Skatteförvaltningens beslut om beskattningsvärde för andra produkter som innehåller tobak och som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet

Har getts
14.12.2020
Diarienummer
VH/8360/00.01.00/2020
Giltighet
1.1.2021 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 9 § 2 mom. i lagen om tobaksaccis (1470/1994), sådant det lyder i lag 772/2020, fastställt:

1 §

Det genomsnittliga detaljhandelspriset, dvs. beskattningsvärdet, för andra produkter som innehåller tobak i produktgrupp 6 i accistabellen i bilagan till lagen om tobaksaccis och som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet och som används från och med den 1 januari 2021 är 0,67 €/g.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2021.

Helsingfors den 14 december 2020

Generaldirektör Markku Heikura

Ledande sakkunnig Soili Sinisalo

Sidan har senast uppdaterats 16.12.2020