Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Beskattning av ersättningar och förmåner som fåtts på grund av bloggartiklar

Diarienummer
A35/200/2014
Giltighet
- 29.11.2021

Ställningstagandet har upphävts 29.11.2021. Inkomster från bloggar behandlas i anvisningen Inkomster av bloggar, vloggar och kanaler på sociala medier – privatpersoner.

Beskrivning av ärendet 

Skattelagstiftningen innehåller inte specialbestämmelser om bloggartiklar eller bloggare. Behandlingen av bloggarnas inkomster i inkomstbeskattningen bestäms således med stöd av allmänna regler och det beror också på bloggarens beskattningsstatus (i anställningsförhållande eller yrkesutövare).

Ställningstagande 

Inkomster

En bloggare kan utöver löneinkomst också få annan skattepliktig förvärvsinkomst. Skattepliktig förvärvsinkomst för bloggaren utgörs av lön och även bl.a. av penningersättningar för skrivande eller försäljning av produkter, olika slags varor och förmåner, rabatter, presentkort, resor och inbjudningar till evenemang. Ersättningar som betalats på annat sätt än i pengar värderas till deras gängse värde. Bloggarens verksamhet kan också betraktas som yrke eller rörelse om kännetecknen för näringsverksamhet uppfylls.  

Bloggarens inkomst är till sin karaktär ersättning för arbete enligt 25 § 1 mom. 1 punkten i lagen om förskottsuppbörd om ersättningen betalas till bloggaren för ett arbete, en uppgift eller en tjänst som bloggaren utfört. Definition enligt 1 § i upphovsrättslagen av ett verk som ger upphovsrätt är omfattande, och lagen har inte en sluten förteckning över litterära verk som ger upphovsrätt. Också en bloggartikel kan vara ett sådant verk som ger upphovsrätt till skribenten.

Vederlag för överlåtelse av en bloggartikel eller nyttjanderätt till artikeln kan således i vissa fall utgöra en sådan bruksavgift som avses i 25 § 1 mom. 2 punkten i förskottsuppbördslagen. T.ex. en ersättning som betalas för en artikel som har beställts från bloggaren utgör bruksavgift om upphovsrätten till artikeln enligt avtalet övergår till den som beställt artikeln. Likaså utgör ersättning för den artikel som bloggaren själv har erbjudit bruksavgift om upphovsrätten till artikeln övergår till den som köper artikeln.

Sedvanliga reklamgåvor utgör inte skattepliktig inkomst för bloggaren. Sådana är t.ex. föremål och produkter av ringa värde som är försedda med annonsörens logotyp och som inte lätt kan omvandlas till pengar. Om man ändå har kommit överens om att en sådan reklamgåva utgör ersättning för bloggartikeln, utgör gåvans gängse värde skattepliktig förvärvsinkomst för bloggaren.

Exempel 1. Bloggaren skriver sporadiskt i sin blogg och får ibland gåvor i form av varor från olika annonsörer. Verksamheten bedrivs i liten skala. Det gängse värdet på gåvor utgör skattepliktig förvärvsinkomst för bloggaren. Det är fråga om arbetsersättning till bloggaren.

Exempel 2. Bloggaren skriver produktpresentationer och svarar på frågor på företagets webbplats enligt anvisningarna från företagets marknadsföringsavdelning.  Bloggaren får en timersättning för arbetet. Ersättningen utgör lön för bloggaren.

Exempel 3. På olika företags webbplatser finns en länk till bloggarens egen webbplats. Bloggaren får från företagen månatligen en ersättning som grundar sig på antalet klickningar på länken. Bloggen drivs på heltid med egna arbetsredskap, bloggaren skriver artiklarna självständigt och säljer reklamutrymme på sin webbplats till olika företag. Ersättning utgör inkomst från näringsverksamhet till bloggaren.  Den ersättning som företaget betalar till bloggaren utgör arbetsersättning på vilken företaget ska ta ut förskottsinnehållning om bloggaren är införd i förskottsuppbördsregistret.

Exempel 4. Bloggaren deltar i annonsörens produktutvecklingsarbete på samma sätt som annonsörens anställda och skriver också på annonsörens webbplats. Allt arbete görs med annonsörens arbetsredskap och i annonsörens arbetsutrymmen enligt annonsörens anvisningar.  Inkomst som bloggaren får från annonsören utgör lön.

Exempel 5. Bloggaren har kommit överens med företaget om att på företagets webbplats skriva artiklar om mat och matrecepter mot ett arvode per artikel. Enligt avtalet övergår upphovsrätt till artiklar till företaget. Den ersättning som bloggaren får från företaget utgör bruksavgift.

Avdrag av utgifter

Kostnader för bloggverksamheten får dras av från inkomster från bloggverksamhet med stöd av allmänna regler om avdrag av utgifter för förvärv av inkomst. Om bloggverksamheten till sin karaktär är en hobby fastställs ingen förlust på basis av de inkomster som hänförs till bloggverksamheten. Utgifter som inte har dragits av på grund av att det inte är tillåtet att dra av förluster kan dock dras av från inkomster från bloggverksamhet under senare år. Att skjuta upp ett avdrag utgör ett undantag av huvudregeln och det förutsätter att den skattskyldige själv redogör för grunderna för ett uppskjutet avdrag. Det finns egna bestämmelser om avdrag av förlust av näringsverksamhet.


ledande skattesakkunnig Tero Määttä

överinspektör Petri ManninenSidan har senast uppdaterats 23.4.2014