Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Bilskattens avdragbarhet vid arvsbeskattningen

Diarienummer
A2/3770/2013
Giltighet
Tills vidare

Beskrivning av ärendet

Är bilskatten en avdragbar post vid arvsbeskattningen om arvlåtaren beviljats nedsättning eller återbetalning av bilskatten då han levde och dödsboet eller arvingen/testamentstagaren måste betala bilskatten efter arvlåtarens död.

Bakgrund

Avdrag från dödsboets tillgångar vid arvsbeskattningen

Från värdet av egendom i dödsbo får det enligt 9 § 2 mom. i lagen om skatt på arv och gåva dras av skäliga kostnader för den avlidnes begravning samt för boets upptecknande och för anskaffande och resande av gravvård samt skulder, till vilka räknas också från dödsboet utgående skatter och avgifter som hänför sig till arvlåtarens livstid. Arvsskatten får likväl inte dras av.

Nedsättning av bilskatten för taxibilar

Enligt 28 § i bilskattelagen nedsätts bilskatten för en bil som vid första registreringen i Finland registreras för beställningstrafik enligt 2 § 1 punkten i lagen om taxitrafik och som fordonets ägare i huvudsak använder i sådan trafik.

Vid bilägarens död överförs bilen till dödsboets ägo. Enligt 17 § i förordningen om tillståndspliktig persontrafik på väg får dödsboet fortsätta trafiken under högst ett år med stöd av den avlidna trafikantens trafiktillstånd. Dödsboet ska då inom tre månader från dödsdagen göra en anmälan till tillståndsmyndigheten för godkännande av en person som ansvarar för tillståndshavarens förpliktelser.

Om ett fordon som berättigar till nedsatt skatt enligt 28 § 1 mom. i bilskattelagen anmäls eller borde anmälas till fordonsregistret för annan användning än sådan som berättigar till nedsatt skatt enligt nämnda lagrum, ska bilskatten av Trafiksäkerhetsverket enligt 47 § 2 mom. i bilskattelagen påföras den ägare som har använt fordonet så som bestäms i 28 § i bilskattelagen eller hans rättsinnehavare.

Återbetalning av bilskatten på grund av invaliditet

Personer som uppfyller villkoren i 51 § i bilskattelagen är berättigade till återbetalningen av bilskatten.

Enligt 48 § i bilskattelagen avbetalas återbetalningen av bilskatten inom tre år. Om den person som fått återbetalningen avlider innan tre år gått sedan första registreringen av bilen, debiterar Trafiksäkerhetsverket hos dödsboet den del av återbetalningen som ännu inte avbetalats.

Dödsboet kan hos Trafiksäkerhetsverket söka om rättelse om bilen överlåts eller har överlåtits till ägo eller användning av någon annan invalid som är berättigad till återbetalningen av bilskatten.

Ställningstagande

Bilskatten ska godkännas som skuld vid arvsbeskattningen om den nedsatta eller återbetalda bilskatten debiterats hos dödsboet och bilen inte kommer att överlåtas till en sådan användning som berättigar till nedsättning eller återbetalning av bilskatten.

Ledande skattesakkunnig Tero Määttä

Överinspektör Jarmo SalminenSidan har senast uppdaterats 21.10.2013