Personalbiljett och fri bilförmån

Diarienummer
A66/200/2013
Giltighet
Tills vidare

Beskrivning av ärendet

Arbetstagaren bor i Esbo och arbetar i Helsingfors. Han har en fri bilförmån. Kan arbetsgivaren utöver den bevilja arbetstagaren personalbiljetter till ett värde av 300 euro?

Ställningstagande

I 64 § 1 mom. i inkomstskattelagen anges att en personlig kollektivtrafikbiljett på högst 300 euro som arbetsgivaren gett till arbetstagaren för resor mellan bostaden och arbetsplatsen utgör skattefri inkomst.

Enligt regeringspropositionen 133/2009 rd får en arbetsgivare när som helst erbjuda en årlig skattefri förmån värd 200 euro (förmånens värde enligt gällande lag är 300 euro). I sådana fall behöver arbetsgivaren enligt propositionen i praktiken inte utreda de faktiska kostnaderna för arbetstagarens resor mellan bostaden och arbetsplatsen.

Också i Skatteförvaltningens anvisning Personalbiljett anges att arbetsgivaren i alla situationer kan erbjuda en skattefri förmån på 300 euro per år. Då behöver arbetsgivaren inte utreda de faktiska kostnaderna för resor mellan arbetstagarens bostad och arbetsplats.

Arbetsgivaren får således ge personalbiljetter upp till ett värde av 300 euro i skattefri förmån till en sådan arbetstagare som har fri bilförmån, om förmån beviljas högst upp till 600 euro. Om arbetsgivaren ger den anställde en förmån som är större än 600 euro, ska arbetsgivaren enligt Skatteförvaltningens anvisning utreda de faktiska resekostnaderna, eftersom skattefria eller delvis skattefria förmåner inte får överskrida resekostnadernas belopp.

Om arbetstagaren har företagit resorna mellan bostaden och arbetsplatsen med sin firmabil (fri bilförmån), har han inte haft kostnader i kollektivtrafiken. I sådana fall får arbetsgivaren inte erbjuda skattefri förmån till den del som överskrider 600 euro.

Ledande skattesakkunnig Tero Määttä

Överinspektör Janne Myllymäki