Arbetsgivaren betalar för arbetstagarens obligatoriska pensionsförsäkringsavgifter för denne

Diarienummer
A61/200/2013
Giltighet
- 17.8.2020

Beskrivning av ärendet

Det har visat sig vara oklart i beskattningen hur man ska behandla i beskattningen sådana arbetstagarens andelar av lagstadgade arbetspensionsförsäkringsavgifter (ArPL-avgift) som arbetsgivaren betalar i stället för arbetstagaren.

Bakgrund

Bestämmelser om arbetspensionsförsäkringsavgift (ArPL-avgift) finns i lagen om pension för arbetstagare (395/2009, ArPL). Enligt lagen ska en arbetsgivare för sin arbetstagare i regel under den månad som följer efter löneutbetalningen ordna pensionsskydd (ArPL 141 § 1 mom.). För att finansiera pensionsskyddet tas ut en arbetspensionsförsäkringsavgift som består av arbetsgivarens avgift och arbetstagarens avgift (ArPL 152 § 1 mom.).

Beloppet av arbetspensionsförsäkringsavgift beräknas enligt lagen om pension för arbetstagare (se ArPL 70 §, 72 § och 152 § 3 mom.). Beloppet räknas ut på lönen före förskottsinnehållning. Arbetstagarens andel av avgiften tas ut efter att förskottsinnehållningen dragits av på lönen.

Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift i förskottsuppbörden

Arbetsgivaren innehåller i samband med löneutbetalningen på den lön han betalar ut (arbetsinkomst) arbetstagarnas arbetspensionsförsäkringsavgift samt betalar arbetspensionsförsäkringsavgiften i dess helhet till den pensionsanstalt hos vilken arbetsgivaren har ordnat sina anställdas pensionsskydd. Arbetsgivaren svarar inför pensionsanstalten också för den andel som avser arbetstagarnas arbetspensionsförsäkringsavgift (ArPL 152 § 2 mom.). En del av ArPL-avgiften hör alltså till arbetstagaren. Det är dock arbetsgivaren som har ansvaret för att avgiften tas ut och betalas.

Om arbetsgivaren betalar arbetstagarens andel av avgiften betraktas det ur beskattningens synvinkel som förhöjning av arbetstagarens bruttolön. En pensionsförsäkringsavgift som arbetsgivaren betalat för arbetstagaren anses utgöra sådan lön enligt lagen om förskottsuppbörd som mottagits i annan form än pengar, dvs. den är en skattepliktig naturaförmån för arbetstagaren (13 § 3 mom. i L om förskottsuppbörd).

Ställningstagande

Om arbetsgivaren betalar arbetstagarens andel av ArPL-avgiften, betraktas det belopp som arbetsgivaren betalat för arbetstagaren som skattepliktig lön på vilken förskottsinnehållning ska verkställas (ISkL 61 § 1 mom. samt 13 § 1 mom. och 13 § 3 mom. i L om förskottsuppbörd). Arbetstagaren får dock dra av ett motsvarande belopp i sin egen beskattning (ISkL 96 § 1 mom.). Av den anledningen ökar avgiften beloppet av förskottsinnehållningspliktiga bruttoinkomster men påverkar inte arbetstagarens beskattningsbara inkomster.

Grunden för arbetsgivares socialskyddsavgift

Grunden för arbetsgivares socialskyddsavgift är det sammanlagda beloppet av de löner som betalas till arbetstagarna (4 § i L om arbetsgivares socialskyddsavgift). När man beräknar grunden för arbetsgivares socialskyddsavgift beaktar man således inte avdrag i arbetstagarens beskattning. Av den anledningen räknas den ArPL-avgift som arbetsgivaren betalat för arbetstagaren till grunden för arbetsgivares socialskyddsavgift. Avgiftsbeloppet baklängesberäknas inte, såsom man gör då man räknar ut arbetstagarens andel av den skatt arbetsgivaren betalat i ett nettolönsystem.

Förskottsinnehållning och årsanmälan

Den ArPL-avgift som arbetsgivaren betalat läggs till arbetstagarens andra bruttolöner. Förskottsinnehållningen beräknas och verkställs alltid på totalbeloppet av bruttolönen innan avgiften dragits av. I arbetsgivarens årsanmälan (7801r) ska de betalda pensionsförsäkringsavgifterna anges såsom naturaförmåner. Följande exempel illusterar vilka uppgifter som ska lämnas i årsanmälan:

Exempel: Arbetstagarens lön är 1.000 euro. Därtill har det överenskommits att arbetsgivaren betalar arbetstagarens andel av arbetspensionsavgiften. Avgiften är 5,15 procent av lönen, dvs. 51,50 euro. Arbetstagarens förskottsinnehållningspliktiga löner uppgår alltså sammanlagt till 1.051,50 euro. Arbetstagarens förskottsinnehållningssats är 20 %, vilket gör att beloppet av förskottsinnehållning blir då (20 % x 1.051,50) 210,30 euro.

I årsanmälan anges följande:

  • lön 1.000 euro (punkt 14)
  • förskottsinnehållning 210,30 euro (punkt 15)
  • arbetspensionsavgift 51,50 euro (punkt 16)
  • annan naturaförmån 51,50 euro (punkt 40)

Ledande skattesakkunnig Tero Määttä

Överinspektör Janne Myllymäki