Beskattning av pension som en person bosatt i Portugal får från Finland

Diarienummer
A155/200/2015
Giltighet
- 31.12.2018

Från början av 2019 finns det inget gällande skatteavtal mellan Finland och Portugal. Pension som betalas från Finland till en person som bor i Portugal beskattas i enlighet med Finlands interna lagstiftning.

Läs mera om beskattningen av en pension som betalas från Finland till en person som bor i Portugalen i anvisningen Beskattning av pensionsinkomster i internationella situationer (kapitel 6.3.4. Portugal).

Beskrivning

En person som enligt skatteavtalet är bosatt i Portugal får pensionsinkomst från Finland. Hur beskattas pensionen i Finland?

Bakgrund

Finlands lagstiftning

Enligt 9 § 1 mom. 1 punkten i inkomstskattelagen (1535/1992, ISkL) betalar allmänt skattskyldiga skatt till Finland för inkomst som har förvärvats i Finland och annorstädes. Finlands lagstiftning begränsar inte beskattningen av pensioner som betalas från Finland till allmänt skattskyldiga.

Begränsat skattskyldig är enligt 9 § 1 mom. 2 punkten i inkomstskattelagen skyldig att betala skatt för inkomster som har förvärvats i Finland. I Finland förvärvade inkomster räknas upp i 10 § i inkomstskattelagen, listan är dock inte fullständig. Begränsat skattskyldig är enligt 10 § 5 punkten i inkomstskattelagen skattskyldig för pensionsinkomst som erhållits från finska staten, en finsk kommun eller något annat finskt offentligrättsligt samfund eller som enbart eller huvudsakligen grundar sig på ett arbete, ett uppdrag eller en tjänst i Finland eller pensionsförsäkring som har tecknats i Finland. Enligt 13 § 1 mom. 2 punkten i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978, källskattelagen) beskattas pension i den ordning som föreskrivs i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995, BFL).

Portugals lagstiftning

Portugal ändrade sin skattelagstiftning 2010 så att en person som flyttar in från utlandet kan ansöka om skattestatus som så kallad non-habitual resident. Om personen har fått status som non-habitual resident, tillämpar Portugal på vissa inkomster som förvärvats utanför Portugal undantagandemetoden för att undanröja dubbelbeskattningen. Det innebär enligt Portugals lagstiftning att inkomsten inte beskattas alls. Förutsättningen för att få status som non-habitual resident är att personen blir skattemässigt bosatt i Portugal och att personen inte har bott där under de föregående fem åren. Statusen kan vara i kraft i högst 10 års tid.

En person som fått status som non-habitual resident är inte skattskyldig för pensionsinkomst som erhålls från något annat land än Portugal.

Skatteavtalet mellan Finland och Portugal

Enligt Finlands interna lagstiftning har Finland rätt att beskatta pensioner som utbetalas härifrån. Skatteavtalet mellan Finland och Portugal (FördrS 27/1971) begränsar Finlands beskattningsrätt när det gäller pensioner som både allmänt och begränsat skattskyldiga personer erhåller härifrån.

Enligt artikel 18 i skatteavtalet med Portugal beskattas pension som grundar sig på tidigare (privat) tjänst bara i pensionstagarens hemviststat Den här bestämmelsen tillämpas förutom på lagstadgade arbetspensioner också på frivillig pensionsförsäkring som arbetsgivaren tecknat för sin anställda samt invalidpensioner som betalas med stöd av lagen om pension för arbetstagare (ArPL).

På pension som grundar sig på en tjänst som utförts för finska staten, en kommun eller annat offentligrättsligt samfund tillämpas artikel 19 i skatteavtalet enligt vilken pensionen kan beskattas i Finland. Om pensionen är intjänad i tjänst hos ett offentligt samfunds affärsverksamhet tillämpas dock artikel 18 i skatteavtalet.

Artikel 18 i skatteavtalet tillämpas däremot inte på en pension som grundar sig på en frivillig individuell pensionsförsäkring som personen själv tecknat, på pension som grundar sig på lagen om pension för företagare (FöPL), lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) eller trafikförsäkringslagen eller på invalidpension som utbetalas med stöd av dem, inte heller på folkpension eller på pension som grundar sig på perioder utan lön, eftersom pensionen då inte grundar sig på tidigare tjänst. På dessa pensioner tillämpas artikel 21 i skatteavtalet med Portugal (inkomster som inte nämns separat), som lyder enligt följande:

Inkomster som en person med hemvist i en avtalsslutande stat får och som uttryckligen inte nämns separat i ovan nämnda artiklar i detta avtal beskattas bara i den staten. Om dessa inkomster enligt den statens lagstiftning inte är skattepliktiga där, kan de dock beskattas i den andra avtalsslutande staten enligt lagstiftningen i den staten.

Artikel 21 i skatteavtalet med Portugal innehåller en så kallad subject to tax-klausul. Enligt bestämmelsen har Finland som källstat rätt att beskatta inkomst från Finland om inkomsten inte är skattepliktig i Portugal.

Ställningstagande

Enligt skatteavtalet mellan Finland och Portugal beskattas en pension som grundar sig på tidigare privat tjänst och som betalas från Finland till en person som enligt skattavtalet är bosatt i Portugal bara i Portugal.  Om pensionen som betalas grundar sig på en tjänst som utförts för finska staten, kommun eller annat offentligrättsligt samfund, kan pensionen beskattas i Finland och eventuell dubbelbeskattning undanröjs i Portugal.

I Finland beskattas en pension som utbetalas från Finland till en person som enligt skatteavtalet är bosatt i Portugal om pensionen grundar sig på en frivillig individuell pensionsförsäkring som personen själv tecknat, på lagen om pension för företagare, på lagen om pension för lantbruksföretagare eller på trafikförsäkringslagen eller om det är invalidpension som utbetalas med stöd av dessa lagar eller det är folkpension. Nämnda pensioner beskattas dock inte i Finland om personen visar att ifrågavarande inkomst är skattepliktig i Portugal och att Portugals nya regler om skattebefrielse inte tillämpas på dem.

Detta gäller alla som är bosatta i Portugal. Vilket år de har flyttat till Portugal är inte av någon betydelse.


ledande skattesakkunnig Tero Määttä

skattesakkunnig Elina Väinölä