Skatteförvaltningens föreskrift om certifiering av deklarationer och andra handlingar som lämnas in till Skatteförvaltningen på elektronisk väg

Har getts
1.12.2010
Diarienummer
1223/09/2009
Giltighet
Tills vidare

Utfärdad i Helsingfors den 1 december 2010


Skatteförvaltningen har med stöd av 93 a § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), 7 § 2 mom. i skattekontolagen (604/2009) och 24 § 2 mom. i lagen om skatteuppbörd (6009/2005) ändrat 1 § 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11 och 14 punkten i föreskriften om certifiering av deklarationer och andra handlingar som lämnas till Skatteförvaltningen som följer:

1 §

Certifiering av deklarationer och andra handlingar som lämnas in till Skatteförvaltningen på elektronisk väg
Följande deklarationer och andra handlingar får lämnas in till Skatteförvaltningen på elektronisk väg endast så att de är certifierade på sätt som avses i detta förordnande:
--------------

2) Uppgifter i blanketterna 6 A, 4, 6, 6 B eller 6 C och bilagor till dessa blanketter samt samfundets ansökan om ändring av förskott eller samfundets ansökan om återbäring av accis på energiprodukter kan lämnas in på elektronisk väg i Ilmoitin.fi eller i Tyvi-tjänsten certifierade med uppgiftslämnarens Katso -koden

3) Uppgifter i blanketterna 2, 2 C och 5 och bilagor till dessa blanketter och ansökan om återbäring av accis på energiprodukter kan lämnas in på elektronisk väg i Ilmoitin.fi eller i Tyvi-tjänsten. I fråga om blanketterna 2, 2 C och 5 kan uppgifterna lämnas på elektronisk väg även i Suomi.fi -tjänsten på en av Skatteförvaltningen fastställd blankett. Den som använder personbeteckning certifieras i Suomi.fi -tjänsten med uppgiftslämnarens personliga nätbankkoder som Tunnistus.fi -tjänsten har godkänt eller med Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat. Den som använder företags- och organisationsnummer certifieras i Suomi.fi, Ilmoitin.fi eller Tyvi -tjänsten med uppgiftslämnarens Katso -kod;
----------------
6) Rörelseidkare eller yrkesutövare, jord- eller skogsbruksidkare eller den som handlar som tillfällig arbetsgivare som använder personbeteckning eller företags- och organisationsnummer kan lämna in årsanmälningsuppgifter på elektronisk väg i Suomi.fi -tjänsten med nätblanketter som Skatteförvaltningen har godkänt för detta ändamål. Den som använder personbeteckning certifieras med uppgiftslämnarens personliga nätbankkoder som Tunnistus.fi -tjänsten har godkänt eller med Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat.  Den som använder företags- och organisationsnummer certifieras i Suomi.fi -tjänsten med uppgiftslämnarens Katso-kod;

7)  Årsanmälningsuppgifter kan lämnas in på elektronisk väg i Ilmoitin.fi eller Tyvi -tjänsten certifierad med Katso-koden;

8) Mindre arbetsgivare som använder personbeteckning eller företags- och organisationsnummer kan lämna in årsanmälningsuppgifter på elektronisk väg i Palkka .fi -tjänsten. Den som använder personbeteckning certifieras i Palkka.fi -tjänsten med uppgiftslämnarens personliga nätbankkoder som Tunnistus.fi -tjänsten har godkänt eller med Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat. Den som använder företags- och organisationsnummer certifieras i Palkka.fi -tjänsten med uppgiftslämnarens Katso-koden eller med företagets nätbankkoder som Tunnistus.fi -tjänsten har godkänt;

9) Den som använder personbeteckning eller företags- och organisationsnummer kan lämna in periodskattedeklarationen på elektronisk väg i Skatteförvaltningens webbtjänst Skattekonto -tjänsten. Den som använder personbeteckning certifieras i webbtjänsten Skattekonto -tjänsten med uppgiftslämnarens personliga nätbankkoder som Tunnistus.fi -tjänsten har godkänt eller med Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat. Den som använder företags- och organisationsnummer certifieras i webbtjänsten Skattekonto -tjänsten med uppgiftslämnarens Katso-kod;
---------------
11) Mindre arbetsgivare, som använder personbeteckning eller företags- och organisationsnummer kan lämna in periodskattedeklarationens uppgifter om arbetsgivarprestationer på elektronisk väg i Palkka.fi -tjänsten. Den som använder personbeteckning certifieras i Palkka.fi -tjänsten med uppgiftslämnarens personliga nätbankkoder som Tunnistus.fi -tjänsten har godkänt eller med Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat. Den som använder företags- och organisationsnummer certifieras i Palkka.fi -tjänsten med uppgiftslämnarens Katso-koden, med företagets nätbankkoder som Tunnistus.fi -tjänsten har godkänt;
--------------

14) En personkund, företag eller samfund kan anmäla bankkontonummer för betalning av skatteåterbäringar på elektronisk väg i Suomi.fi -tjänsten med nätblankett som Skatteförvaltningen har fastställt för detta ändamål. Personkunden eller företagen som använder personbeteckning certifieras med uppgiftslämnarens personliga nätbankkoder som Tunnistus.fi i -tjänsten har godkänt eller med Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat. Den som använder företags- och organisationsnummer certifieras med uppgiftslämnarens Katso-kod;

--------------

2 §

Ändringarna träder i kraft 1.1.2011 och de tillämpas enligt följande:

Ändringarna i 1 § 2, 6, 9, och 14 punkten är endast tekniska och de tillämpas från och med ikraftträdandet.

Ändringen i 1 § 3 punkten tillämpas på deklarationer som lämnas in för skatteåret 2010.

Ändringen i 1 § 7, 8 och 11 punkten tillämpas på anmälningar som lämnas in för skatteåret 2011 och på sådana korrigeringsanmälningar av årsanmälningar som gäller skatteåret 2010 och som lämnas in efter 1.6.2011.


 Generaldirektör   Mirjami Laitinen

 Överinspektör   Taito von KonowSidan har senast uppdaterats 1.12.2010