Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Beräkning av den skattefria andelen av dividend i situationer då hemviststaten förändras

Diarienummer
A90/200/2013
Giltighet
- 31.12.2020

Bestämmelserna om kapitalinkomstandel och skattefri andel av en dividend har ändrats efter att ställningstagandet har publicerats. Principen i ställningstagandet om hurdan inverkan byte av skatteavtalsmässig hemviststat har gäller dock fortfarande. Ställningstagandet kommer att uppdateras i anvisningen Beskattning av dividendinkomster.

Ställningstagandet har upphävts 1.1.2021 med anvisningen Beskattning av dividendinkomster.

Beskrivning av ärendet

En person som är bosatt i Finland tog emot dividender från ett icke-noterat aktiebolag så att han i januari 2011 fick 40 000 euro och i augusti samma år 88 000 euro. Hans skatteavtalsmässiga hemviststat ändrades från Finland till Frankrike i början av juli 2011. Det sammanlagda beloppet av dividenderna överskrider inte en årlig nio procents avkastning av det matematiska värdet för aktierna. Hur beskattar Finland den dividend som personen fick i januari?

Ställningstagande

Skatteavtalet mellan Finland och Frankrike begränsar inte Finlands rätt att beskatta den dividend som betalats i januari, eftersom personen då var bosatt i Finland. Dividenden beskattas enligt Finlands interna lagstiftning. Enligt artikel 10 i skatteavtalet mellan Finland och Frankrike har Finland har inte rätt att beskatta den dividend personen tog emot i augusti.

När man räknar ut det skattepliktiga beloppet av den dividend som personen fick i januari kan man beakta också den dividend som personen fick i augusti, eftersom man vid beräkningen av det skattefria beloppet om 90 000 euro (60 000 euro sedan 2012) enligt ISkL 33 b § tar i beaktande alla dividender som mottagaren erhållit från icke-noterade bolag under skatteåret.

Den andel av dividenderna som är skattepliktig i Finland räknas ut enligt följande: (128 000 € - 90 000 €) * 70 % = 26 600, vilket är det sammanlagda beloppet skattepliktiga dividender. Av detta belopp beskattas i Finland emellertid endast den relativa andel som motsvarar andelen av det sammanlagda dividendbeloppet som mottagaren erhållit under sitt boende i Finland, dvs. 40 000 € * 26 600 € / 128 000 € = 8 312,50 €

Ledande skattesakkunnig Tero Määttä

Ledande skattesakkunnig Taneli Lallukka