Beräkning av avdrag för besittningsrätt på grundval av bostadens gängse värde

Diarienummer
A3/3770/2013
Giltighet
Tills vidare

Beskrivning av ärendet

Ska värdet på den efterlevande makens besittningsrätt beräknas på grundval av bostadens gängse värde eller på behållningen av kvarlåtenskapen om bostadens gängse värde är större än behållningen av kvarlåtenskapen?

Bakgrund

Avdragande av värdet på den efterlevande makens besittningsrätt vid arvsbeskattningen

Enligt 9 § 3 mom. i lagen om skatt på arv och gåva får värdet av arvlåtarens make tillfallande besittningsrätt som avses i 3 kap. 1 a § i ärvdabalken dras av från värdet av den egendom som tillfaller den skattskyldige till den del besittningsrätten gäller bostad och bohag som avses i 3 kap. 1 a § 2 mom. i ärvdabalken.

Helsingfors förvaltningsdomstol 12.5.2010 liggare 10/0683/3

I kvarlåtenskapen efter arvlåtaren ingick en fastighet som i sin helhet stod i arvlåtarens namn och vars arvsbeskattningsvärde hade fastställts till 280.000 euro. Arvlåtaren och hans maka hade använt fastigheten som sin stadigvarande bostad. Den efterlevande maken hade förbehållit sig besittningsrätten till fastigheten. Till fastigheten hänförde sig också en skuld som i sin helhet stod i arvlåtarens namn. Skuldbeloppet uppgick till 117.799,72 euro vid arvlåtarens död. Då man tog i beaktande dödsboets samtliga tillgångar och skulder, blev behållningen av kvarlåtenskapen efter arvlåtaren 162.506,81 euro. Makarna hade ingen giftorätt till varandras egendom, varför den efterlevande maken inte var en delägare i dödsboet. Den enda arvingen var ett minderårigt barn.

Vid arvsbeskattningen hade värdet på den efterlevande makens besittningsrätt beräknats på grundval av behållningen av kvarlåtenskapen, dvs. på grundval av 162.506,81 euro. Som värde på besittningsrätten hade 97.504 euro dragits av. Enligt skatterättelsenämndens beslut beräknades värdet på besittningsrätten på grundval av 280.000 euro, m.a.o. på grundval av arvsbeskattningsvärdet, som var större än behållningen av kvarlåtenskapen, varvid värdet på besittningsrätten blev 168.000 euro och arvsskatten bortföll helt. Helsingfors förvaltningsdomstol ändrade inte skatterättelsenämndens beslut.

Beskattningspraxis

Beskattningspraxis har till denna del varit oenhetlig. Enligt Skattestyrelsens anvisning av 21.11.1983 nr 12101/32/83 får en arvinge som avdrag en sådan del av hela värdet på besittningsrätten som motsvarar hans eller hennes andel även om bostadens värde överstiger behållningen av boet. I beskattningspraxis har man emellertid i allmänhet följt ett beräkningssätt där avdraget för besittningsrätt inte kan beräknas på grundval av ett värde som är större än behållningen av kvarlåtenskapen.

Ställningstagande

Värdet på den efterlevande makens besittningsrätt ska beräknas på grundval av bostadens gängse värde även om det gängse värdet är större än behållningen av kvarlåtenskapen. Värdet på besittningsrätten som får dras av får dock högst uppgå till ett belopp som motsvarar behållningen av kvarlåtenskapen.

Ledande skattesakkunnig Tero Määttä

Överinspektör Jarmo Salminen