Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens föreskrift om certifiering av deklarationer och andra handlingar som lämnas in till Skatteförvaltningen på elektronisk väg

Har getts
25.1.2012
Diarienummer
1223/09/2009
Giltighet
Tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 25 januari 2012


Skatteförvaltningen har med stöd av 93 a § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), 6 a § 3 mom. i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), 56 b § 3 mom. i lagen om överlåtelseskatt (931/1996) samt 7 § 2 mom. i skattekontolagen (604/2009), 24 § 2 mom. i lagen om skatteuppbörd (609/2005) och 165 § 3 mom. i mervärdesskattelagen (1501/1993) bestämt:

1 §

Certifiering av deklarationer och andra handlingar som lämnas in till Skatteförvaltningen på elektronisk väg

Följande deklarationer och andra handlingar får lämnas in till Skatteförvaltningen på elektronisk väg endast så att de är certifierade på sätt som avses i denna föreskrift:

Skattedeklarationer

1) En personkund kan i tjänsten som Skatteförvaltningen för detta ändamål tillhandahåller lämna in deklarationsuppgifter på elektronisk väg certifierade med uppgiftslämnarens personliga nätbankkoder som accepteras av webbtjänsten Tunnistus.fi eller med Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat;

2) Uppgifter i blanketterna 6 A, 4, 6, 6 B eller 6 C och bilagor till dessa blanketter samt samfundets ansökan om ändring av förskott eller samfundets ansökan om återbäring av accis på energiprodukter kan lämnas in på elektronisk väg i Ilmoitin.fi eller i Tyvi certifierade med uppgiftslämnarens Katso-kod;

3) Uppgifter i blanketterna 2, 2 C och 5 och bilagor till dessa blanketter och ansökan om återbäring av accis på energiprodukter kan lämnas in på elektronisk väg i webbtjänsterna Ilmoitin.fi eller i Tyvi. I fråga om blanketterna 2, 2 C och 5 kan uppgifterna lämnas på elektronisk väg även i Suomi.fi på en av Skatteförvaltningen fastställd blankett. Den som använder personbeteckning certifieras i Suomi.fi med uppgiftslämnarens personliga nätbankkoder som Tunnistus.fi accepterar eller med Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat. Den som använder företags- och organisationsnummer certifieras i Suomi.fi, Ilmoitin.fi eller Tyvi med uppgiftslämnarens Katso-kod;

3 a) Jord- och skogsbruksidkarna kan lämna in uppgifterna i blanketterna 2 och 2C samt yrkesutövarna i blankett 5 direkt från sina antecknings- och bokföringsprogram. Uppgiftslämnaren certifieras i uppgiftslämnarens bokförings- och anteckningsprogram med hjälp av personliga nätbankkoder som Tunnistus.fi accepterar;

4) En personkund kan lämna in deklarationsuppgifter på elektronisk väg med uppgiftslämnarens personliga nätbankkoder som certifieras och accepteras av Tunnistus.fi eller med Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat;

Skattekort

5) En personkund kan i tjänsten som Skatteförvaltningen för detta ändamål tillhandahåller lämna in uppgifter för skattekortet och beställa ett skattekort på elektronisk väg certifierad med uppgiftslämnarens personliga nätbankkoder som accepteras av Tunnistus.fi eller med Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat;

Årsanmälningar

6) Rörelseidkare eller yrkesutövare, jord- eller skogsbruksidkare eller tillfälliga arbetsgivare som använder personbeteckning eller företags- och organisationsnummer kan lämna in årsanmälningsuppgifter på elektronisk väg i Suomi.fi med webblanketter som Skatteförvaltningen har godkänt för detta ändamål. Den som använder personbeteckning certifieras i Suomi.fi med uppgiftslämnarens personliga nätbankkoder som Tunnistus.fi accepterar eller med Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat. Den som använder företags- och organisationsnummer certifieras i Suomi.fi med uppgiftslämnarens Katso-kod;

7) Årsanmälningsuppgifter kan lämnas in elektroniskt i Ilmoitin.fi eller Tyvi där de certifieras med uppgiftslämnarens Katso-kod;

8) Mindre arbetsgivare som använder personbeteckning eller företags- och organisationsnummer kan lämna in årsanmälningsuppgifter elektroniskt i Palkka.fi. Den som använder personbeteckning certifieras i Palkka.fi med uppgiftslämnarens personliga nätbankkoder som Tunnistus.fi accepterar eller med Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat. Den som använder företags- och organisationsnummer certifieras i Palkka.fi med uppgiftslämnarens Katso-kod eller med företagets nätbankkoder som accepteras av Tunnistus.fi;

