Skatteförvaltningens beslut om förfallodagar under år 2014 för andra än elektroniskt inlämnade periodskattedeklarationer

Har getts
26.11.2013
Diarienummer
A185/200/2013
Giltighet
Tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 26 november 2013


Skatteförvaltningen har med stöd av 8 § 3 mom. i skattekontolagen (604/2009), sådant det lyder i lag 171/2010, bestämt:

1 §
Senareläggning av förfallodagen för en periodskattedeklaration

Avvikande från 8 § 1 mom. i skattekontolagen skall andra än elektroniskt inlämnade periodskattedeklarationer år 2014 i januari lämnas in till Skatteförvaltningen senast den 9 januari och i maj senast den 8 maj.

2 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2014.

 

Helsingfors den 26 november 2013


generaldirektör Pekka Ruuhonen

ledande sakkunnig Kari Aaltonen

 Sidan har senast uppdaterats 28.11.2013