Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Återkallande av beslut om dividendutdelning

Diarienummer
A110/200/2013
Giltighet
- 27.5.2020

Beskrivning av ärendet

Det kan finnas ett flertal olika skäl varför ett aktiebolag vill återkalla sitt beslut om dividendutdelning. Bolagets räkenskapsperiod gick ut 30.3.2011. Bolaget beslöt på hösten 2011 att för räkenskapsperioden dela ut 90 000 euro i dividend som kunde lyftas fr.o.m. 1.1.2012. Bolaget ville återkalla dividendbeslutet delvis så att det betalade 60 000 euro i dividend i stället för 90 000 euro. Orsaken till återkallandet var att bestämmelserna om beskattning av dividender hade ändrats efter det att beslutet hade fattats men innan det var möjligt att lyfta dividenden. Hur ska ett sådant återkallande behandlas i delägarens beskattning?

Bakgrund

Det finns inga specialbestämmelser i skattelagstiftningen som gäller återkallande av dividendbeslut. Ärendet har behandlats i högsta förvaltningsdomstolens beslut HFD 1995-B-510 (HFD 1995 liggare 1121) och HFD 1995-B-511 (HFD 1995 liggare 1122).

I Handbok i personbeskattning (publikation 43r.11, skatteåret 2010, s. 234) finns följande ställningstagande: Det kan hända att ett beslut om dividendutdelning återkallas senare. För att återkallandet ska kunna godkännas också i beskattningen måste det finnas en tydlig rättslig grund för återkallandet. Att t.ex. bolagets resultat eller likviditet försvagats är inte en tillräcklig motivering för att dividenden ska kunna återkallas (se HFD 1995-B-510 och -511).”

Ett återkallat dividendutdelningsbeslut kan i regel godkännas i beskattningen endast då beslutet om återkallelsen fattas innan dividenden står att lyfta.

Utan hinder av detta kan ett dividendutdelningsbeslut dock återkallas i beskattningen på ett godtagbart sätt också då det finns lagstadgade tvingande skäl till återkallelsen. Då kan det vara godtagbart i beskattningen att återkalla dividendbeslutet ännu efter att man har kunnat lyfta dividenden om dividendutdelningen strider mot aktiebolagslagen. Också annan lagstridighet kan vara en godtagbar grund.

Ställningstagande

Om det har varit möjligt att lyfta dividenden, beskattas dividenden som enligt dividendbeslutet ska delas ut som inkomst för den som är berättigad till dividenden, även om bolaget senare beslutar att återkalla dividendbeslutet. Ställningstagandet grundar sig på den princip att den som enligt dividendbeslutet är berättigad till dividenden har kunnat förfoga över dividenden från den tidpunkt då det har varit möjligt att lyfta dividenden. Beloppet av dividenden som ska beaktas i beskattningen uppgår således i det aktuella fallet till 90 000 euro trots att beslutet har återkallats.

I inkomstskattelagen sägs uttryckligen att dividend får lyftas skattefritt upp till ett visst maximibelopp. Därför, det att bolaget har beslutat dela ut i dividend uttryckligen upp till det skattefria maximibeloppet betyder inte att bestämmelsen om kringgående av skatt ska tillämpas på fallet. Å andra sidan är ändring av det lagstadgade skattefria maximibeloppet inte ett sådant lagstadgat tvingande skäl till återkallelsen som avsetts ovan.

Ledande skattesakkunnig Tero Määttä

Överinspektör Janne MyllymäkiSidan har senast uppdaterats 21.10.2013