Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Rätten att dra av ränta på skuld för förvärvande av samfälld skog

Diarienummer
A104/200/2015
Giltighet
- 9.2.2022

Ställningstagandet har upphävts 10.2.2022 med anvisningen Ränteavdrag i personbeskattningen.

Beskrivning

I inkomstskattelagen (ISkL, 1535/1992) ingår inte särskilda bestämmelser om rätten att dra av räntan på en skuld som tagits för att förvärva samfälld skog. Avdragsrätten ska således granskas utifrån inkomstskattelagens allmänna bestämmelser.

Bakgrund

Samfälld skog är en i ISkL 5 § avsedd separat skattskyldig som ska beskattas som en samfälld förmån. Enligt ISkL 18.2 § anses delägarens andel av den samfällda förmånens inkomst inte utgöra skattepliktig inkomst för delägaren. Enligt den allmänna bestämmelsen i ISkL 31.4 § får man inte dra av utgifter för förvärvande av skattefri inkomst.

I ISkL 58 § ingår en separat bestämmelse om rätten att dra av ränteutgifter. En skattskyldig har rätt att från sina kapitalinkomster dra av räntorna på sina skulder, om skulden hänför sig till förvärvande av skattepliktig inkomst. Enligt en uttrycklig bestämmelse i ISkL 58.1 § får man dock dra av räntorna på skulder för förvärvande av dividendinkomst, oberoende av att dividendinkomsten utgör skattefri inkomst. I ISkL 58 § ingår dock inte ett sådant motsvarande undantag från den allmänna bestämmelsen om rätten att dra av räntor på skuld för förvärvande av inkomst som skulle gälla även inkomsten från samfällda förmåner.

Skatteförvaltningen har inte i sina anvisningar om ränteavdrag behandlat frågan om rätten att dra av räntor uttryckligen då skulden tagits för att förvärva en andel i en samfälld skog. I anvisningen Ränteavdrag i personbeskattningen (9.1.2015, A1/200/2015) konstateras att en skuld för inkomstens förvärvande är en skuld som hänför sig till förvärvande av skattepliktiga inkomster. I Handbok i personbeskattning, som uppdaterades regelbundet till skatteåret 2011, sägs det på motsvarande sätt att de avdragbara räntorna nämns i ISkL 58.1 § och 58 a § och att andra än räntorna som avses i ISkL 58 § och 58 a § är icke-avdragsgilla.

Det finns ingen rättspraxis om rätten att dra av räntor på en skuld som tagits för att förvärva andelar i samfällda skogar.

Rätten att dra av räntor har i juridisk litteratur (Havia-Pettersson: Yhteismetsän verotus, Metsäkustannus, 2015, s. 22) beskrivits så att man i regel i beskattningen följer principen att utgifter för förvärvande av skattefri inkomst inte är avdragsgilla. Trots detta får delägare av samfällda skogar i sin egen beskattning dra av räntor på lån som tagits för förvärvande av andelar i samfällda skogar. Denna avdragsrätt nämns inte direkt i lag men det har konstaterats i Skatteförvaltningens utbildningsmaterial och andra offentliga föredrag att den finns.

I boken hänvisas till utbildningsmaterial från år 1992. Där nämndes det utan att motivera det desto mer att räntan på en skuld för förvärvande av en andel i en samfälld skog får dras av som ränta på skuld för inkomstens förvärvande. På den tiden gällde emellertid den gamla lagen om samfällda skogar, enligt vilken det exempelvis inte var möjligt att separat överlåta andelar av samfällda skogar. Det betyder att en skuld som tecknats för att förvärva en andel i en samfälld skog samtidigt också har använts för att förvärva den jordbruksfastighet i vilken den samfällda skogsandelen har ingått. Det är möjligt att man då tolkade det som så att hela skulden har hänfört sig till jordbrukets inkomstförvärv.

Enligt den nuvarande lagen om samfällda skogar (109/2003) får andelar i gemensamma skogar överlåtas även separat. Sådana andelar har en marknad och denna möjlighet i lagen också utnyttjas, framför allt när man bildar och utvidgar samfällda skogar i investeringssyfte. Om den som köper en andel i en gemensam skog inte från tidigare har en mottagande fastighet bildas det i fastighetsregistret en s.k. spökfastighet till vilken man fogar den samfällda skogen.

Ställningstagande

Då man tar i beaktande bestämmelserna i inkomstskattelagen – i synnerhet i ISkL 18.2 § att överskott som samfällda skogar delar ut till delägaren är skattefria och i ISkL 58 § att endast den andel av räntor på skuld som hänför sig till förvärvande av skattepliktig inkomst får dras av, och de vedertagna allmänna principerna i Skatteförvaltningens anvisningar om rätten att dra av räntor – kan man inte anse att förvärvaren får dra av räntorna på skuld för förvärvande av andelar i samfällda skogar i sin egen beskattning.

Om skulden hänför sig såväl till förvärvet av en andel i en samfälld skog som till förvärvet av den fastighet i vilken den samfällda skogsandelen ingår och man på denna fastighet idkar t.ex. jord- eller skogsbruk, anses räntan på skulden vara icke-avdragbar till den del som motsvarar den andel som det gängse värdet för andelen i den samfällda skogen har av det gängse värdet på samtliga egendomsposter som ingår i fastighetsköpet.

 

ledande skattesakkunnig Sami Varonen

överinspektör Kari Pilhjerta

Sidan har senast uppdaterats 22.9.2015