Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om förfallodagar under år 2016 för andra än elektroniskt inlämnade periodskattedeklarationer

Har getts
8.12.2015
Diarienummer
187/200/2015
Giltighet
1.1.2016 -

Utfärdat i Helsingfors den 8 december  2015


Skatteförvaltningen har med stöd av 8 § 3 mom. i skattekontolagen (604/2009), sådant det lyder i lag 171/2010, bestämt:

1 §

Avvikande från 8 § 1 mom. i skattekontolagen skall andra än elektroniskt inlämnade periodskattedeklarationer år 2016 i januari lämnas in till Skatteförvaltningen senast den 11 januari, och i december senast den 8 december.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2016.

 

Helsingfors den 8 december 2015


generaldirektör Pekka Ruuhonen

ledande sakkunnig Soili Sinisalo

 Sidan har senast uppdaterats 9.12.2015