Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om förfallodagar under år 2015 för andra än elektroniskt inlämnade periodskattedeklarationer

Har getts
8.12.2014
Diarienummer
A210/200/2014
Giltighet
1.1.2015 - 31.12.2015

Utfärdat i Helsingfors den 8 december  2014


Skatteförvaltningen har med stöd av 8 § 3 mom. i skattekontolagen (604/2009), sådant det lyder i lag 171/2010, bestämt:

1 §
Senareläggning av förfallodagen för en periodskattedeklaration

Avvikande från 8 § 1 mom. i skattekontolagen skall andra än elektroniskt inlämnade periodskattedeklarationer år 2015 i januari lämnas in till Skatteförvaltningen senast den 9 januari, i april senast den 9 april och i maj senast den 8 maj.

2 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2015.

 

Helsingfors den 8 december 2014


generaldirektör Pekka Ruuhonen

ledande sakkunnig Kari Aaltonen