Om tillämpningen av bestämmelsen om kringgående av skatt i förskottsuppbörden

Diarienummer
A58/200/2013
Giltighet
Tills vidare

Beskrivning av ärendet

I lagen om förskottsuppbörd ingår inte en särskild bestämmelse om kringgående av skatt. Kan bestämmelsen om kringgående av skatt i 28 § i lagen om beskattningsförfarande tillämpas i förskottsuppbörden?

Bakgrund

Bestämmelser om kringgående av skatt ingår i 28 § i lagen om beskattningsförfarande (BFL). 1 momentet lyder:

Har ett förhållande eller en åtgärd givits sådan rättslig form som inte motsvarar sakens egentliga natur eller syftemål, skall vid beskattningen förfaras som om den riktiga formen hade använts i saken. Har köpesumma, annat vederlag eller prestationstid i ett köpe- eller annat avtal bestämts eller annan åtgärd vidtagits uppenbarligen i syfte att uppnå befrielse från skatt, kan den beskattningsbara inkomsten och förmögenheten uppskattas.

I 1 § 1 mom. i lagen om beskattningsförfarande anges de skatter på vilka lagen ska tillämpas. I lagrummet nämns statsskatt och samfunds inkomstskatt samt vissa andra skatter som tas ut på inkomst. Enligt lagens ordalydelse ska dessa bestämmelser alltid tillämpas då det är fråga om skatter som hör till lagens tillämpningsområde. Enligt ordalydelsen spelar det ingen roll om det är fråga om förskottsuppbörden eller beskattningens verkställande.

När lagen om förskottsuppbörd var under beredning konstaterades det att förskottsuppbörden är en del av beskattningsförfarandet och lagen om det kan även tillämpas på förskottsuppbörden. Därför är det inte nödvändigt att i lagen om förskottsuppbörd inta de stadganden i lagen om beskattningsförfarande vilka som sådana lämpar sig även för förskottsuppbördsförfarandet (se RP 202/1996 rd, Allmän motivering, avsnitt 2.2.). Enligt lagens initialdokument kan BFL 28 § tillämpas också i förskottsuppbörden.

I rättspraxis förekommer det också fall där BFL 28 § har tillämpats på förskottsuppbörd, trots att det inte är vanligt. Bestämmelsen har tillämpats åtminstone i högsta förvaltningsdomstolens avgörande HFD 28.4.2010 liggare 927.

HFD 28.4.2010 liggare 927: A Ab hade såsom sin arbetstagare B:s arbetsbostad hyrt en fastighet som C Ab ägde. C Ab, vars aktier ägdes tillsammans av B och dennes make, hade hyrt ut fastigheten till A Ab. A Ab hade betalt för fastigheten förutom hyran även utgifterna för användning av fastigheten. A Ab hade i sin lönebokföring behandlat förmånen som på detta sätt givits B såsom sådan bostadsförmån som definieras i Skattestyrelsens naturaförmånsbeslut.

B och dennes make hade ägt C Ab helt och hållet. Hyran och andra betalningar som A Ab, dvs. B:s arbetsgivare, hade erlagt hade således utgjort förmån för B, dvs. arbetsgivaren hade i praktiken betalt hyra för lägenheten som B och dennes familj ägde samt betalt B:s och dennes familjs levnadskostnader. Omständigheten hade genom ett sådant förfarande getts en sådan juridisk form som inte motsvarade ärendets verkliga natur, varför det inte var frågan om sådan bostadsförmån som avses i Skattestyrelsens beslut. Hyror som A Ab hade betalt och fastighetens brukskostnader utgjorde således i sin helhet löneinkomst för B, på vilken inkomst A Ab borde ha verkställt förskottsinnehållning och betalt arbetsgivares socialskyddsavgift. Skatteåren 2002–2006.

9, 13, 14 och 38 § i lagen om förskottsuppbörd
1 § (1207/2001, 705/2003, 1226/2004 och 1114/2005), 2 § (1207/2001 och 1149/2003), 4 § (1114/2005) samt 10 § i L om arbetsgivares socialskyddsavgift.
64 § i inkomstskattelagen
28 § i lagen om beskattningsförfarande

Ställningstagande

När man beaktar lagens ordalydelse, initialdokument och det ovan nämnda avgörandet från högsta förvaltningsdomstolen så finns det inte i sig något hinder för att tillämpa 28 § i lagen om beskattningsförfarande också på förskottsuppbörden av en sådan skatt som omfattas av lagen (inkomstskatter och sjukförsäkringspremier). Tillämpning av bestämmelsen ska avgöras fall för fall.

Frågor om förskottsuppbörden (t.ex. om en prestation utgör lön eller ersättning för arbete) avgörs i regel genom normal lagtolkning utan att bestämmelsen om kringgående av skatt behöver tillämpas. I synnerhet när det är fråga om förhandsavgöranden om förskottsuppbörd behöver man inte tillämpa bestämmelsen, utan det räcker att besluten motiveras med stöd av lagen om förskottsuppbörd.

Tillämpning av bestämmelsen om kringgående av skatt kan däremot bli tillämplig lättare när det är fråga om debiteringsbeslut och andra prövningsfrågor som måste avgöras i efterskott.

Ledande skattesakkunnig Tero Määttä

Överinspektör Janne Myllymäki