Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om utelämnande av beskattning vid mervärdesbeskattningen

Har getts
30.12.2009
Diarienummer
1314/40/2009
Giltighet
Tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 2009


Skatteförvaltningen har med stöd av 178 § 3 mom. mervärdesskattelagen den 30 december 1993 (1501/93) sådan den lyder i lagen 605/2009 förordnat:

1 §

Beskattning behöver inte verkställas, om den skatt som har uppgetts till ett för litet belopp som ska betalas eller till ett för stort belopp som ska återbäras är ringa.

2 §

Vid prövning av förutsättningar för att låta bli att verkställa beskattning skall man ta hänsyn till förhållandet mellan den skatt som har uppgetts till ett för litet belopp som ska betalas eller till ett för stort belopp som ska återbäras och omfattningen av den skattskyldiges affärsverksamhet liksom även till, att skattskyldiga som bedriver motsvarande affärsverksamhet inte ställs i olikvärdig ställning. Vid prövningen skall man också beakta upprepningen av den skattskyldiges felaktiga förfarande samt det, huruvida felet har central betydelse för den skattskyldiges affärsverksamhet. Beloppet av den obetalda skatten eller den överbetalda återbäringen skall likväl, om särskilda orsaker inte annat förutsätter, anses vara ringa, då det är mindre än 600 euro.

3 §

Efterbeskattning skall verkställas, om den skatt som har uppgetts till ett för litet belopp som ska betalas eller till ett för stort belopp som ska återbäras på grund av att den skattskyldige uppsåtligen eller av grov vårdslöshet försummat eller handlat i strid med de skyldigheter som för honom stadgats i mervärdesskattelagen och -förordningen.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2010 och genom det upphävs beslutet om utlämnande av efterbeskattning vid mervärdebeskattningen den 16 november 2001 (1096/2001).

Helsingfors den 30 december 2009

Vid förhinder för generaldirektören,
Överdirektör Maija-Leena Rautanen

Överinspektör Iris Kavonius