Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om förfallodagar under år 2015 för andra än elektroniskt inlämnade periodskattedeklarationer

Har getts
8.12.2014
Diarienummer
A210/200/2014
Giltighet
1.1.2015 - 31.12.2015

Utfärdat i Helsingfors den 8 december  2014


Skatteförvaltningen har med stöd av 8 § 3 mom. i skattekontolagen (604/2009), sådant det lyder i lag 171/2010, bestämt:

1 §
Senareläggning av förfallodagen för en periodskattedeklaration

Avvikande från 8 § 1 mom. i skattekontolagen skall andra än elektroniskt inlämnade periodskattedeklarationer år 2015 i januari lämnas in till Skatteförvaltningen senast den 9 januari, i april senast den 9 april och i maj senast den 8 maj.

2 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2015.

 

Helsingfors den 8 december 2014


generaldirektör Pekka Ruuhonen

ledande sakkunnig Kari Aaltonen

 Sidan har senast uppdaterats 9.12.2014