Sexmånadersregeln och tvingande orsak (coronavirusepidemin)

Har getts
3.2.2020
Diarienummer
VH/757/00.01.00/2020

Beskrivning av ärendet

Utrikesministeriet har i sitt resemeddelande uppmanat att undvika alla resor till staden Wuhan och det omgivande landskapet Hubei på grund av coronavirusepidemin. Flera flygbolag har även inställt sina flyg till Kina och det är möjligt att flygtrafiken mellan Finland/Europa och Kina tillfälligt upphör helt och hållet.

Är coronavirusepidemin en sådan tvingande orsak som avses i 77 § i inkomstskattelagen (1535/1992, ISkL), då sexmånadersregeln kan tillämpas om de övriga villkoren för tillämpningen uppfylls, även om vistelsedagarna i Finland av denna orsak överskrids? Vilka områden gäller detta?

Om flygtrafiken mellan Finland/Europa och Kina tillfälligt inställts i sin helhet och arbetstagaren på grund av detta inte kan återvända till Kina efter vistelsen i Finland, är det i detta fall också fråga om en sådan tvingande orsak som avses i ISkL 77 §?

Bakgrund

Lönen för utlandstjänstgöringen är skattefri i Finland om villkoren för den så kallade sexmånadersregeln enligt inkomstskattelagen uppfylls (ISkL 77 §). Enligt bestämmelsen är lön för arbete som utförts utomlands (utlandsarbetsinkomst) inte skattepliktig inkomst om den skattskyldiges utlandsvistelse på grund av detta arbete varar minst sex månader utan avbrott (utlandstjänstgöring). Därtill förutsätts att tjänstgöringsstaten i första hand har beskattningsrätten till lönen enligt ett gällande skatteavtal mellan Finland och tjänstgöringsstaten (eller att det inte finns ett skatteavtal), och att man under utlandstjänstgöringen inte vistas i Finland mer än i medeltal högst sex dagar per utlandsarbetsmånad.

Beträffande vistelsedagarna i Finland har det till bestämmelsen även lagts till undantaget som gäller den så kallade tvingande orsaken. Enligt den anses utlandstjänstgöringen inte bli avbruten om den skattskyldiges vistelse i Finland beror på tvingande, av hen och hens arbetsgivare oberoende, oväntade orsaker och den skattskyldige efter en sådan vistelse i Finland återvänder till tjänstgöringsstaten för att fortsätta utlandstjänstgöringen i fråga. Det är också möjligt att utlandstjänstgöringen slutar tidigare än förväntat på grund av den tidigare nämnda tvingande orsaken.

Enligt Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av utlandsarbete (Drno VH/1007/00.01.00/2019) kan bland annat sjukdomsepidemier betraktas som tvingande orsaker (kapitel 4.2.3).

Ställningstagande

Om Utrikesministeriet i sitt resemeddelande har uppmanat att undvika resor till vissa områden på grund av sjukdomsepidemier är det fråga om en tvingande orsak enligt ISkL 77 § under resemeddelandets giltighetstid. Den tvingande orsakens existens begränsas i regel till de områden till vilka man har uppmanat att undvika resor.

Om arbetstagarens vistelsedagar i Finland överskrids på grund av att hens utlandstjänstgöringsort befinner sig på det område som definierats i Utrikesministeriets resemeddelande, är det fråga om en enligt bestämmelsen tvingande orsak till att vistelsedagarna i Finland överskrids. Förutsättningen för att sexmånadersregeln kan tillämpas i denna situation är dock att tjänstgöringsstatens rätt att beskatta lönen för arbetet som utförts där fortfarande kvarstår. Därtill ska man beakta att på arbete i Finland kan skattefriheten enligt sexmånadersregeln inte tillämpas, utan den gäller endast arbete som utförs utomlands. Därför är lön för arbete som utförts i Finland skattepliktig inkomst i Finland med undantag för högst några dagar långa så kallade rapporteringsdagar som kan anses som en del av utlandstjänstgöringen (läs närmare i Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av utlandsarbete kapitlen 4.2.2 och 4.4.3).

Arbetsgivaren och arbetstagaren ska från fall till fall kontrollera om villkoren för tillämpningen av sexmånadersregeln uppfylls i sådana situationer där vistelsedagarna i Finland överskrids på grund av resebegränsningar. Den tvingande orsaken kan anses fortsätta tills begränsningarna i resemeddelandet tagits bort.

Om arbetstagaren blir tvungen att stanna i Finland på grund av att flygtrafiken mellan Finland/Europa och Kina tillfälligt inställts, anses den tvingande orsaken för att vistelsedagarna i Finland överskrids fortsätta tills flygtrafiken till Kina börjar på nytt. I en situation där flygtrafiken avbryts kan den tvingande orsaken även gälla andra områden än de orter som nämns i resemeddelandet.

ledande skattesakkunnig Tero Määttä

ledande skattesakkunnig Anna-Leena Rautajuuri