Periodskattedeklaration

9) Den som använder personbeteckning eller företags- och organisationsnummer kan lämna in periodskattedeklarationen elektroniskt i Skatteförvaltningens webbtjänst Skattekonto. Den som använder personbeteckning certifieras i webbtjänsten Skattekonto med uppgiftslämnarens personliga nätbankkoder som Tunnistus.fi accepterar eller med Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat. Den som använder företags- och organisationsnummer certifieras i webbtjänsten Skattekonto med uppgiftslämnarens Katso-kod;

10) Den som använder företags- och organisationsnummer kan lämna in periodskattedeklarationen elektroniskt i Ilmoitin.fi eller i Tyvi certifierad med uppgiftslämnarens Katso-kod.

10 a) Jord- och skogsbruksidkarna samt rörelse- och yrkesutövarna kan lämna in uppgifterna i periodskattedeklarationen direkt från sina antecknings- och bokföringsprogram. Uppgiftslämnaren certifieras i uppgiftslämnarens bokförings- och anteckningsprogram med hjälp av personliga nätbankkoder som Tunnistus.fi accepterar;

11) Mindre arbetsgivare som använder personbeteckning eller företags- och organisationsnummer kan lämna in periodskattedeklarationens uppgifter om arbetsgivarprestationer på elektronisk väg i Palkka.fi.  Den som använder personbeteckning certifieras i Palkka.fi med uppgiftslämnarens personliga nätbankkoder som Tunnistus.fi accepterar eller med Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat. Den som använder företags- och organisationsnummer certifieras i Palkka.fi med uppgiftslämnarens Katso-kod eller med företagets nätbankkoder som accepteras av Tunnistus.fi;

Andra deklarationer och ansökningar

12) Den som använder företags- och organisationsnummer kan lämna in sammandragsdeklaration eller rättelseanmälan om mervärdesskatt i Ilmoitin.fi eller i Tyvi certifierad med Katso-koden. Den som använder företags- och organisationsnummer kan lämna in sammandragsdeklaration för mervärdesskatt - uppgifterna om försäljning av ett nytt transportmedel på elektronisk väg i Ilmoitin.fi certifierad med Katso-koden;

13) Ansökan till ett annat EU – land om återbäring av mervärdesskatt kan i tjänsten som Skatteförvaltningen för detta ändamål tillhandahåller lämnas in på elektronisk väg certifierad med den sökandes personliga nätbankkoder som accepteras av Tunnistus.fi, med Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat eller med Katso-koden;

14) En personkund, företag eller samfund kan anmäla bankkontonummer för betalning av skatteåterbäringar på elektronisk väg i Suomi.fi med en webblankett som Skatteförvaltningen har fastställt för detta ändamål.  Personkunder eller företag som använder personbeteckning certifieras med uppgiftslämnarens personliga nätbankkoder som accepteras av Tunnistus.fi eller med Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat.  Den som använder företags- och organisationsnummer certifieras med uppgiftslämnarens Katso-kod;

15) Enskilda näringsidkare eller företag eller samfund som har införts i handelsregistret kan anmäla adressförändringar till Skatteförvaltningen elektroniskt i servicetjänsten FODS. Uppgifterna certifieras med näringsidkarens nätbankkoder eller nätbankkoderna av företagets eller samfundets handelsregistrerade representant som Tunnistus.fi accepterar;

16) En fastighetsförmedlare kan lämna in anmälan om betald överlåtelseskatt elektroniskt i Suomi.fi med en webblankett som Skatteförvaltningen fastställt för detta ändamål. Uppgifterna certifieras med uppgiftslämnarens personliga nätbankkoder som accepteras av Tunnistus.fi, med Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat eller med Katso-koden.

2 §

Ikraftträdande

Denna föreskrift träder i kraft 25.1.2012.

 

Generaldirektör Mirjami Laitinen

Överinspektör Taito von Konow

 

Ändringar i föreskriften:

Den ursprungliga föreskriften har utfärdat 18.12.2009
Punkt 14 har ändrats 17.10.2010 och 1.12.2010
Punkterna 2, 3, 6, 7, 8, 9 och 11 har ändrats 1.12.2010
Punkterna 3 a ja 10 a har tillagt 25.1.2012Sidan har senast uppdaterats 25.1.2012