Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg

Har getts
2.11.2022
Diarienummer
VH/5455/00.01.00/2022
Giltighet
1.1.2023 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 20 § 3 och 5 mom. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005), sådana de lyder i lagen 505/2010, fastställt den genomsnittliga årliga avkastningen av åker och täckdikningstillägget för beskattningen för år 2022 som följer:

1 §

Den genomsnittliga årliga avkastningen per hektar åker i landets skilda kommuner fastställs till följande belopp:

Se tabellen i slutet av sidan

2 §

Är jordbruksjorden täckdikat, höjs värdet på jordbruksjorden med 410,02 euro per hektar.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2023. Det tillämpas vid beskattningen för år 2022.

 

Helsingfors den 2 november 2022

 

generaldirektör Markku Heikura

ledande sakkunnig Lauri Luukkonen

Sidan har senast uppdaterats 8.11.2022