Coronavirussituationen: Du kan sköta dina skatteärenden i MinSkatt. Följ upp våra samlade nyheter som uppdateras. Anvisningar för företagare bland annat om förskottsskatt och betalningsarrangemang.

Skatteförvaltningens beslut om förfallodagar under år 2016 för andra än elektroniskt inlämnade periodskattedeklarationer

Har getts
8.12.2015
Diarienummer
187/200/2015
Giltighet
1.1.2016 -

Utfärdat i Helsingfors den 8 december  2015


Skatteförvaltningen har med stöd av 8 § 3 mom. i skattekontolagen (604/2009), sådant det lyder i lag 171/2010, bestämt:

1 §

Avvikande från 8 § 1 mom. i skattekontolagen skall andra än elektroniskt inlämnade periodskattedeklarationer år 2016 i januari lämnas in till Skatteförvaltningen senast den 11 januari, och i december senast den 8 december.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2016.

 

Helsingfors den 8 december 2015


generaldirektör Pekka Ruuhonen

ledande sakkunnig Soili Sinisalo