Ersättningar för kostnader för arbetsresor som fåtts från andra ämbetsverk eller inrättningar

Diarienummer
A118/200/2016
Giltighet
Tills vidare

Beskrivning av ärendet

Får en löntagare som står i anställningsförhållande till ett ämbetsverk eller en inrättning skattepliktig förmån, när ett annat ämbetsverk eller en annan inrättning inom staten eller samma kommun ersätter löntagarens kostnader för arbetsresor?

Bakgrund

Beskrivning av händelsen

Ett statligt ämbetsverk eller en statlig inrättning kan ersätta kostnader för arbetsresor som gjorts för dess räkning till löntagare, som inte står i arbets- eller tjänsteförhållande till ämbetsverket eller inrättningen i fråga, utan till ett annat statligt ämbetsverk eller en annan statlig inrättning. På motsvarande sätt kan ett kommunalt ämbetsverk eller en kommunal inrättning ersätta kostnader för arbetsresor som gjorts för dess räkning till löntagare, som inte står i arbets- eller tjänsteförhållande till ämbetsverket eller inrättningen i fråga, utan till ett annat ämbetsverk eller en annan inrättning i samma kommun.

Skattelagstiftningen

Bestämmelser om skattefria kostnadsersättningar för resor finns i inkomstskattelagen (1535/1992) 71–77 § och i Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar. I dem ingår en förteckning över kostnader som ersätts skattefritt och detaljerade förutsättningar för skattefrihet för ersättningar.

I enlighet med inkomstskattelagen 71 § är skattepliktig inkomst inte kostnadsersättningar för resor, dagtraktamenten, måltidsersättningar och logiersättningar som arbetsgivaren har betalt för arbetsresor. Enligt lagrummet är skattepliktig inkomst är inte heller kostnadsersättningar eller skäliga logiersättningar för resor som arbetstagaren gör till sin sekundära arbetsplats.

Enligt ovan nämnda lagrum är skattepliktig inkomst endast av arbetsgivaren ersatta kostnader för löntagarens arbetsresor. Ersättning för kostnader som betalats av någon annan än löntagarens arbetsgivare är således inte skattefria på basis av lagrummet.

Slutsatser

Staten är i sin helhet en och samma juridiska person. Likaså är en enskild kommun i sin helhet en och samma juridiska person. Staten och en enskild kommun kan således anses som en enda arbetsgivare när beslut fattas om skattefrihet för ersättning för kostnader. Det faktum, att staten eller kommunen av förvaltningsmässiga skäl indelas i flera ämbetsverk eller inrättningar, saknar här betydelse.

Det är fråga om resekostnader som den egna arbetsgivaren ersätter på ovan nämnda grunder, när ett statligt ämbetsverk eller en statlig inrättning ersätter kostnader för arbetsresor för löntagare som står i arbets- eller tjänsteförhållande till staten. Det faktum, att en annan statlig enhet (ett annat ämbetsverk eller en annan inrättning) svarar för de praktiska åtgärderna i anslutning till ersättningen, saknar här betydelse. Motsvarande principer lämpar sig även för kostnader för arbetsresor som ersätts av kommunerna.

Ett statligt ämbetsverk eller en statlig inrättning kan på ovanstående grunder skattefritt ersätta kostnader för arbetsresor för löntagare som står i anställningsförhållande till ett annat statligt ämbetsverk eller en annan statlig inrättning. På motsvarande sätt kan ett kommunalt ämbetsverk eller en kommunal inrättning ersätta kostnader för arbetsresor för personer som står i anställningsförhållande till ett annat ämbetsverk eller en annan inrättning i samma kommun. Skattefrihet för ersättningar för kostnader förutsätter att de allmänna förutsättningar för skattefrihet som bestämts i inkomstbeskattningen uppfylls.

Ställningstagande

När ett statligt ämbetsverk eller en statlig inrättning ersätter kostnader för arbetsresor för löntagare som står i arbets- eller tjänsteförhållande till ett annat statligt ämbetsverk eller en annan statlig inrättning, är ersättningen skattefri för löntagarna såvida de allmänna förutsättningarna för skattefrihet uppfylls. På motsvarande sätt när en kommun ersätter kostnader för arbetsresor för löntagare som står i arbets- eller tjänsteförhållande till ett annat ämbetsverk eller en annan inrättning i samma kommun, är ersättningen skattefri för löntagarna såvida de allmänna förutsättningarna för skattefrihet uppfylls.


ledande skattesakkunnig Tero Määttä

överinspektör Janne Myllymäki