Utbetalning av medel i aktiebolag då samma inkomst har beskattats hos aktieägare

Diarienummer
A208/200/2014
Giltighet
Tills vidare

Beskrivning av ärendet

En betalning som gjorts till ett aktiebolag kan undantagsvis betraktas som lön hos en aktieägare i aktiebolaget. Hur ska man handla då aktiebolaget i sinom tid betalar till aktieägaren en summa som redan en gång har beskattats som hens löneinkomst?

Bakgrund

En sporadisk betalning till ett aktiebolag kan betraktas som lön hos aktieägaren, eftersom man anser att det mellan aktieägaren och betalaren uppstår ett arbetsförhållande enligt 13 § 1 mom. 1 punkten i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) eller att det är fråga om ett sådant arvode enligt 2 punkten som anses utgöra lön.

I mycket exceptionella fall kan ett aktiebolag också förbigås med stöd av 28 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995). Då betraktas alla betalningar som gjorts till bolaget som personlig inkomst för aktieägaren.

När aktiebolaget gör en sådan betalning till aktieägaren där den motsvarande inkomsten enligt ovan redan beskattats som inkomst hos denne, måste man ta ställning till hur en sådan betalning ska beaktas i beskattningen.

Ställningstagande

Enskild betalning som beskattats som löneinkomst

Om en betalning till aktiebolaget har beskattats som löneinkomst hos en aktieägare eftersom det har varit fråga om en betalning som mottagits i anställningsförhållande eller annan betalning som enligt lagen om förskottsuppbörd anses utgöra lön, kan den motsvarande inkomsten inte beskattas på nytt som inkomst som aktieägaren mottagit från bolaget. När man fördelar influtna medel som har beskattats som lön hos aktieägare tillämpar man således inte bestämmelser om dividendutdelning, förtäckt dividendutdelning, delägarlån eller beskattning av utdelningar vid upplösning av bolaget.

Bolag som förbigåtts

På motsvarande sätt är delägaren skattesubjektet då ett aktiebolag helt och hållet förbigåtts i beskattningen och bolagets inkomster och utgifter har beaktats som inkomst och utgift för aktieägaren. Inte heller då kan man tillämpa bestämmelser om t.ex. dividendutdelning, förtäckt dividend, delägarlån eller beskattning av utdelning vid upplösning av aktiebolaget.

Överlåtelse av aktier

Ovan nämnda principer kan inte tillämpas på överlåtelse av aktier. Man ansett i rättspraxis att då man säljer andelar av ett förbigått personbolag är det vid delägarens beskattning fråga om en sådan överlåtelse av bolagsandel som omfattas av bestämmelserna om beskattning av överlåtelsevinst (se t.ex. HFD 1980 II 576). På motsvarande sätt ska man tillämpa bestämmelser om överlåtelsevinst på överlåtelse av aktier i aktiebolag.

Aktieägarens utredningsskyldighet

Aktieägaren ska i ovan beskrivna fall vid behov lägga fram en utredning om att de utdelade medlen redan har beskattats som personlig inkomst.


Ledande skattesakkunnig Sami Varonen

Överinspektör Janne Myllymäki