Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Certifiering av deklarationer och andra handlingar som lämnas in till Skatteförvaltningen på elektronisk väg

Har getts
18.12.2009
Diarienummer
1223/09/2009
Giltighet
Tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 18 december 2009


Skattestyrelsen har med stöd av 93 a § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), 6 a § 3 mom. i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), 56 b § 3 mom. i lagen om överlåtelseskatt (931/1996) och Skatteförvaltningen med stöd av 24 § 2 mom. i lagen om skatteuppbörd (609/2005), 7 § 2 mom. i skattekontolagen (604/2009) och 165 § 3 mom. i mervärdesskattelagen (1501/1993) utfärdat en föreskrift:

1 §

Certifiering av deklarationer och andra handlingar som lämnas in till Skatteförvaltningen på elektronisk väg

Följande deklarationer och andra handlingar får lämnas in till Skatteförvaltningen på elektronisk väg endast så att de är certifierade på sätt som avses i detta förordnande:

Skattedeklarationer

1) En personkund kan i tjänsten som Skatteförvaltningen för detta ändamål tillhandahåller lämna in deklarationsuppgifter på elektronisk väg certifierade med uppgiftslämnarens personliga nätbankkoder som Tunnistus.fi -tjänsten har godkänt eller med Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat;

2) Företag eller samfund som använder företags- och organisationsnummer kan lämna in uppgifter i blanketterna 5, 6 A, 4, 6, 6 B eller 6 C och bilagor till dessa blanketter samt samfundets ansökan om ändring av förskott eller samfundets ansökan om återbäring av accis på energiprodukter på elektronisk väg i Ilmoitin.fi eller i Tyvi -tjänsten certifierade med uppgiftslämnarens Katso -koden;

3) Jord- eller skogsbruksidkaren kan lämna in uppgifter i blanketterna 2 och 2 C, bilagor till dessa blanketter och ansökan om återbäring av accis på energiprodukter på elektronisk väg i Ilmoitin.fi eller i Tyvi -tjänsten certifierade med uppgiftslämnarens Katso -koden;

4) En personkund kan i Palkka.fi -tjänsten lämna in anmälan om hushållsavdrag på elektronisk väg certifierade med uppgiftslämnarens personliga nätbankkoder som Tunnistus.fi -tjänsten har godkänt eller med Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat;

Skattekort

5) En personkund kan i tjänsten som Skatteförvaltningen för detta ändamål tillhandahåller lämna in uppgifter för skattekortet och beställa ett skattekort på elektronisk väg certifierad med uppgiftslämnarens personliga nätbankkoder som Tunnistus.fi -tjänsten har godkänt eller med Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat;

Årsanmälningar

6) Rörelseidkare eller yrkesutövare, jord- eller skogsbruksidkare eller den som handlar som tillfällig arbetsgivare som använder personbeteckning eller företags- och organisationsnummer kan lämna in årsanmälningsuppgifter på elektronisk väg i Suomi.fi -tjänsten med nätblanketter som Skatteförvaltningen har godkänt för detta ändamål. Den som använder personbeteckning certifieras med uppgiftslämnarens personliga nätbankkoder som Tunnistus.fi -tjänsten har godkänt eller med Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat.  Den som använder företags- och organisationsnummer certifieras i Suomi.fi -tjänsten med uppgiftslämnarens Katso -kod;

7) Den som använder företags- och organisationsnummer kan lämna in årsanmälningsuppgifter på elektronisk väg i Ilmoitin -tjänsten certifierad med Katso -koden eller i Tyvi -tjänsten certifierad med Tyvi -koden eller med Katso -koden;

8) Mindre arbetsgivare, som använder personbeteckning eller företags- och organisationsnummer kan lämna in årsanmälningsuppgifter på elektronisk väg i Palkka .fi -tjänsten. Den som använder personbeteckning certifieras i Palkka.fi -tjänsten med uppgiftslämnarens personliga nätbankkoder som Tunnistus.fi -tjänsten har godkänt eller med Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat. Den som använder företags- och organisationsnummer certifieras i Palkka.fi -tjänsten med uppgiftslämnarens Katso -koden, med företagets nätbankkoder som Tunnistus.fi -tjänsten har godkänt eller med Tyvi -koden;

