Anmälan om rättelse till följd av förändrade grunder för arvsbeskattningen

Har getts
30.11.2020
Diarienummer
VH/6485/00.01.00/2020

Beskrivning av ärendet

Hur ska  skyldigheten att anmäla till Skatteförvaltningen att grunderna för arvs- eller gåvobeskattningen har förändrats som föreskrivs i 38 § i lagen om skatt på arv och gåva (ArvsskatteL) uppfyllas?

Bakgrund

I ArvsskatteL 38 och 39 § föreskrivs om när arvs- och gåvobeskattningen ska verkställas på nytt. Detta kan föranledas av att det framkommer nya tillgångar eller skulder i dödsboet, för vilket det finns förfarandet för uppgörandet av ett kompletterande bouppteckningsinstrument. Beskattningen verkställs på nytt även till följd av att grunderna för arvs- eller gåvobeskattningen i övrigt har förändrats efter att beskattningen verkställts. När arvs- och gåvobeskattningen verkställs på nytt på detta vis talar man om rättelse till följd av förändrade grunder för beskattningen.

I allmänhet föranleds en rättelse till följd av förändrade grunder för beskattningen av att en privaträttslig tvist eller oklarhet eller ett pågående ärende vid en annan myndighet (till exempel en kommun, utsökningsmyndighet eller digitaliserings- och kommunikationsmyndighet) som gäller dödsboet eller dess tillgångar avgörs på ett annat sätt än vad som framförts i bouppteckningsinstrumentet och andra handlingar som fungerat som grund för verkställandet av arvs- och gåvobeskattningen. I praktiken är det i allmänhet fråga om att dödsboets förmögenhetsställning och de olika parternas rättigheter fastställs först efter att arvsbeskattningen har verkställts.

Typiska exempel på omständigheter som leder till en rättelse till följd av förändrade grunder för beskattningen är att

  1. en tvist eller oklarhet gällande avvittringen av dödsboets kvarlåtenskap avgörs
  2. en tvist eller oklarhet gällande tolkningen av testamentet avgörs
  3. en tvist eller oklarhet gällande en arvinges ställning som arvinge avgörs
  4. en tvist gällande ett kvalitetsfel enligt jordabalken i ett köp, där den avlidne var köpare eller säljare, avgörs
  5. ett tillstånds- eller annat motsvarande ärende som var anhängigt vid en annan myndighet när arvlåtaren avled avgörs
  6. en tvist eller oklarhet gällande lagvalet för en privaträttslig avvittring eller ett arvskifte avgörs.

En rättelse till följd av förändrade grunder för beskattningen kan komma på fråga vid flera olika slag av ändringar i dödsboets tillgångar eller arvingarnas rättigheter. En sådan rättelse kan göras inom 10 år efter det att arvs- eller gåvoskattskyldigheten inträddeoch när rättelsen genomförs beaktas i tillämpliga delar samma praxis som vid annan ändringsbeskattning.

Det har utfärdats separata bestämmelser om deklarationsskyldighet gällande rättelser till följd av förändrade grunder för beskattningen. Den skattskyldige vars arvs- eller gåvoskatt skulle stiga till följd av rättelsen, ska inom tre månader efter att han eller hon har fått vetskap om grunden för rättelsen underrätta Skatteförvaltningen om saken, om inte någon annan delägare eller gåvotagare redan har gjort anmälan.

I 4 § i Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas för arvs- och gåvobeskattningen (VH/6511/00.01.00/2020) föreskrivs följande om anmälan om rättelse till följd av förändrade grunder för beskattningen:

Den skattskyldige ska i situationer som avses i 38 § 3 mom. i lagen om skatt på arv och gåva anmäla om grunderna för arvs- eller gåvobeskattningen har förändrats genom att lämna uppgifterna och utredningarna elektroniskt till Skatteförvaltningen i Skatteförvaltningens e-tjänst eller skriftligen fritt formulerade.

I anmälan ska ges en utredning om hur grunderna för arvs- eller gåvobeskattningen har förändrats efter verkställandet av arvs- eller gåvobeskattningen. Till anmälan ska bifogas avvittringsavtal, arvskiftesavtal, skiftesmannens beslut, beslut från en allmän domstol, utsökningsmyndighetens beslut, avtal genom vilket stadfästs förlikning i ett privaträttsligt tvistemål eller annan motsvarande handling på vilken ändringen av grunderna för arvs- eller gåvoskatten grundar sig.

Den skattskyldige ska underteckna en anmälan som lämnas skriftligen fritt formulerad.

Om anmälan om rättelse till följd av förändrade grunder för beskattningen inte lämnas in inom utsatt tid, kan skatteförhöjningar eller förseningsavgifter enligt ArvsskatteL 36 a och 36 b § åläggas. Mer information om dessa finns i Skatteförvaltningens anvisning Påföljdsavgifter vid arvs- och gåvobeskattningen.

Ställningstagande

Det saknas en blankett för att uppfylla skyldigheten att anmäla om rättelser till följd av förändrade grunder för beskattningen och i övrigt finns det inte några exakta regler för hur en sådan ska lämnas in. Således kan deklarationsskyldigheten  uppfyllas på flera sätt, så länge anmälan lämnas in till Skatteförvaltningen inom utsatt tid och den innehåller de uppgifter som avses i Skatteförvaltningens beslut.

