Utgifter för närståendevård

Har getts
16.11.2018
Diarienummer
VH/2460/00.01.00/2018

Beskrivning av ärendet

I detta ställningstagande berättar vi om rätt att i beskattningen dra av utgifter för närståendevård.

Bakgrund

Enligt 5 § i lagen om stöd för närståendevård (937/2005) betalas till närståendevårdaren ett vårdarvode, vars belopp bestäms enligt hur bindande och krävande vården är. Vårdarvodet utgör skattepliktig förvärvsinkomst (arbetsersättning) hos närståendevårdaren. Vårdarvodet betalas inte för att täcka kostnaderna för vården.

Ställningstagande

Kostnaderna för vården utgör i regel vårdtagarens egna utgifter. T.ex. kostnaderna för vårdtagarens läkarbesök är till sin natur vårdtagarens egna kostnader, även om närståendevårdaren har åkt med som följeslagare. Sådana kostnader utgör vårdtagarens icke-avdragbara levnadskostnader som inte ens närståendevårdaren kan dra av i beskattningen, även om han eller hon har betalat dem.

Om närståendevårdaren är make/maka eller förälder till ett minderårigt barn, är de kostnader som betalas för vårdtagaren också på den grund att betalning av dem anses höra till den underhållningsskyldighet som gäller mellan makarna eller mellan föräldern och barnet.

Om närståendevårdaren inte bor hos vårdtagaren, kan han ha resekostnader för besöken hos vårdtagaren. Närståendevårdaren får dra av i beskattningen sådana kostnader såsom kostnader för resor mellan bostaden och den egentliga arbetsplatsen med de begränsningar som anges i 93 § i inkomstskattelagen. Resekostnader behandlas närmare i Skatteförvaltningens anvisning Avdrag av resekostnader i löntagarens beskattning.

ledande skattesakkunnig Tero Määttä

överinspektör Minna Palomäki