Periodskattedeklaration

9) Den som använder personbeteckning eller företags- och organisationsnummer kan lämna in periodskattedeklarationen på elektronisk väg i Skatteförvaltningens Skattekonto -tjänsten. Den som använder personbeteckning certifieras i Skattekonto -tjänsten med uppgiftslämnarens personliga nätbankkoder som Tunnistus.fi -tjänsten har godkänt eller med Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat. Den som använder företags- och organisationsnummer certifieras i Skattekonto -tjänsten med uppgiftslämnarens Katso -kod;

10) Den som använder företags- och organisationsnummer kan lämna in periodskattedeklarationen på elektronisk väg i Ilmoitin.fi -tjänsten eller i Tyvi -tjänsten certifierad med uppgiftslämnarens Katso -kod;

11) Mindre arbetsgivare, som använder personbeteckning eller företags- och organisationsnummer kan lämna in periodskattedeklarationens uppgifter om arbetsgivarprestationer på elektronisk väg i Palkka.fi -tjänsten. Den som använder personbeteckning certifieras i Palkka.fi -tjänsten med uppgiftslämnarens personliga nätbankkoder som Tunnistus.fi -tjänsten har godkänt eller med Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat. Den som använder företags- och organisationsnummer certifieras i Palkka.fi -tjänsten med uppgiftslämnarens Katso -koden, med företagets nätbankkoder som Tunnistus.fi -tjänsten har godkänt eller med Tyvi -koden;

Andra deklarationer och ansökningar

12) Den som använder företags- och organisationsnummer kan lämna in sammandragsdeklaration över mervärdesskatt eller rättelseanmälan om mervärdesskattens sammandragsdeklaration i Ilmoitin.fi – tjänsten eller i Tyvi -tjänsten certifierad med Katso -koden. Den som använder företags- och organisationsnummer kan lämna in sammandragsdeklaration för mervärdesskatt - uppgifterna om försäljning av ett nytt transportmedel på elektronisk väg i Ilmoitin.fi -tjänsten certifierad med Katso -koden;

13) Ansökan till ett annat EU – land om återbäring av mervärdesskatt kan i tjänsten som Skatteförvaltningen för detta ändamål tillhandahåller lämnas in på elektronisk väg certifierad med den sökandes personliga nätbankkoder som Tunnistus.fi -tjänsten har godkänt, med Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat eller med Katso -koden;

14) En personkund, företag eller samfund kan anmäla bankkontonummer för betalning av skatteåterbäringar på elektronisk väg i Suomi.fi -tjänsten med nätblankett som Skatteförvaltningen har fastställt för detta ändamål. Personkunden eller företagen som använder personbeteckning certifieras med uppgiftslämnarens personliga nätbankkoder som Tunnistus.fi i -tjänsten har godkänt eller med Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat. Den som använder företags- och organisationsnummer certifieras med uppgiftslämnarens Katso -kod; (punkt 14 har förändrats 17.6.2010)

15) Privat näringsidkare eller ett företag eller samfund som har införts i handelsregistret kan anmäla adressförändring till Skatteförvaltningen på elektronisk väg i FODS -servicetjänst certifierad med företagets eller samfundets i handelsregistret antecknade representants eller näringsidkarens personliga nätbankkoder som Tunnistus.fi -tjänsten har godkänt;

16) En fastighetsförmedlare kan lämna in anmälan om betald överlåtelseskatt på elektronisk väg i Suomi.fi -tjänsten med nätblanketten som Skatteförvaltningen fastställt för detta ändamål med uppgiftslämnarens personliga nätbankkoder som Tunnistus.fi -tjänsten har godkänt, med Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat eller med Katso -koden;

2 §

Ikraftträdande

Detta förordnande träder i kraft 1.1.2010.


Generaldirektör   Mirjami Laitinen

Överinspektör   Taito von KonowSidan har senast uppdaterats 22.6.2010