CSN:2018/8

Har getts
9.2.2018
Diarienummer
A2/8210/2018
Aktiedepositionsbevis, Fusion

Sökanden var en i Finland allmänt skattskyldig fysisk person som hade investerat i aktier i form av aktiedepositionsbevis. Varje aktiedepositionsbevis gav rätt till en aktie i bolag A som registrerades för sökandens räkning. Aktierna i bolag A var genom aktiedepositionsbevisen föremål för handel på börsen. På börsen bedrevs handel med aktiedepositionsbevis i bolag A i stället för med aktier.

Innehavare av aktiedepositionsbevis hade samma rättigheter som övriga aktieägare i bolag A, och innehavare av aktiedepositionsbevis betraktades som aktieägare i bolag A. Innehavarna hade på samma sätt rätt att delta i bolagsstämman och utöva sin rösträtt där samt få utdelning från bolaget. Värdet på aktiedepositionsbevisen motsvarade direkt värdet på en aktie i bolag A. Aktiedepositionsbevisen kunde konverteras till aktier i bolag A.

När man beaktade syftet med de i ansökan beskrivna aktiedepositionsbevisen i bolag A och rättigheterna och skyldigheterna i anslutning till dessa, ansågs de vid tillämpning av 28 § i inkomstskattelagen och 52 b § 4 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (NärSkL) motsvara aktier i bolag A. När sökanden vid den i ansökan beskrivna fusionen enligt 52 a § i NärSkL som fusionsvederlag fick nya aktier som emitterats av B Ab direkt utgående från aktiedepositionsbevisen i bolag A, ansågs inte bytet av aktier som en överlåtelse i sökandens beskattning. Det var således inte fråga om en skattepliktig överlåtelse och anskaffningstiden och -utgiften för de aktier i B Ab som erhållits som vederlag finns kvar i sökandens beskattning på samma sätt som anskaffningstiden och -utgiften för aktiedepositionsbevisen i bolag A.

Skatteåren 2018-2019

Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 52 b §
Inkomstskattelagen 28 §

Överklagat