Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Skattestyrelsens beslut om ändring av beslutet om överföring av behörighet i samband med beskattningen och om ett behörigt skatteverk

Har getts
2.11.2007
Diarienummer
1546/38/2007
Giltighet
Tills vidare

Givet i Helsingfors den 2 november 2007


Skattestyrelsen ändrar 1 § 1 moment 4 punkt och 8 § i sitt beslut av 10 januari 2007 om överföring av behörighet i samband med beskattningen och om ett behörigt skatteverk (43/2007), som följer: 

1 §

Samfund som omfattas av Koncernskattecentralens behörighet

Koncernskattecentralen är behörig i de uppgifter som genom lag eller förordning eller någon annan bestämmelse eller föreskrift ålagts skatteverket beträffande beskattningen av följande samfund:

------------------------------------------------

4. De bolag vilkas aktier är föremål för sådan offentlig handel som avses i 3 kap. värdepappersmarknadslagen (495/1989);

8 §

Behörigheten av Sydöstra Finlands och Norra Finlands skatteverk

Till behörigheten av Södra Savolax skattebyrå vid Sydöstra Finlands skatteverk samt Kustlapplands och Kajanalands skattebyrå vid Norra Finlands skatteverk hör att verkställa den ordinarie inkomstbeskattningen för skatteåret 2007 för sådana andra än svenskspråkiga fysiska personer och inhemska dödsbon som har Vanda stad som hemkommun eller som med stöd av 6 § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande beskattas av Huvudstadsregionens skattebyrå vid Nylands skatteverk på basis av makens hemkommun (Vanda) och som hör till beredningsgrupp 10.

Kustlapplands skattebyrå är behörig att handlägga skattskyldiga inom personnummerintervallen 0,0―280999,9, Kajanalands skattebyrå inom personnummerintervallen 281000,0―610999,9 och Södra-Savolax skattebyrå inom personnummerintervallen 611000,0―999999,9. Personnumret och beredningsgruppen har antecknats i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Ovan i 1 moment avsedd överföring av behörigheten omfattar lagring av de uppgifter som påverkar beskattningen, skattekontroll och kundservice i samband med beskattningens verkställande, fattande av inkomstbeskattningsbeslut samt övriga uppgifter som har en direkt anknytning till dessa uppgifter.

Behörigheten att fatta beskattningsbeslut börjar den 1 februari 2008 och slutar den 31 oktober 2008.

Överföring av behörigheten påverkar inte fastställandet av en behörig skatterättelsenämnd.

Ikraftträdande

Beslutets 1 § träder i kraft den 9 november 2007 och den tillämpas från och med den 1 november 2007. Beslutets 8 § träder i kraft den 1 januari 2008.


Helsingfors den 2 november 2007

Vid förfall för generaldirektören
Överdirektör     Mirjami Laitinen

Skatteexpert    Matti Merisalo