RekryUtbildning i inkomstbeskattningen och förskottsuppbörden

Diarienummer
A112/200/2016
Giltighet
Tills vidare

Beskrivning av ärendet

Hur behandlas anordnande av RekryUtbildning som arbetsgivaren och TE-byrån genomför tillsammans i inkomstbeskattningen och förskottsuppbörden gällande personer som deltar i utbildningen samt i inkomstbeskattningen av arbetsgivaren?

Bakgrund

Anordnande av RekryUtbildning

I kapitel 5 i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) föreskrivs om arbetskraftsutbildning som anordnas som en del av arbetskrafts- och företagsservice enligt nämnda lag. I 7 § i kapitlet föreskrivs om gemensam anskaffning av utbildning. Enligt lagrummet kan arbetskraftsutbildning genomföras tillsammans med arbetsgivaren, en uppdragsgivare till den som ämnar bli företagare eller ett företag som överlåter företagarrättigheterna så, att denna deltar i finansieringen av utbildningen (gemensam anskaffning av utbildning) när utbildningen anordnas:

  1. för en viss arbetsgivares blivande arbetstagare eller redan anställda eller hyrda arbetstagare, eller
  2. för dem som ämnar bli företagare och skulle ha ett fåtal uppdragsgivare eller som har för avsikt att bedriva företagsverksamhet genom att skaffa sig företagarrättigheter från ett annat företag.

Gemensam anskaffning av utbildning planeras, anskaffas och finansieras av arbetsgivaren och arbetskrafts- och näringsförvaltningen tillsammans. Gemensam anskaffning av utbildning har produktifieras till flera olika produkter, av vilka en är RekryUtbildning.

RekryUtbildning är avsedd för situationer där en arbetsgivare eller en grupp av flera arbetsgivare behöver nya kompetenta medarbetare eller om det råder brist på arbetssökande eller personer som utexamineras inom nära framtid.

RekryUtbildning skräddarsys för företagets behov. Utbildningen pågår normalt 3–9 månader men omfattar minst tio utbildningsdagar. Utbildningen ger deltagarna behörighet till vissa yrken eller arbetsuppgifter De som klarar utbildningen får i första hand jobb hos den företagare som anordnat utbildningen. Deltagare kan få jobb också på bemanningsföretag eller bli underleverantörer till arbetsgivaren som företagare.

RekryUtbildning är arbetslivsnära. Målet kan vara grund- eller tilläggsutbildning, eller kompletterande utbildning, eller utbildning som syftar till byte av yrke. Den omfattar både teoretisk undervisning och handledd inlärning i arbetet och arbetspraktik. Normal introduktions- och personalutbildning finansieras inte som RekryUtbildning utan sådan utbildning betalas av arbetsgivaren.

Arbets- och näringsförvaltningen hjälper vid planering och genomförande av utbildning samt är med och betalar kostnaderna för utbildningen. Arbets- och näringsförvaltningen konkurrensutsätter även leverantörer av branschvis specialutbildning

Arbetsgivaren och arbets- och näringsförvaltningen väljer deltagarna i utbildningen tillsammans. I valet kan man också använda lämplighetsbedömningar och -test samt andra sakkunniga.

Utbildningen finansieras av arbetsgivaren och arbets- och näringsförvaltningen tillsammans. Arbetsgivarens andel är 30 procent av totalpriset enligt upphandlingskontraktet.

Skattelagstiftningen

I skattelagstiftningen finns inte bestämmelser om skattebehandling av utbildning som anordnas med offentliga medel och inte heller om utbildning som finansieras av arbetsgivaren. I brist på uttryckliga bestämmelser, ska de allmänna bestämmelserna och principerna om skatteplikt för inkomst tillämpas.

Enligt den allmänna bestämmelsen i 29 § i inkomstskattelagen (1535/1992) avses med skattepliktig inkomst den skattskyldiges inkomster i pengar eller pengars värde, om de inte har fastställts separat som skattefria. Enligt 61 § i inkomstskattelagen är skattepliktig förvärvsinkomst bland annat lön i arbetsförhållande.

Enligt 13 § 1 mom. 1 punkten i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) avses med lön varje slag av lön, arvode, förmån och ersättning som fås i arbets- eller tjänsteförhållande.

