Hyran på en bostad som berättigar till avdrag för bostad på arbetsorten

Diarienummer
A194/200/2013
Giltighet
- 13.12.2017

Beskrivning av ärendet

Den skattskyldige är enligt 95 a § i inkomstskattelagen berättigad till avdrag för bostad på arbetsorten om han eller hon på grund av sin egentliga arbetsplats läge har hyrt en bostad för eget bruk (bostad på arbetsorten) och även har en annan bostad där han eller hon bor med sin make eller minderåriga barn (stadigvarande bostad).  Som den skattskyldiges utgifter för inkomstens förvärvande avdras 250 euro för varje sådan hel kalendermånad då den skattskyldige haft två bostäder (avdrag för bostad på arbetsorten). Avdraget beviljas dock högst till ett belopp som motsvarar den hyra som den skattskyldige betalat för bostaden på arbetsorten.

Det har visat sig vara oklart i beskattningspraxis om också en sådan ersättning ska berättiga till avdrag som betalats till ett hotell, lägenhetshotell eller en annan part som tillhandahåller motsvarande logi. Ersättningen som den skattskyldige betalar till dessa parter kan kallas för hyra eller ersättning för inkvarteringstjänster.

Bakgrund

Enligt Skatteförvaltningens anvisning den 1 februari 2010 Avdrag för bostad på arbetsorten kan avdraget för bostad på arbetsorten beviljas endast för en hyresbostad. Den skattskyldige ska i hyresförhållandet vara antingen huvudhyresgäst eller underhyresgäst. I princip kan hyresvärden vara vem som helst.  Hyresförhållandet ska emellertid vara genuint. Det viktigaste kännetecknet för detta är i allmänhet att det betalas gängse hyra för bostaden. I brist på annan utredning kan man som standardvärde för den gängse hyresnivån på bostaden anse bostadsförmånens beskattningsvärde.

I anvisningen anges att med en hyresbostad likställs en tjänstebostad som den skattskyldige fått av sin arbetsgivare som naturaförmån på grund av den egentliga arbetsplatsens läge. Avdraget för bostad på arbetsorten kan även beviljas för en bostadsrättsbostad och för en delägarbostad så länge som den skattskyldige besitter delägarbostaden på basis av hyresavtal.

Hotellinkvartering eller inkvartering t.ex. i en husvagn på en campingplats berättigar enligt anvisningen inte till avdrag eftersom det inte är fråga om hyra av en bostad.

I regeringspropositionen som gäller ändring av inkomstskattelagen (RP 57/2007) konstateras om avdraget för bostad på arbetsorten att det beviljas under vissa förutsättningar en skattskyldig som på grund av sitt arbete är tvungen att hålla sig med två bostäder. Avsikten är att den skattskyldige ska vara berättigad till avdrag om han på grund av sin egentliga arbetsplats läge har hyrt en bostad för eget bruk och även har en stadigvarande bostad där den skattskyldige bor med sin make eller minderåriga barn. Avdraget ska även beviljas om den skattskyldige på grund av sitt arbete har hyrt en bostad och även har en stadigvarande bostad på grund av sin andra egentliga arbetsplats läge.

Avdragbart är enligt regeringspropositionen som avser inkomstskattelagen, inkomstskattelagen och Skatteförvaltningens anvisning endast den hyra man betalat för bostaden.

Ställningstagande

Syftet med 95 a § i inkomstskattelagen är att öka rörligheten hos skattskyldiga och förbättra deras möjligheter att ta emot arbete. När man beaktar bestämmelsens syfte kan också hyrning av annan bostad som är lämplig för långvarigt boende på ett hotell, lägenhetshotell eller någon annan motsvarande part berättiga till avdrag för bostad på arbetsorten, förutsatt att de övriga kraven för avdraget uppfylls.

Avdraget förutsätter ytterligare i dessa situationer att den skattskyldige ingår ett hyreskontrakt med den andra parten och att bostadshyran motsvarar gängse hyra. Hyresbostaden ska också vara utrustad så att den lämpar sig för långvarigt boende, dvs. det ska finnas kokmöjlighet, kylförvaringsutrymme (annat än minibar), toalett- och tvättutrymmen. Hyran får omfatta även vattenavgift eftersom vattenavgiften ofta ingår i hyran också då man hyr bostad från någon annan part. En vattenavgift som tas ut separat från hyran berättigar inte till avdrag. Om en betalning har betalats under benämningen hyra och den omfattar även annat än bostadshyran inklusive vattenavgift anses det att det är fråga om hyrning av inkvarteringskaraktär och inte sådan hyrning av lägenhet som avses i bestämmelsen.

Utöver hyra som betalas på basis av ett hyreskontrakt kan avdrag för bostad på arbetsorten beviljas också för sådana ersättningar som betalats under benämningen ersättning för inkvarteringstjänster till den del ersättningen motsvarar bostadshyra. Då förutsätter avdraget att de ovan nämnda förutsättningarna finns och dessutom att bostadshyrans andel i inkvarteringsavtalet och i betalningsverifikationen anges separat från de övriga tjänsterna (sänglinne, städtjänst, frukost, användning av träningslokaler, bastu eller simbassäng osv.). Bostadshyrans andel ska också i dessa fall motsvara gängse hyra.

Eftersom avdrag för bostad på arbetsorten kan beviljas endast för hela kalendermånader måste bostadshyrningen grunda sig på ett hyreskontrakt eller inkvarteringsavtal som ingåtts för minst en månads tid. Bostadshyrning för en kortare tidsperiod än en månad betraktas alltid som logi. Den skattskyldige är inte berättigad till avdrag för bostad på arbetsorten för ersättning för logi.

Ledande skattesakkunnig Tero Määttä

Överinspektör Petri Manninen