Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Sökande av ändring i jämförelsevärde för aktie

Diarienummer
A106/200/2015
Giltighet
Tills vidare

Beskrivning av ärendet

Kan jämförelsevärdet för ett aktiebolags aktie ändras på grund av bolagets egen begäran?

Bakgrund

Rätt att söka ändring i beskattning

Bestämmelserna om ändring av beskattning finns i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995). Enligt lagens 61 § 1 mom. avgör skatterättelsenämnden begäran om omprövning som gäller beskattningen. Skatteförvaltningen kan emellertid avgöra en i 62 § 1 mom. angiven persons begäran om omprövning till den del begäran godkänns.

Bestämmelserna om den skattskyldiges rätt att söka ändring finns i 62 § 1 mom. i lagen om beskattningsförfarande. Enligt momentet får ändring i beskattningen sökas av den skattskyldige själv samt av varje annan vars eget skattebelopp beskattningen direkt kan påverka eller som är ansvarig för betalningen av skatten. Också en sammanslutning får söka ändring i fastställande av sammanslutningens inkomst och förmögenhet samt om fördelning av dem på delägarna.

En akties matematiska värde eller jämförelsevärde påverkar inte skattebeloppet av det aktiebolag som delar ut dividend, utan endast beskattningen av aktieägarna i bolaget. Ett aktiebolag har således inte ett sådant behov av rättsskydd att det enligt 62 § i lagen om beskattningsförfarande ska ha någon orsak att söka ändring i vare sig det matematiska värdet eller beskattningsvärdet för sin aktie.

14 § i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005, värderingslagen) föreskriver om ett undantag som utvidgar den rätt till ändringssökande som grundar sig på 62 § i lagen om beskattningsförfarande. Enligt paragrafen får ändring med avvikelse från vad lagen om beskattningsförfarande föreskriver om rätt att söka ändring i en akties matematiska värde sökas även av det aktiebolag vars aktier värdet gäller.

14 § i värderingslagen föreskiver endast om rätten att söka ändring i en akties matematiska värde, inte i en akties jämförelsevärde. Bestämmelsen utgör ett undantag från huvudregeln, varför den ska tolkas snävt. Aktiebolag har således inte heller enligt denna paragraf rätt att söka ändring i jämförelsevärdet för dess aktie.

Om en person inte har rätt att söka ändring eller i 62 § i lagen om beskattningsförfarande avsett behov av rättsskydd ska yrkandet på att beskattningen ska ändras lämnas utan prövning.

Rättelse på myndighetsinitiativ till den skattskyldiges fördel

Bestämmelserna om rättelse av beskattning till den skattskyldiges fördel finns i 55 § i lagen om beskattningsförfarande. Enligt 1 mom. rättar Skatteförvaltningen beskattningen till den skattskyldiges fördel om beskattningen innehåller ett fel till följd av vilket den skattskyldige har påförts för mycket skatt.

Ställningstagande

Med beaktande av 14 § i värderingslagen och 62 § i lagen om beskattningsförfarande har aktiebolag rätt att söka ändring endast i det matematiska värdet för sin aktie. Ett aktiebolags yrkande på att aktiens matematiska värde ska ändras handläggs som i 61 § i lagen om beskattningsförfarande avsedd begäran om omprövning.

Aktiebolag har inte en i lag särskild föreskriven rätt att söka ändring i jämförelsevärdet för sin egen aktie och utgångspunkten är att de inte heller har den i 62 § i lagen om beskattningsförfarande föreskrivna grunden för sökande av ändring. Skatterättelsenämnden lämnar således utan prövning begäran om omprövning som innehåller ett yrkande på att jämförelsevärdet för aktien ska ändras.

Om det av de uppgifter aktiebolaget lämnat till Skatteförvaltningen emellertid framgår att jämförelsevärdet för bolagets aktie har räknats fel kan Skatteförvaltningen rätta jämförelsevärdet genom i 55 § i lagen om beskattningsförfarande avsedd rättelse till den skattskyldiges fördel. Ett sådant förarande förutsätter i regel att bolaget och Skatteförvaltningen är överens om det rätta jämförelsevärdet. Aktiebolaget ska dock höras före den eventuella rättelsen. En rättelse av aktiens matematiska värde som eventuellt handläggs samtidigt ska också i en sådan situation handläggas som i 61 § i lagen om beskattningsförfarande avsedd begäran om omprövning.

Om Skatteförvaltningen anser att det inte finns några grunder för rättelsen av jämförelsevärdet på myndighetsinitiativ, är det endast skatterättelsenämndens beslut som meddelas i fråga om begäran om omprövning. I det beslutet meddelar skatterättelsenämnden ett avgörande i sakfrågan beträffande yrkandet på rättelsen av det matematiska värdet men lämnar yrkandet på ändringen av jämförelsevärdet utan prövning. I en sådan situation fattar Skatteförvaltningen inte något från skatterättelsenämndens beslut separat beslut. Skatterättelsenämndens beslut kan i fråga om avgörandet i sakfrågan (aktiens matematiska värde) överklagas hos förvaltningsomstolen.


Ledande skattesakkunnig Jari Salokoski

Överinspektör Janne MyllymäkiSidan har senast uppdaterats 16.10.2015