring. Prestationen förutsätter dock inte att personen har skattepliktig inkomst från USA eller att hen betalar skatt till USA.

På den amerikanska skattemyndigheten IRS:s webbplats finns ytterligare information om stödet irs.gov/coronavirus.

Bakgrund

I Finland är inkomstbegreppet omfattande enligt inkomstskattelagen (ISkL). Enligt ISkL 29 § är den skattskyldiges inkomster i pengar eller förmåner i pengars värde skattepliktig inkomst, med de begränsningar som anges i lagen. Förvärvsinkomst är enligt ISkL 61 § annan inkomst än kapitalinkomst.

I ISkL 92 § föreskrivs om skattefria socialförmåner. Dessa skattefria förmåner gäller dock endast vissa namngivna förmåner enligt finsk lag, inte förmåner från utlandet. Economic Impact Payment kan inte heller jämställas med de förmåner som saknar hänvisning till en viss förmån enligt finsk lag.

Enligt artikel 3 i skatteavtalet mellan Finland och USA tolkar den avtalsslutande staten begreppet på basis av sin skattelagstiftning, om ett begrepp inte har definierats i avtalet.

Enligt artikel 18 i skatteavtalet har den stat som betalar prestationen rätt att beskatta en prestation som betalas med stöd av socialskyddslagstiftningen.

Enligt artikel 23 i skatteavtalet kan inkomsten dock beaktas i beskattningen i prestationsmottagarens hemviststat när skatt påförs eventuella andra inkomster.

Ställningstagande

I USA betalas Economic Impact Payment-stödet tekniskt som skatteåterbäring. Ur den finska beskattningens perspektiv är det dock inte fråga om skatteåterbäring från utlandet, eftersom återbäringen inte förutsätter att mottagaren har skattepliktig inkomst från USA eller att hen betalat skatt till USA.

Economic Impact Payment-stöd som en person som är bosatt i Finland får från USA är skattepliktig inkomst för hen. Stödet är inkomst i pengar eller en förmån med penningvärde som avses i ISkL 29 §. Det är fråga om förvärvsinkomst enligt ISkL 61 §

Syftet med Economic Impact Payment är att ge amerikanska medborgare ekonomiskt stöd under Covid-19-pandemin. Beviljandet av stödet beror på inkomstgränser, och således finns det sociala grunder för stödet. Stödet kan således jämställas med en prestation som baserar sig på socialskyddslagstiftningen, och därför är artikel 18 i skatteavtalet mellan Finland och USA tillämplig på det.

Enligt artikel 18 och 23 i skatteavtalet beaktas Economic Impact Payment-stödet i beskattningen av en i Finland bosatt person genom undantagandemetoden. Därför betalas ingen skatt på inkomsten i Finland. Inkomsten höjer dock skattesatsen för mottagarens eventuella andra förvärvsinkomster.

Exempel:

En i Finland bosatt amerikansk medborgare har under 2020 fått Economic Impact Payment‑stöd från USA i form av en check på 1 200 USD. När inkomsten i US-dollar konverteras till euro med den genomsnittliga valutakursen (1,1422) 2020 är inkomstbeloppet 1 050,60 euro. Personens övriga skattepliktiga förvärvsinkomster i Finland är 40 000 euro.

På grund av bestämmelserna i skatteavtalet beskattas Economic Impact Payment-stödet inte i Finland, men det beaktas i beskattningen i Finland genom undantagandemetoden, dvs. det påverkar skattesatsen för personens övriga förvärvsinkomster. Därför betalar personen skatt på 40 000 euro i Finland, men skattesatsen för inkomsten beräknas utifrån den totala inkomsten (40 000 + 1 050,60). Skattesatsen för 41 050,60 euro var cirka 18,3 % * 2020. Skattesatsen för endast 40 000 euro skulle ha varit 17,8 %. Economic Impact Payment ökar alltså något (med 0,5 %) det skattebelopp som ska betalas för 40 000 euro.

* Skattesatsen har beräknats på basis av kommunalskattesatsen i Helsingfors, utan kyrkoskatt. Skattesatsen påverkas också av bland annat kundens personliga avdrag i beskattningen.

ledande skattesakkunnig Tero Määttä

överinspektör Iisa Väänänen