Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Verkställande av förskottsinnehållning på ränta på gräsrotsfinansierade lån

Har getts
19.11.2021
Diarienummer
VH/4687/00.01.00/2021
Giltighet
- 7.9.2023
Ersätter anvisningen
A116/200/2015

Ställningstagandet har ersätts av anvisningen Beskattning av personer som tillhandahåller gräsrotsfinansiering den 8.9.2023 Dnr VH/6697/00.01.00/2022.

Beskrivning av ärendet

Vem är skyldig att verkställa förskottsinnehållningen på räntorna och lämna anmälningar om dem till Skatteförvaltningen när en privatperson erbjuder företag lån via en tjänsteplattform som förmedlar gräsrotsfinansiering?

Bakgrund

Om gräsrotsfinansieringens verksamhetsmodell

Vid lånebaserad gräsrotsfinansiering ger privatpersoner och företag lånebaserad gräsrotsfinansiering till företag via plattformar som förmedlar gräsrotsfinansiering. Den gräsrotsfinansiering som plattformen förmedlar är inte samma sak som ett av en plattform förmedlat person-till-person-lån, där privatpersoner erbjuder lån utan säkerhet till en annan privatperson via plattformen. Skatteförvaltningen har publicerat ett separat ställningstagande om de räntor som hänför sig till person-till-person-lån Verkställande av förskottsinnehållning på ränta på person-till-person-lån.

Lånebaserad gräsrotsfinansiering innebär att en långivare, det vill säga placerare, till dem som behöver finansiering erbjuder sina medel för att placeras i lånesökandens enskilda skuldebrevslån eller i kvotdelar av dem via en elektronisk plattform som en tjänsteleverantör upprätthåller. Typiskt är att tjänsteleverantören överför lånekapitalet till den lånesökande, varvid den lånesökande och placerarna förblir okända för varandra i tjänsten. Det företag som har mottagit ett gränsrotsfinansierat lån i det arrangemang som beskrivits ovan betalar räntorna och lånekapitalet (lånekapitalet kan betalas tillbaka på en gång eller i delar) till långivaren som en rat via tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören fördelar sedan den ränta och det kapital som företaget betalat som en rat mellan långivarna i proportion till deras investering.

Vid lånebaserad gränsrotsfinansiering fungerar tjänsteleverantörerna endast som förmedlare av finansiering, inte som långivare eller låntagare. Den långivare som har gett gräsrotsfinansierat lån och låntagaren har därmed en borgenär-gäldenär-relation till varandra. Lagen om gräsrotsfinansiering (734/2016) innehåller bestämmelser om anskaffning, tillhandahållande och yrkesmässig förmedling av lånebaserad gräsrotsfinansiering mot vederlag i syfte att finansiera näringsverksamhet.

Företag som mottagit gräsrotsfinansierade lån får i regel inte kännedom om de privatpersoners identitet som gett lånet, och därför är det i praktiken svårt för företagen att verkställa förskottsinnehållning på den betalda räntan och lämna tillhörande anmälningar till Skatteförvaltningen. Däremot har den tjänsteleverantör som förmedlar gräsrotsfinansierade lån tillgång till de uppgifter som behövs för att verkställa förskottsinnehållning och lämna anmälningar till Skatteförvaltningen.

Den skattelag som tillämpas på ränta på gräsrotsfinansiering

Ränteinkomst beskattas antingen enligt inkomstskattelagen (1535/1992, ISkL) eller enligt lagen om källskatt på ränteinkomst (1341/1992). Ränta på gräsrotsfinansierat lån är inte sådan ränta som uttryckligen avses i 3 § 1 mom. i lagen om källskatt på ränteinkomst, och därmed tillämpas inkomstskattelagen på räntan. Enligt 33 § i inkomstskattelagen är ränta och annan därmed jämförbar gottgörelse för investerat kapital skattepliktig kapitalinkomst.

Bestämmelser om skyldigheten att verkställa förskottsinnehållning

Enligt 9 § 1 mom. i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996, FörskUL) den som gör en betalning är skyldig att verkställa förskottsinnehållning, om något annat inte stadgas nedan om saken eller om något annat inte bestäms med stöd av 6 §. Det är alltså i första hand räntebetalaren som har skyldigheten att verkställa förskottsinnehållning.

Det finns en bestämmelse om förskottsinnehållningsskyldigheten för förmedlaren av ränta i FörskUL 9 § 4 mom. Enligt den är kreditinstitut och finansiella institut, andra som bedriver yrkesmässig handel med eller förmedling av värdepapper samt utländska kreditinstituts filialer i Finland skyldiga att verkställa förskottsinnehållning också på ränta eller eftermarknadsgottgörelse som de förmedlat och som omfattas av tillämpningsområdet för denna lag. Andra aktörer än de som nämns i bestämmelsen är inte skyldiga att verkställa förskottsinnehållning på de prestationer som de förmedlat och förmedlarens skyldighet att verkställa förskottsinnehållning gäller inte heller andra prestationer utöver räntor och eftermarknadsgottgörelser.

Bestämmelserna om prestationsbetalaren tillämpas på en ställföreträdande betalare enligt FörskUL 9 § 1 mom. om inte annat särskilt föreskrivs eller bestäms. Om det är någon annan än prestationsbetalaren, såsom en borgensman, borgenär eller annan betalare (ställföreträdande betalare), som betalar ut lönefordran, annan lön eller prestation till en arbetstagare eller annan mottagare, har den som betalat prestationen skyldighet att verkställa förskottsinnehållning på det belopp som betalas ut om den inte har verkställts tidigare.

