Retroaktiv arbetsgivares socialskyddsavgift i internationella situationer

Diarienummer
A54/200/2013
Giltighet
Tills vidare

Beskrivning av ärendet

En arbetstagare som kommit från utlandet till Finland hade ursprungligen i avsikt att arbeta i Finland en tidsperiod som är kortare än fyra månader. Under hans vistelse i Finland visar det sig emellertid att arbetet i Finland kommer att vara minst fyra månader. Ska arbetsgivares socialskyddsavgift betalas retroaktivt på lönen till en sådan arbetstagare?

Bakgrund

Tidigare beskattningspraxis

Arbetsgivares socialskyddsavgift har inte i motsvarande fall betalats på sådana löner som hänför sig till tiden innan FPA meddelat ett retroaktivt försäkringsbeslut. I beskattningspraxis har arbetsgivares socialskyddsavgift i sådana fall inte nödvändigtvis betalats retroaktivt. Denna praxis har delvis grundat sig på tanken att arbetstagaren inte kan beviljas FPA-förmåner för tiden före försäkringsbeslutet. Enligt en uppgift från FPA är detta inte alltid fallet nuförtiden, utan ett försäkringsbeslut kan fattas även retroaktivt.

FPA:s nuvarande praxis

I situationer där ett sådant arbete i Finland som ursprungligen var tänkt att pågå en kortare tid än fyra månader pågår i minst fyra månader fattar FPA ett försäkringsbeslut på basis av vilket arbetstagaren anses vara försäkrad i Finland med stöd av 1 kap. 2 § i sjukförsäkringslagen redan från arbetets början. Arbetstagaren är då berättigad till FPA:s förmåner från början av sin tjänstgöring i Finland.

Lagstiftning och slutsatser

Enligt 3 § 1 mom. i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift är arbetsgivaren skyldig att betala arbetsgivares socialskyddsavgift om arbetstagaren är försäkrad i Finland enligt sjukförsäkringslagen. En arbetstagare eller företagare som kommer från utlandet är enligt 1 kap. 2 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen försäkrad från och med den tidpunkt då arbetet eller företagsverksamheten inleds, om han eller hon arbetar i minst fyra månader utan avbrott eller har utövat företagsverksamhet i minst fyra månader utan avbrott.

Enligt lagens ordalydelse ska arbetsgivares socialskyddsavgift alltid betalas från arbetets början om arbetstagaren arbetar i Finland i minst fyra månaders tid. I detta sammanhang ska man även iaktta det att arbetsgivares socialskyddsavgift tas ut retroaktivt följer också försäkringsprincipen. Med andra ord, avgifter betalas endast på de prestationer som berättigar mottagaren till förmåner. Då realiseras symmetrin mellan avgifterna och förmånerna.

Ställningstagande

Arbetsgivares socialskyddsavgift ska betalas retroaktivt om ett sådant arbete i Finland som ursprungligen skulle pågå en tid som är kortare än fyra månader men pågår däremot i minst fyra månaders tid.

Om arbetsgivaren inte deklarerat eller betalat in arbetsgivares socialskyddavgift på arbetstagarens lön under de första arbetsmånaderna i Finland, ska arbetsgivaren korrigera uppgifterna i periodskattedeklarationen. Innan uppgifter korrigeras bör arbetsgivaren kontakta deklarationsövervakningen.

Ett undantag från detta är en situation där arbetstagaren ursprungligen tänkt sig att arbeta i Finland en kortare tid än fyra månader men arbetet pågår minst fyra månader och arbetstagaren under denna tid blir anställd hos en annan finsk arbetsgivare. I sådana fall behöver arbetsgivaren inte betala arbetsgivares socialskyddsavgift retroaktivt.

Ledande skattesakkunnig Tero Määttä

Överinspektör Janne Myllymäki