Tidsfrist för inlämning av ansökan om förlängd tid för upprättande av bouppteckning och/eller inlämnande av bouppteckningsinstrument

Diarienummer
A208/200/2015
Giltighet
Tills vidare

Beskrivning av ärendet

När ska en ansökan om förlängd tid för upprättande av bouppteckning eller för inlämnande av bouppteckningsinstrument senast lämnas in till Skatteförvaltningen?

Bakgrund

Ansökan om förlängd tid för upprättande av bouppteckning

Enligt 20 kap. 1 § i ärvdabalken ska en bouppteckning förrättas inom tre månader från dödsfallet, om inte Skatteförvaltningen på ansökan inom samma tid med hänsyn till boets art eller av någon annan särskild orsak förlänger tiden.” Ansökan ska vara skriftlig.

Tiden för att upprätta en bouppteckning är en materiell tidsfrist inom vilken boets delägare ska se till att bouppteckningen görs eller en ansökan lämnas om eventuellt behövlig förlängd tid.

Eftersom lagen om beräknande av laga tid (150/1930, Finlex.fi) gäller ärenden hos domstol eller myndighet tillämpas denna lags 5 § om helgers inverkan på inlämningsdagen inte på ansökningar som gäller förlängd tid för upprättande av bouppteckning.

Exempel: A har avlidit 14.8. Bouppteckningen ska förrättas senast 14.11. En ansökan om förlängd tid för upprättandet av bouppteckningen ska lämnas in till Skatteförvaltningen senast 14.11. Om dagen infaller under ett veckoslut ska ansökan göras redan sista vardagen före veckoslutet. År 2015 skulle ansökan om förlängd tid i detta fall göras senast fredagen 13.11.2015.

Ansökan om förlängd tid för inlämnande av bouppteckningsinstrumentet

Enligt 29 § 1 mom. i lagen om skatt på arv och gåva ska bouppteckningsinstrument lämnas till Skatteförvaltningen inom en månad från bouppteckningen. Man kan ansöka om förlängd inlämningstid för bouppteckningsinstrumentet hos Skatteförvaltningen. Förlängningen måste ha en grundad anledning. Ansökan ska göras inom en månad från att bouppteckningen förrättats. Tidsfristen är alltså den samma inom vilken bouppteckningsinstrumentet ska lämnas till Skatteförvaltningen. Bestämmelserna om inlämningstiden finns i 29 § och 59 § i lagen om skatt på arv och gåva och i 8 § i lagen om beskattningsförfarande.

Eftersom det rör sig om att lämna in en handling till en myndighet beräknas inlämningstiden för bouppteckningsinstrumentet och likaså förlängningen av denna som en processuell tidsfrist enligt lagen om beräknande av laga tid (150/1930, Finlex.fi). Helgbestämmelserna i lagens 5 kap. 1 § tillämpas på tidsfristen.

Exempel: A har avlidit 14.8. Bouppteckningen har förrättats på tidsfristens sista dag 14.11. Förlängd tid för inlämnade av bouppteckningsinstrumentet kan ansökas fram till 14.12, dvs samma dag som instrumentet ska lämnas in till Skatteförvaltningen. Om dagen i fråga infaller på ett veckoslut kan man ansöka om förlängd tid första vardagen efter inlämningsdagen.

Ställningstagande

På tidsfristen för ansökan om förlängd tid för upprättande av boupputeckning tillämpas inte lagen om beräknande av laga tid. Om den sista inlämningsdagen i denna materiella tidsfrist infaller under ett veckoslut, ska ansökan om förlängd tid vara framme sista vardagen före veckoslutet.

Inlämningstiden för bouppteckningsinstrument och likaså förlängningen av denna inlämningstid är processuella tidsfrister som beräknas enligt lagen om beräknande av laga tid. Om den sista inlämningsdagen infaller på ett veckoslut kan man ansöka om förlängd tid första vardagen efter inlämningsdagen.

Även om den föreskrivna tidsfristen har gått ut, lönar det sig att så snabbt som möjligt göra bouppteckningen och lämna in bouppteckningsinstrumentet eftersom fortsatt dröjsmål med skyldigheten att lämna uppgifter leder till skatteförhöjning i motsvarande mån.
 

ledande skattesakkunnig Tero Määttä

överinspektör Jarmo Salminen