CSN:2018/11

Har getts
2.3.2018
Diarienummer
A9/8210/2017
Mervärdesskatt, Parkering, Avdragsrätt

Fallet gällde en situation där staden överlät parkeringsplatser till den egna personalen mot vederlag. Det var inte fråga om skattefri överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet för personalen, utan om skattepliktig uthyrning av platser för parkering av fordon.

Eftersom det var fråga om i 29 § 1 mom. 5 punkten i mervärdesskattelagen avsedd uthyrning av platser för parkering av fordon hade staden rätt att dra av mervärdesskatten som ingick i de kostnader som hänförde sig direkt och omedelbart till detta. Staden hade således inte rätt att få kommunåterbäring.

I detta fall tog man inte ställning till vilken grunden för erläggande av skatt för överlåtelse av parkeringsplatserna skulle ha varit i den i ansökan beskrivna situationen.

Förhandsavgörande för perioden 1.1.2017–31.12.2017

Mervärdesskattelagen 29 § 1 mom. 5 punkten, 73 c §, 73 d §, 102 §, 130 §, 133 §, 190 a §

HFD 26.8.2019 L 3831 årsboken (ingen ändring)