Den tidpunkt då arvsskattskyldigheten inträder är den dag då statskontorets beslut ges

Diarienummer
A4/3770/2013
Giltighet
Tills vidare

Beskrivning av ärendet

När inträder arvsskattskyldigheten om arvlåtarens egendom i avsaknad av arvingar i sin helhet tillfallit staten och statskontoret senare på ansökan fattar ett beslut om att egendomen antingen helt eller delvis överlåts till en arvsskattskyldig mottagare?

Bakgrund

Tidpunkten då arvsskattskyldigheten uppstår

Enligt 5 § i lagen om skatt på arv och gåva inträder skyldigheten att betala arvsskatt för såväl arvinge som testamentstagare vid arvlåtarens död. För sådan egendom som med ägande- eller annan rätt tillfaller arvingen eller testamentstagaren senare än vid arvlåtarens frånfälle ska arvsskatten enligt 7 § i lagen om skatt på arv och gåva betalas först efter det att egendomen fåtts.

Arv som tillfaller staten

Enligt 5 kap. 1 § i ärvdabalken tillfaller arvet staten om någon arvinge inte finns. Om det med hänsyn till omständigheterna anses vara skäligt, kan statskontoret enligt 2 § 1 mom. i samma kapitel besluta att egendom som har tillfallit staten helt eller delvis ska överlåtas till en person som stått arvlåtaren nära eller till kommunen. Ansökan om överlåtandet av egendom ska lämnas in till statskontoret.

Ställningstagande

Om arvlåtarens egendom i avsaknad av arvingar helt eller delvis tillfallit staten och statskontoret senare på ansökan beslutat om att egendomen ska överlåtas till en arvsskattskyldig mottagare, inträder mottagarens arvsskattskyldighet den dag då statskontoret ger sitt beslut.

Ledande skattesakkunnig Tero Määttä

Överinspektör Jarmo Salminen