En ställföreträdande betalare skiljer sig från en förmedlare av en prestation på det sättet att en ställföreträdande betalare använder egna medel för att betala ut prestationen. En förmedlare använder däremot den egentliga betalningsskyldiges medel för att betala ut prestationen. En person som har rätt till en prestation kan inte kräva prestationen som hör till hen av förmedlaren, om den ursprungliga gäldenären inte till förmedlaren har betalat det belopp som ska förmedlas. Förpliktelsen att förmedla en prestation uppkommer i regel genom ett avtal (mellan prestationsbetalaren och förmedlaren).

Reglering av deklaration av ränteinkomst och förskottsinnehållning

En verkställd förskottsinnehållning på ränta deklareras i en skattedeklaration för skatter på eget initiativ (16 § 1 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ 768/2016, EgenBeskL). Skattedeklarationen ska lämnas elektroniskt, till exempel i MinSkatt.

Med stöd av utomståendes skyldighet att lämna uppgifter ska alla lämna behövliga uppgifter till Skatteförvaltningen bland annat om betalda och förmedlade räntor (15 § 1 mom. i lagen om beskattningsförfarande 1558/1995, BFL). Enligt 7 § 1 mom. i Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter ska betalaren eller förmedlaren anmäla de till fysiska personer eller dödsbon betalade eller förmedlade skattepliktiga räntorna.

Den allmänna skyldigheten att lämna uppgifter som gäller anmälan om räntor gäller därmed både betalaren och förmedlaren av ränta. Bestämmelserna har inte begränsats till att gälla endast de förmedlare som avses i FörskUL 9 § 4 mom., utan anmälningsskyldigheten gäller alla förmedlare. Skyldigheten att lämna en årsanmälan gäller således alla typer av förmedlare av ränta, inklusive dem som inte har skyldighet att verkställa förskottsinnehållning.

Beskattningspraxis

Prestationsbetalaren lägger ofta ut beräkningen av prestationer, skötandet av betalningsrörelsen, verkställandet och betalningen av förskottsinnehållningen samt inlämningen av olika anmälningar genom avtalsarrangemang till någon extern aktör. Prestationerna och förskottsinnehållningen betalas och anmälningarna lämnas även i dessa fall i prestationsbetalarens namn. Prestationerna och förskottsinnehållningen betalas också i regel från ett bankkonto som är i betalarens namn. Förfarandesättet har blivit etablerat och godkänt i beskattningspraxis.

Prestationsbetalaren har också vid tillämpningen av det ovan beskrivna förfarandesättet i sista hand ansvaret för att verkställa förskottsinnehållningen och lämna de anmälningar som ska lämnas till Skatteförvaltningen. Att använda en extern aktör avlägsnar alltså inte prestationsbetalarens ansvar i de situationer där verkställandet av förskottsinnehållningen och lämnandet av anmälningar har försummats.

Verksamhetsmodellen för en tjänsteleverantör vid lånebaserad gräsrotsfinansiering skiljer sig från det förfarandesätt som beskrivits ovan. I modellen för en tjänsteleverantör som erbjuder gräsrotsfinansiering verkställer tjänsteleverantören förskottsinnehållningen på företagets vägnar och lämnar nödvändiga skattedeklarationer för skatter på eget initiativ och årsanmälningar i eget namn. Också de prestationer och den förskottsinnehållning som gäller ränta betalas i regel från ett bankkonto som är i tjänsteleverantörens namn.

Ställningstagande

Skatteförvaltningens ställningstagande

Det företag (gäldenären) som mottagit ett gräsrotsfinansierat lån är betalaren av räntan och den tjänsteleverantör som förmedlar gräsrotsfinansieringen är förmedlaren av räntan. Företaget är därmed som räntans betalare i regel skyldigt att verkställa förskottsinnehållningen på räntan och att lämna uppgifter om den i skattedeklarationen för skatter på eget initiativ och i årsanmälan. Tjänsteleverantören har å sin sida som förmedlare av räntan skyldigheten att anmäla räntan i en årsanmälan.

För att uppfylla skyldigheterna att verkställa förskottsinnehållningen och lämna anmälningar till Skatteförvaltningen anses det dock som tillräckligt att endast den tjänsteleverantör som förmedlar gräsrotsfinansiering verkställer förskottsinnehållningen samt lämnar en skattedeklaration för skatter som betalas på eget initiativ och en årsanmälan till Skatteförvaltningen.

Verksamhetsmodellen ovan avlägsnar dock inte ansvaret för det företag som mottagit ett gräsrotsfinansierat lån i situationer där tjänsteleverantören har försummat verkställandet av förskottsinnehållning eller lämnandet av anmälningar eller deklarationer. För eventuella försummelser av skyldigheterna ansvarar sålunda alltid det företag som betalar ränta.

Annat att observera

Det finns många sådana tjänsteleverantörer på marknaden som förmedlar gräsrotsfinansiering och därför är det också på sin plats att observera att verksamhetsmodellerna för gräsrotsfinansiering kan avvika från den verksamhetsmodell som nu har behandlats. Detta kan påverka huruvida förskottsinnehållning kan verkställas och anmälningar lämnas på det sätt som beskrivs ovan.

Deklarationsskyldigheten för långivaren

Den person som gett ett gräsrotsfinansierat lån ska kontrollera att den ränteinkomst som hen fått visas korrekt på hens skattedeklaration. Personen som gett lån ska korrigera eventuella fel och komplettera de uppgifter som saknas om de uppgifter i den förhandsifyllda skattedeklarationen som baserar sig på en årsanmälan är felaktiga eller bristfälliga (BFL 7 §).

 

ledande skattesakkunnig Tero Määttä

ledande skattesakkunnig Olavi Tuomi

Sidan har senast uppdaterats 24.11.2021