Personalbiljett vid avsked

Diarienummer
A59/200/2013
Giltighet
Tills vidare

Beskrivning av ärendet

Får arbetsgivaren bevilja arbetstagaren en skattefri personalbiljettförmån värd 300 euro om arbetstagaren oväntat säger upp sig efter att ha arbetat endast ett par dagar och arbetstagaren redan hunnit få kupong eller annat betalningsmedel för att arbetstagaren ska kunna skaffa sig en personalbiljett?

Ställningstagande

I 64 § 1 mom. i inkomstskattelagen anges att som skattefri inkomst betraktas en personlig kollektivtrafikbiljett på högst 300 euro som arbetsgivaren gett till arbetstagaren för resor mellan bostaden och arbetsplatsen.

Enligt regeringspropositionen 133/2009 rd kan en arbetsgivare när som helst erbjuda en årlig skattefri förmån värd 200 euro (förmånens värde enligt gällande lag är 300 euro). I sådana fall behöver arbetsgivaren enligt propositionen i praktiken inte utreda de verkliga kostnaderna för arbetstagarens resor mellan bostaden och arbetsplatsen.

Också i Skatteförvaltningens anvisning Personalbiljett anges att arbetsgivaren i alla situationer får erbjuda en skattefri förmån på 300 euro per år. Då behöver arbetsgivaren inte utreda de faktiska kostnaderna för resorna mellan arbetstagarens bostad och arbetsplats.

Om arbetstagaren dock inte har kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen till följd av att arbetsförhållandet upphört, kan förmånen inte betraktas som skattefri förmån för arbetstagaren.

Exempel: Om arbetstagaren slutar arbetet efter en vecka och arbetsgivaren har gett honom arbetsresesedlar till ett värde om 300 euro, betraktas biljetten som en skattepliktig förmån till den del arbetstagaren inte haft resekostnader. Om arbetstagaren emellertid har redan haft kostnader upp till det skattefria beloppet, anses han inte ha en skattepliktig förmån.

I sådana situationer kan arbetsgivaren antingen återkräva resebiljetterna eller anmäla som skattepliktig inkomst den del av kostnaderna som överskrider de faktiska kostnaderna. Det senare förfarandet kan tillämpas i situationer där arbetstagaren har fått en månadsbiljett som inte kan återkrävas delvis. Arbetsgivaren kan också ta ut den överskridande delen av biljettpriset hos arbetstagaren, varmed någon skattepliktig inkomst inte uppstår.

Ledande skattesakkunnig Tero Määttä

Överinspektör Janne Myllymäki