Skattestyrelsens beslut om ändring av beslutet om överföring av behörighet i samband med beskattningen och om ett behörigt skatteverk

Har getts
27.11.2007
Diarienummer
1743/38/2007
Giltighet
Tills vidare

Givet i Helsingfors den 27 november 2007


Skattestyrelsen lägger till sitt beslut av 10 januari 2007 om överföring av behörighet i samband med beskattningen och om ett behörigt skatteverk (43/2007) en ny 8a §, som följer:

8a §


Behörigheten av Nylands skatteverk

Till behörigheten av Nylands skatteverk hör att handlägga i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) 11 § 2 moment avsett ärende som gäller återbäring av för mycket uppburen källskatt såtillvida det är fråga om återbäring av källskatt som uppburits på förvärvsinkomst som senast den 31 december 2005 har erlagts till en skattskyldig som varit bosatt i en stat vilken hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområde. Till behörigheten av Nylands skatteverk hör även att handlägga rättelse av ett beslut som det har fattat i ett sådant ärende. 

Ikraftträdande

Beslutet träder i kraft den 7 december 2007 och det tillämpas på ett ärende som vid beslutets ikraftträdande är oavgjort samt på ett ärende som anhängiggörs efter att beslutet trätt i kraft.

Helsingfors den 27 november 2007


Generaldirektör    Jukka Tammi                 
 
Skatteexpert   Matti Merisalo