Då man lämnar in anmälan om rättelse till följd av förändrade grunder för beskattningen kan man använda MinSkatt eller en pappersblankett för att lämna in en begäran om omprövning av arvs- och gåvobeskattningen. Med dem kan man fritt förklara att det är fråga om uppfyllandet av skyldigheten att anmäla en rättelse till följd av förändrade grunder för beskattningen och inte en egentlig begäran om omprövning. Anmälan om rättelse till följd av förändrade grunder för beskattningen kan även lämnas in genom andra handlingar som beskrivs nedan. Med tanke på Skatteförvaltningens datasystem och för att ärendet ska kunna behandlas så smidigt som möjligt är det önskvärt att man även i dessa fall fyller i en blankett för begäran om omprövning eller lämnar in en begäran om omprövning i MinSkatt. Till dessa kan bifogas ett fritt formulerat deklarationsdokument.

Om avsikten är att ge en gemensam anmälan för flera personer som avses nedan, kan den ges i ena anmälarens MinSkatt. I detta fall ska antingen en

fullmakt eller en gemensam bilaga som specificerar anmälan och som signerats av alla anmälare bifogas.  

Anmälan om rättelse till följd av förändrade grunder för beskattningen kan med andra ord även lämnas in till exempel med ett fritt formulerat dokument, där man redogör för och beskriver grunden för rättelsen som anmälan gäller och undertecknar dokumentet. I praktiken kan detta innebära till exempel ett dokument där man redogör för hurdan familjeförmögenhetsrättslig tvist som gällt arvskiftet samt hur och på vilka grunder den har avgjorts så att arvingens andel blir större än arvsbeskattningen som verkställts på kvarlåtenskapen.

Ett avvittrings- eller arvskiftesavtal, skiftesmannens beslut eller annat avtal kan också direkt innehålla de uppgifter som krävs för att göra en rättelse till följd av förändrade grunder för beskattningen. I detta fall kan deklarationsskyldigheten gällande rättelse till följd av förändrade grunder för beskattningen uppfyllas så att ett sådant dokument lämnas in till Skatteförvaltningen. I det undertecknade dokumentet eller följebrevet ska man tydligt ange att dokumentet har lämnats in till Skatteförvaltningen i syfte att uppfylla den deklarationsskyldighet som föreskrivs i ArvsskatteL 38 §. Deklarationsskyldigheten anses inte ha uppfyllts på lämpligt sätt om det av dokumentet eller dess eventuella följebrev inte tydligt framgår att dokumentet är avsett som en sådan deklaration som avses i ArvsskatteL 38 §.

Ibland kan en orsak (till exempel ett avvittrings- och arvskiftesavtal) som utgör grunden för en rättelse till följd av förändrade grunder för beskattningen även påverka den skattskyldiges andra skatteärenden (till exempel inom inkomst- eller överlåtelsebeskattningen), för vilka den skattskyldige också är tvungen att lämna in deklarationer eller utredningar. En anmälan om rättelse till följd av förändrade grunder för beskattningen kan lämnas in i samband med dessa deklarationer och utredningar. Även i detta fall ska man i det dokument som lämnas in tydligt ange att dokumentet innehåller en anmälan om rättelse till följd av förändrade grunder för beskattningen som avses i ArvsskatteL 38 §.

Tillgångar som beskattas i arvsbeskattningen och deras värde bestäms enligt när skattskyldigheten inträder, vilket i allmänhet är den avlidnes dödsdag. Då riktas arvsbeskattningen till de vid den avlidnes dödsdag befintliga tillgångarna enligt värdet vid arvlåtarens dödsdag. Ofta går det flera år mellan dödsdagen och upprättandet av ett avvittrings- eller arvskiftesavtal eller något annat dokument som föranleder en rättelse till följd av förändrade grunder för beskattningen. Under denna tid förändras vanligtvis till exempel värdet på dödsboets tillgångar och deras art. Därför är man vid verkställandet av en rättelse till följd av förändrade grunder för beskattningen tvungen att bedöma hur den nya utredningen av situationen kring dödsboet vid upprättandet av avtalet kan ändras att omfatta de tillgångar som fanns när skattskyldigheten inträdde. Till anmälan om rättelse till följd av förändrade grunder för beskattningen kan även bifogas anmälarens uppfattning av hur denna ändring bör göras. Skatteförvaltningen bedömer dock vilken typ av rättelse till följd av förändrade grunder för beskattningen den inlämnade utredningen eventuellt föranleder. Det är möjligt att vid behov söka ändring i Skatteförvaltningens beslut om en rättelse till följd av förändrade grunder för beskattningen på samma sätt som i andra arvs- och gåvobeskattningsbeslut.

Ofta höjer en och samma orsak till en rättelse till följd av förändrade grunder för beskattningen arvsskatten för flera skattskyldiga. I en sådan situation är det möjligt att lämna in en gemensam anmälan. Ofta anknyter en rättelse till följd av förändrade grunder för beskattningen exempelvis till ett avvittrings- eller arvskiftesavtal som en advokat eller någon annan expert har varit med att upprätta och denne kan också befullmäktigas att lämna in en anmälan om rättelse till följd av förändrade grunder i beskattningen.

 

ledande skattesakkunnig Tero Määttä

 

skattesakkunnig Kalle Isotalo

 

Sidan har senast uppdaterats 4.6.2021