Enligt 7 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) kan utgifter för inkomstens förvärvande och bibehållande samt därav härrörande förluster dras av [från inkomst av näringsverksamhet] inom näringsverksamheten.

Beskattningspraxis

Grundutbildning som anordnas med offentliga medel utgör inte skattepliktig förmån för personer som deltar i utbildningen. Med vanlig grundutbildning avses grundskola och gymnasium som hör till vårt skolsystem, yrkesinriktade grundexamina enligt lagen om yrkesutbildning (630/1998), examina som avläggs vid högskolor (universitet) och yrkeshögskolor på samma sätt som utländska examina som motsvarar dessa.

Inte heller med offentliga medel anordnad annan utbildning än grundutbildning anses i beskattningspraxis utgöra skattepliktig inkomst för personer som deltar i utbildningen. Som sådan utbildning har betraktats bland annat utbildning som arbets- och näringsförvaltningen har anordnat som en del av den lagstadgade arbetskraftsservicen.

Utbildning som arbetsgivaren bekostar löntagare har inte i beskattningspraxis ansetts utgöra skattepliktig förmån för löntagarna då det är fråga om utbildning för upprätthållande eller utveckling av yrkeskunskap som ligger i arbetsgivarens intresse (se närmare Skatteförvaltningens anvisning ”Beskattning av utbildning som bekostas av arbetsgivaren").

Däremot har grundutbildning som bekostas av arbetsgivaren ansetts utgöra en förmån i form av skattepliktig förvärvsinkomst för löntagarna. Med grundutbildning som bekostas av arbetsgivaren avses vanligtvis grundskola och gymnasium samt yrkesinriktade grundexamina, examina som avläggs vid högskolor (universitet) och yrkeshögskolor samt utländska examina som motsvarar dessa. I beskattningen har med grundutbildning i vissa situationer avsetts även andra mer omfattande studiehelheter. Å andra sidan har inte heller utbildning som leder till examen i alla situationer ansetts som grundutbildning (se närmare ovan nämnda anvisning).

Utgifter som utbildning av personalen förorsakar arbetsgivaren är avdragsgilla utgifter av näringsverksamhet för arbetsgivaren antingen i form av utbildningsutgifter eller löneutgifter. Avdragsgilla utgifter är likaså utgifter för rekrytering av ny personal.

Slutsatser

RekryUtbildningens omfattning och karaktär varierar från fall till fall. Det är därför möjligt att utbildningen i vissa situationer på grund av sin omfattning och karaktär betraktas i beskattningen som grundutbildning, som utgör skattepliktig förmån om arbetsgivaren anordnar den i egen regi.

I det här fallet bör det emellertid beaktas, att RekryUtbildning består av på lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice baserad arbetskraftsutbildning, och att arbets- och näringsförvaltningen till stor del ansvarar för anordnandet och kostnaderna för denna. Utbildningen ska således behandlas i beskattningen på samma sätt som övrig utbildning som anordnas av arbetskraftsförvaltningen.

RekryUtbildning utgör inte på de grunder som anges ovan skattepliktig förmån för personer som deltar i utbildningen. Arbetsgivaren är således inte heller skyldig att verkställa förskottsinnehållning. Frågan om huruvida arbetsgivaren anställer en person som deltar i utbildning i arbetsförhållande eller om denne blir underleverantör till arbetsgivaren saknar betydelse.

De utgifter som RekryUtbildning förorsakat arbetsgivaren är utgifter för utbildning och rekrytering av personal. Utgifterna i fråga är således avdragsgilla i beskattningen för arbetsgivare som bekostar utbildning.

Ställningstagande

Personbeskattning och förskottsuppbörd

RekryUtbildning utgör inte en skattepliktig förmån för personer som deltar i utbildningen. Den arbetsgivare som anordnar utbildningen är således inte heller skyldig att verkställa förskottsinnehållning.

Inkomstbeskattning av arbetsgivare

Utgifter för anordnande av RekryUtbildning är avdragsgilla utgifter i beskattningen av inkomst av näringsverksamhet för arbetsgivare som bekostar utbildningen.


ledande skattesakkunnig Tero Määttä

överinspektör Janne Myllymäki