Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om förfallodagar under år 2014 för andra än elektroniskt inlämnade periodskattedeklarationer

Har getts
26.11.2013
Diarienummer
A185/200/2013
Giltighet
Tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 26 november 2013


Skatteförvaltningen har med stöd av 8 § 3 mom. i skattekontolagen (604/2009), sådant det lyder i lag 171/2010, bestämt:

1 §
Senareläggning av förfallodagen för en periodskattedeklaration

Avvikande från 8 § 1 mom. i skattekontolagen skall andra än elektroniskt inlämnade periodskattedeklarationer år 2014 i januari lämnas in till Skatteförvaltningen senast den 9 januari och i maj senast den 8 maj.

2 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2014.

 

Helsingfors den 26 november 2013


generaldirektör Pekka Ruuhonen

ledande sakkunnig Kari Aaltonen